Terapia dla dzieci z ADHD oraz wsparcie ich rodzin.

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Terapia dla dzieci z ADHD oraz wsparcie ich rodzin.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Terapia dla dzieci z ADHD oraz wsparcie ich rodzin, z terminem składania wniosków do dnia 16 grudnia 2005 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji niniejszego zarządzenia dotowana będzie działalność terapeutyczna, uspołeczniająca i edukacyjna na rzecz dzieci ze stwierdzoną nadpobudliwością psychoruchową oraz podejrzeniem ADHD, oraz działalność na rzecz ich rodzin, mieszkańców Gdyni.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 stycznia 2006 r. i zakończy najpóźniej do 31 grudnia 2007r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdział 1 ust.2 pkt 2.1 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417)
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ( aktualny 3 m-ce), statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących zadanie, liczba odbiorców projektu, współpraca z instytucjami zajmującymi się dziećmi z zespołem ADHD, możliwość kontynuacji projektu w latach następnych, koszty realizacji zadania.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2006 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
- w 2006r. 15.000 zł.
- W 2007r. 15.000 zł
Na realizację zadań związanych z terapią dla dzieci z ADHD oraz wsparcie ich rodzin Miasto Gdynia w 2004r. przeznaczyło 10.000 zł, przekazując je Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "Pomost" na realizację zadań "Wspieranie rodzin dzieci z nadpobudliwością psychoruchową ADHD" oraz zadanie "Możesz żyć z nami". W 2005r. Miasto Gdynia nie przeznaczyło żadnych środków na w/w zadanie.
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacje o rostrzygnięciu:
ZARZĄDZENIE NR 12384/2006/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 10 stycznia 2006r.

w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 1 ust.2 pkt 2.1 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417),Zarządzenia nr 11588/05/IV/O w sprawie rozstrzygnięcia konkursu , zarządza się , co następuje :§ 1 . W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie "Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia" przyznaje się dotację na realizację zadania: Terapia dla dzieci z ADHD oraz wsparcie ich rodzin :
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "Pomost" z siedzibą w Gdyni, ul. Tatarczana 1A/21, 81-591, NIP 586-20-87-289
na dofinansowanie zadania w kwotach:
- 15.000 zł w 2006r.
- 15.000 zł w 2007r.


§ 2. Zobowiązanie wynikające z niniejszego zarządzenia w wysokości 15.000,- ( słownie złotych: piętnaście tysięcy ) zostanie pokryte ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2006 w dziale 758, rozdz. 75818 - rezerwa na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy ) w 2007r. zostanie pokryta po uchwaleniu przez Radę Miasta rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


§ 3 . Formę i terminy przekazania środków określi umowa, stanowiąca załącznik do zarządzenia.


§ 4. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.01.2006