Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2005 rok

I. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA GDYNI w 2005 roku

 

II. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU w 2005 roku

Dochody

I. Dochody własne

II. Subwencja ogólna

III. Dotacje z budżetu państwa

PRZYCHODY

 

Wykonanie dochodów budżetu miasta Gdyni w 2005 roku wg źródeł - tabela

 

Część tabelaryczna - dochody

 

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 020 - Leśnictwo

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 630 - Turystyka

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

ROZCHODY

 

Część tabelaryczna - wydatki

 

Wydatki majątkowe

Inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji - część tabelaryczna

Inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji - część opisowa

Wykonanie inwestycji w roku 2005 jednostek i zakładów budżetowych

Wykonanie inwestycji rad dzielnic w roku 2005

Wykonanie inwestycji kapitałowych w roku 2005

 

Wykaz zmian w budżecie miasta Gdyni w 2005 roku

 

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr

1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru

podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2005 roku

2. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół podstawowych za 2005 rok

3. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oddziałów przedszkolnych w

szkołach podstawowych za 2005 rok

4. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych gimnazjów za 2005 rok

5. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych świetlic szkolnych za 2005 rok

6. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół ponadpodstawowych i

placówek edukacyjno - wychowawczych za 2005r.

7. Informacje dotyczące zespołów szkół, szkół podstawowych i gimnazjów za 2005 rok

8. Informacje dotyczące szkół ponadpodstawowych i placówek edukacyjno - wychowawczych

za 2005 rok

9. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego przedszkoli za 2005r.

10. Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2005r.

zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni

11. Informacja z wykonania planów przychodów rachunków dochodów własnych jednostek

budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2005 rok

12. Sprawozdanie z działalności rad dzielnic za rok 2005

13. Dotacje udzielone w 2005 roku na realizację zadań gminy przez organizacje prowadzące

działalność pożytku publicznego

 

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2005r.

Wartość udziałów i akcji gminy miasta Gdyni w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2005r

 

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku, w układzie klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku, w układzie klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku, w układzie rzeczowym

Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku, w układzie rzeczowym

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok

 

Zestawienie kwot dotacji otrzymanych w 2005 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego i kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

 

Informacja o zobowiązaniach wymagalnych wg stanu na 31-12-2005:

Kwota zobowiązań wymagalnych według stanu na 31-12-2005 rok wyniosła 1.924 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005 roku.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2005 roku

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 31.05.2006