Wymiana międzynarodowa

Prezydent Miasta Gdyni
otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wspieranie międzynarodowych stażów i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów UE i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej.


Zarządzenie nr 12063/05/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania : wspieranie międzynarodowych stażów i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów Unii Europejskiej i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej.


Na podstawie art.4 ust.1 pkt 11,18, 22 oraz art. 13.2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 roku z późn. zm.), § 1 pkt 12.1 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; zarządza się co następuje:
§ 1


1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania : wspieranie międzynarodowych stażów i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów Unii Europejskiej i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej.

2. W ramach realizacji niniejszego zarządzenia dotowane będą przedsięwzięcia mające na celu stworzenie możliwości młodzieży gdyńskiej nawiązania kontaktów z młodymi ludźmi z krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z wyłączeniem Litwy, Rosji Estonii. Zadanie powinno w szczególności obejmować organizację wyjazdów zagranicznych w celu odbycia stażu, przyjmowanie młodzieży z zagranicy w celu odbycia stażu, realizację wymian międzynarodowych w celu budowania wzajemnych relacji, rozwoju edukacji nieformalnej w zakresie promocji demokracji i aktywności obywatelskiej.
§ 2


1. Przewidywana kwota na realizacje zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi : 80.000 zł (słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych).


2. Środki finansowe wymienione w ust.1 zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Miasta Gdyni na rok 2006, dział 758, rozdział 75818, § 4810.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2006 roku.


§ 3


1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193, poz.1891) i powinna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wybrane informacje dotyczące zadania. W przypadku zmiany lub uchylenia powołanego wyżej rozporządzenia przed dniem 16.01.2006 roku ofertę należy złożyć według wzoru określonego w rozporządzeniu obowiązującym w dniu jej składania.

2. Do oferty należy dołączyć : sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2004 rok, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 3 miesiące), statut oraz ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. W przypadku zmiany lub uchylenia powołanego w ust.1 rozporządzenia przed dniem 16.01.2006 roku ofertę należy złożyć z załącznikami wymienionymi wyżej i ewentualnie określonymi w rozporządzeniu obowiązującym w dniu składania oferty.
§ 4


W konkursie mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 28.02.2006 roku i zakończy najpóźniej do 15.12.2006 roku.
§ 5


Oferty należy składać najpóźniej do dnia 16.01.2006 roku do godziny 19.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 6


1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość oferty,

b) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, a w tym : baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,

c) budżet zadania, a w tym : koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy,

d) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania, w szczególności współpraca z podmiotami zagranicznymi,

e) doświadczenie w pracy z młodzieżą podmiotu oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, a w szczególności doświadczenie w organizacji młodzieżowej wymiany międzynarodowej.
§ 7


Na realizację zadań związanych z wspieraniem międzynarodowych stażów i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów Unii Europejskiej i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej Miasto w poprzednich latach nie przeznaczało środków finansowych.
§ 8


Informacje dotyczące konkursu, opracowane na podstawie postanowień zarządzenia i załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia podlegają opublikowaniu w "Dzienniku Bałtyckim", "Biuletynie Informacji Publicznej", "Ratuszu", a także na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz na stronach miejskiego portalu internetowego.
§ 9


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech SzczurekZałącznik nr 1 do Zarządzenie nr 12063/05/IV/

