Wspieranie zadań z zakresu kultury

Prezydent Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert (Zarządzenie Nr 8653/05/IV/P z dnia 1 marca 2005 r.) mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie zadań z zakresu kultury.


W ramach konkursu wspierane będą następujące przedsięwzięcia: organizacja wystaw, koncertów, występów artystycznych, festynów, konkursów, dyskusji i prelekcji; kultywowanie lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej; wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.


Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 maja 2005 roku i zakończy nie później niż 31 grudnia 2005 roku.


Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 30.000 zł, przy czym zakłada się, że alokacja środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań nie może przekroczyć 3.000 zł i nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania.


Termin składania ofert ustala się na dzień 1 kwietnia 2005 roku do godz. 16.00 w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-71, 668-81-72), pok. 136.Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 11 kwietnia 2005 roku.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: "Ratuszu", Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: "Ratuszu", na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.


Oferty można konsultować i składać w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-71, 668-81-72), pok. 136, w godz. 8.00-16.00.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie zadań z zakresu kultury.


Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 13 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.) oraz rozdziału 5 ust. 13 pkt 13.1 a oraz 13.1 b Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005" (MRMG z dnia 4 listopada 2004 r. Nr 58, poz. 3).


1. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia z zakresu kultury,
w szczególności:
a) organizacja wystaw, koncertów, występów artystycznych, festynów, konkursów, dyskusji i prelekcji,
b) kultywowanie lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej,
c) wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.


2. Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 30.000 zł, przy czym zakłada się, że alokacja środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań nie może przekroczyć 3.000 zł i nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania.


3. Termin składanych ofert, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 maja 2005 roku i zakończy nie później niż 31 grudnia 2005 roku, ustala się na dzień 1 kwietnia 2005 roku do godz. 16.00 w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-71, 668-81-72), pok. 136, w godzinach 8.00-16.00.


4. Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.


5. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z 2003 r.).


6. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b) opis zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.
Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl


7. Do oferty należy dołączyć:
d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności),
e) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 3 miesiące) lub inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną wnioskodawcy.
f) statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
g) ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.


Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.


8. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.


8.1 Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z rozdz. 5, ust. 6 Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005) dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.


8.2 Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość oferty,
b) nowatorskie podejście do realizowanego zadania,
c) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
d) budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy,
e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania,
f) możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
g) doświadczenie podmiotu oraz osób bezpośrednio realizujących zadanie w realizacje zadań z zakresu kultury.


8.3 Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a) przygotowane na obowiązującym formularzu,
b) prawidłowo wypełnione,
c) zawierające komplet niezbędnych załączników,
d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.9. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
11 kwietnia 2005 roku.


Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona:
a) w "Ratuszu"
b) na stronach miejskiego portalu internetowego,
c) na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.


10. Na realizacje zadań z zakresu kultury związanych z organizacją wystaw, koncertów, występów artystycznych, festynów, konkursów, dyskusji i prelekcji, kultywowaniem lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej, oraz wydawaniem niskonakładowych niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu Miasto Gdynia przeznaczyło w 2004 roku następujące kwoty:
a) Organizacja imprezy pn. "Kaziuk’2004" - 4.300 zl,
b) Działalność Zespołu Pieśni i Tańca "Gdynia" - 4.000 zł,
c) Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko - Pomorskiej - 3.500 zł,
d) Działalność Chóru Męskiego "Dzwon Kaszubski" - 4.000 zł,
e) Wystawy artystyczne Koła Plastyków - 2.000 zł,
f) Koncerty muzyki organowej i kameralnej - 9.000 zł,
g) Prowadzenie wystaw patriotycznych - 2.500 zł,
h) Prowadzenie prelekcji - wykładów o Starej Gdyni - 800 zł,
i) Wydanie kwartalnika "Gdińsko Kleka" - 2.500 zł,
j) Wydanie biuletynu informacyjnego "Rodowód" - 4.212 zł,
k) Wydanie folderu Chóru "Symfonia" - 2.000 zł,
l) II Festiwal Muzyki Dawnej "Anima Musica" - 5.000 zł,
m) Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic - 2.000 zł,
n) Wyrównywanie szans poprzez edukację kulturalną - 1.300 zł.


11. Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 30.000 zł., przy czym zakłada się możliwość przyznania dotacji na dofinansowanie więcej niż jednego zadania.


12. Oferty można konsultować i składać w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-71, 668-81-72), pok. 136, w godzinach 8.00-16.00.

Pliki do pobrania:

wzór oferty
sprawozdanie finansowe
oświadczenie oferenta
imienny wykaz członków
wykaz osiągnięć
harmonogram zajeć
plan startów w zawodach i rozgrywkach
wykaz osób zaangażowanych w szkolenie

Informacje o rostrzygnięciu:
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza wyniki konkursu na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury. (Zarządzenie nr9130/2005/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 kwietnia 2005 r.)


Dotacje zostały przyznane następującym podmiotom:


1.Towarzystwu Miłośników Gdyni na dofinansowanie zadań:
- "Wystawy i warsztaty plastyczne oraz wykłady z dziedziny historii sztuki"
w wysokości 2.894 zł,
- "Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach akcji "Ocalić od zapomnienia"
w wysokości 1.100 zł,
2.Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, Oddział w Gdyni na dofinansowanie zadań:
- "Kultywowanie tradycji kaszubskiej poprzez działalność Zespołu Pieśni
i Tańca "Gdynia" w wysokości 3.000 zł,
- "Wydawanie czasopisma "Gdińsko Kleka" w wysokości 2.680 zł,
- "Organizacja prelekcji i wystaw w Ośrodku Kultury Kaszubsko - Pomorskiej w
Gdyni" w wysokości 3.000 zł,
- "Kultywowanie tradycji kaszubskiej poprzez działalność Chóru Męskiego "Dzwon Kaszubski" w wysokości 3.000 zł.
3. Pomorskiemu Stowarzyszeniu "MUSICA SACRA" na dofinansowanie zadania pn. "Koncerty muzyki organowej i kameralnej (kontynuacja cyklu) w wysokości 3.000 zł.
4. Lokalnej Organizacji Turystycznej GDYNIA na dofinansowanie zadania pn. "Cztery pory roku na "Darze Pomorza" w wysokości 3.000 zł.
5. Stowarzyszeniu Gdynian Wysiedlonych na dofinansowanie zadania pn. "Sesja popularno - naukowa cz. III pt. "Wysiedlenia ludności cywilnej z miasta Gdynia w latach 1939/45 przez III Rzeszę" w wysokości 3.000 zł.
6. Fundacji "RODZINA NADZIEI" na dofinansowanie zadania pn "Piknik rodzinny z Beatą Tyszkiewicz" w wysokości 3.000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Urszula Morga
Data udostępnienia informacji: 24.11.2005