Wspieranie zadań z zakresu działalności teatralnej, w szczególności organizacji cykli, przeglądów i

Prezydent Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert (Zarządzenie Nr 8652/05/IV/P z dnia 1 marca 2005 r.) mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie zadań z zakresu działalności teatralnej w szczególności organizację cykli, przeglądów i festiwali teatralnych.


Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 maja 2005 roku i zakończy nie później niż 31 grudnia 2005 roku.

Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 40.000 zł, przy czym zakłada się, że alokacja środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania.

Termin składania ofert ustala się na dzień 1 kwietnia 2005 roku do godz. 16.00 w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-71, 668-81-72), pok. 136.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 11 kwietnia 2005 roku.

Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: "Ratuszu", Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: "Ratuszu", na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Oferty można konsultować i składać w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-71, 668-81-72), pok. 136, w godz. 8.00-16.00.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie zadań z zakresu działalności teatralnej.

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 13 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.) oraz rozdziału 5 ust. 13 pkt 13.1 Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005" (MRMG z dnia 4 listopada 2004 r. Nr 58, poz. 307)


1. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia z zakresu organizacji cykli, przeglądów i festiwali teatralnych.

2. Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 40.000 zł, przy czym zakłada się, że alokacja środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania.

3. Termin składanych ofert, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 maja 2005 roku i zakończy nie później niż 31 grudnia 2005 roku, ustala się na dzień 1 kwietnia 2005 roku do godz. 16.00 w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-71, 668-81-72), pok. 136, w godzinach 8.00-16.00.

4. Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

5. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z 2003 r.).

6. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b) opis zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.
Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl

7. Do oferty należy dołączyć:
d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności),
e) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 3 miesiące) lub inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną wnioskodawcy,
f) statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
g) ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.

8. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.

8.1 Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z rozdz. 5, ust. 6 Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005) dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.

8.2 Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość oferty,
b) nowatorskie podejście do realizowanego zadania,
c) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
d) budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy,
e) możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
f) doświadczenie podmiotu oraz osób bezpośrednio realizujących zadanie w realizacji podobnych zadań.

8.3 Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a) przygotowane na obowiązującym formularzu,
b) prawidłowo wypełnione,
c) zawierające komplet niezbędnych załączników,
d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
11 kwietnia 2005 roku.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona:
a) w "Ratuszu"
b) na stronach miejskiego portalu internetowego,
c) na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

10. Na realizację zadań z zakresu kultury związanych z realizacją cykli, przeglądów i festiwali teatralnych Miasto Gdynia przeznaczyło w 2004 roku następujące kwoty:
a) Organizacja VII Festiwalu Szekspirowskiego - 12.000 zł

11. Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 40.000 zł., przy czym zakłada się możliwość przyznania więcej niż jednej dotacji.

12. Oferty można konsultować i składać w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 136 (tel. 668-81-71, 668-81-72), w godzinach 8.00-16.00.

Pliki do pobrania:

Wzór oferty
Ankieta GCOP
lista podmiotów ubiegających się o dotację - działalność teatralna

Informacje o rostrzygnięciu:
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza wyniki konkursu na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności teatralnej. (Zarządzenie nr9131/2005/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 kwietnia 2005 r.)
Dotacje zostały przyznane następującym podmiotom:

1.Fundacji Kultury "LIBERTY" na dofinansowanie zadania pn. "Teatr Gościnny - Małe Formy z Wielkimi Aktorami" w wysokości 30.000 zł.
2.Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu "PROMYK" na dofinansowanie zadania pn. "II Gdyński Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Bez Tematu" w wysokości 4.800 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.07.2005