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 grudnia 2005 roku

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania : wspieranie międzynarodowych stażów i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów Unii Europejskiej i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej.W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia mające na celu stworzenie możliwości młodzieży gdyńskiej nawiązania kontaktów z młodymi ludźmi z krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z wyłączeniem Litwy, Rosji i Estonii. Zadanie powinno w szczególności obejmować organizację wyjazdów zagranicznych w celu odbycia stażu, przyjmowanie młodzieży z zagranicy w celu odbycia stażu, realizację wymian międzynarodowych w celu budowania wzajemnych relacji, rozwoju edukacji nieformalnej w zakresie promocji demokracji i aktywności obywatelskiej.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 28.02.2006 roku i zakończy najpóźniej do 31.12.2006 roku.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.7 ust.1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 r., z późn. zm.), art.11 ust.2 i art.13 w związku z art.4 ust.1 pkt.11,18,22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 roku z późn. zm.), § 1 ust.12.1 załącznika do Uchwały nr nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" , § 1 ust.1 rozdziału 4 i § 1-11 rozdziału 5 załącznika do uchwały nr XXXIII/796/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 roku w sprawie : przyjęcia Gdyńskiej Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Dotacje nie mogą być udzielone na : dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarcza podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczna i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr193, poz.1891) i powinna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wybrane informacje dotyczące zadania. W przypadku zmiany lub uchylenia powołanego wyżej rozporządzenia przed dniem 16.01.2006 roku ofertę należy złożyć według wzoru określonego w rozporządzeniu obowiązującym w dniu jej składania. Aktualny wzór oferty jest dostępny w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i na stronie internetowej www.gdynia.pl
Do oferty należy dołączyć : sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2004 rok, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 3 miesiące), statut oraz ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. W przypadku zmiany lub uchylenia powołanego w ust.1 rozporządzenia przed dniem 16.01.2006 roku ofertę należy złożyć z załącznikami wymienionymi wyżej i ewentualnie określonymi w rozporządzeniu obowiązującym w dniu składania oferty.

Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu na dyskietce.

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 16.01.2006 roku do godz. 19.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja 27/31 w Gdyni.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- merytoryczna wartość oferty,

- możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, a w tym : baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
- budżet zadania, a w tym : koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy,

- współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania, w szczególności współpraca z podmiotami zagranicznymi,

- doświadczenie w pracy z młodzieżą podmiotu oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, a w szczególności doświadczenie w organizacji młodzieżowej wymiany międzynarodowej.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na obowiązującym formularzu z niezbędnymi załącznikami w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

W ramach konkursu może zostać wybrana jedna lub kilka ofert realizacji zadania publicznego.

O wyniku konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2006 roku.

Przewidywana wysokość dotacji na realizacje zadania dotyczącego niniejszego konkursu wynosi : 80.000 zł (słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Na realizację zadań tego samego rodzaju jak przewidziane w niniejszym konkursie w 2004 i 2005 roku Miasto Gdynia nie przeznaczyło środków finansowych.

Oferty można konsultować w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych : 81 -364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00 - 19.00.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za konkurs Ewą Walentynowicz jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Rozstrzygnięcie konkursu


Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 stycznia 2006 roku.


Na konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty złożone przez:

1. Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Gdańsk, Oddział Miejski w Gdyni;

2. Centrum Współpracy Młodzieży;

3. AIESEC POLSKA Komitet Lokalny Uniwersytet Gdański.


Oferta Regionalnego Centrum Wolontariatu została złożona po wyznaczonym terminie.Pliki do pobrania:

wzór oferty
wzór sprawozdania

Informacje o rostrzygnięciu:
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania wspieranie międzynarodowych stażów i wymian.


Zgodnie z zarządzeniem Nr 12750/06/IV/P z dnia 14 lutego 2006 r. Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotację następującym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania wspieranie międzynarodowych stażów i wymian:
1. Centrum Współpracy Młodzieży - dotacja w wysokości 75.500 zł na zadanie "Wizyty stażowe i staże dla rozwoju";
2. AIESEC POLSKA Komitet Lokalny Uniwersytet Gdański - dotacja w wysokości 4.500 zł na zadanie "World of Knowledge".


Podmioty, których oferty nie otrzymały dotacji w konkursie:
1. Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu Gdańsk, Oddział Miejski w Gdyni; w ofercie na zadanie "Wyjazd integracyjny gdyńskiej młodzieży LOP na Ukrainę Wspólne akcje przyrodnicze w Polsce i na Ukrainie" nie wskazano partnerów biorących udział w przedsięwzięciu po stronie ukraińskiej i nie określono sposobu rekrutacji ukraińskich uczestników zadania;
2. Regionalne Centrum Wolontariatu; oferta została odrzucona z przyczyn formalnych (złożenie po upływie wyznaczonego terminu).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.03.2006