Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2005

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
PREZYDENT MIASTA GDYNI
OGŁOSZA OTWARTY KONKURS OFERT


dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na wspieranie realizacji zadania w zakresie
sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2005 roku


I. Zamawiający.


Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia


II. Organizator konkursu.


1. Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie lub uchwale Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005" na rzecz innych podmiotów, oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:


Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia


III. Podstawa i forma konkursu.


Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.14, art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia rozdziału 5 ust.13 pkt.13.7 lit.a Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005".


IV. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2005 na ich realizację oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zdania w roku 2004.


1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2005 (poczynając od 23 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :


1) piłka nożna chłopców i dziewcząt 150.000 zł
2) żeglarstwo 130.000 zł
3) gimnastyka artystyczna 60.000 zł
4) judo 60.000 zł
5) lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 80.000 zł
6) piłka ręczna dziewcząt i chłopców 50.000 zł
7) koszykówka dziewcząt i chłopców 50.000 zł
8) piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 40.000 zł
9) strzelectwo 25.000 zł
10) rugby 30.000 zł
11) boks i kick-boxing 20.000 zł
12) sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce) 20.000 zł
13) sztuki walki 10.000 zł
14) tenis stołowy 10.000 zł
15) pływanie 20.000 zł
16) kolarstwo 10.000 zł
17) sporty motorowe 5.000 zł
18) inne dyscypliny sportu oraz rekreacja 15.000 zł


na łączną kwotę 785.000 zł.2. Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2004 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 71 umów łączna kwota 751.100 zł, w tym :
1) piłka nożna chłopców i dziewcząt
2) żeglarstwo 125.400 zł
3) gimnastyka artystyczna 61.400 zł
4) judo 62.300 zł
5) lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 100.500 zł
6) piłka ręczna dziewcząt i chłopców 51.400 zł
7) koszykówka dziewcząt i chłopców 43.300 zł
8) piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 28.100 zł
9) strzelectwo 25.600 zł
10) rugby 20.800 zł
11) boks i kick-boxing 22.500 zł
12) sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce) 14.500 zł
13) sztuki walki 13.100 zł
14) tenis stołowy 7.500 zł
15) pływanie 11.800 zł
16) kolarstwo 5.800 zł
17) sporty motorowe 4.300 zł
18) inne dyscypliny sportu oraz rekreacja 15.800 zł


3. Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.


1. Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 29 marca 2005 r. do godz. 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie wniosku, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu terminu składania ofert wpisana zostanie również godzina wpłynięcia wniosku.


2. Oferta powinna być złożona :
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty, realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:


a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b) aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
d) imienny wykaz członków klubu będących mieszkańcami Gdyni dotyczący danej dyscypliny sportu,
e) wykaz osiągnięć wraz z dokumentami (oficjalny komunikat organizatora lub właściwego związku sportowego) potwierdzającymi uzyskanie określonych wyników w rywalizacji i imprezach wskazanych w postanowieniu VI pkt.1 lit.f,
f) wykaz osób zaangażowanych w szkolenie dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzających właściwe kwalifikacje tych osób,
g) harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania,
h) plan startów w zawodach i rozgrywek na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,Wzór sprawozdania finansowego, o którym mowa pod lit.a oraz wzory dokumentów wskazanych pod lit.c - h stanowią załączniki do Zarządzenia nr 8627/2005/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania "sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2005 roku",


2) w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty w wskazane w pkt.1 lit.a - c składa się tylko z jedną z ofert. Pozostałe załączniki związane merytorycznie z daną dyscypliną sportu (wskazane pod lit. d - h) załącza się oddzielnie do każdej z ofert dotyczącej danej dyscypliny,


3) oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,


4) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez oferenta.


3. Wzór oferty i załączników można pobrać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni.


VI. Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.


1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :


1) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym :
a) posiadana baza szkoleniowa zgodna z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
b) ilość grup szkoleniowych i prowadzonych zajęć,
c) ilość zawodników aktualnie powoływanych do kadry narodowej,
d) kwalifikacje kadry szkoleniowej,
e) planowane uczestnictwo w roku 2005 w zorganizowanym współzawodnictwie dzieci i młodzieży MENiS, rozgrywkach Województwa Pomorskiego i zawodach Pucharu Polski,
f) osiągnięcia sportowe w roku 2004 w następujących imprezach : Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich, Mistrzostwa Świata w dyscyplinach olimpijskich, Igrzyska Olimpijskie,2) koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,


3) wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania.


2. Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji udzielonych w latach ubiegłych.


3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równiej liczby przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wybranych spośród członków Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 kwietnia 2005 r.


VII. Zawarcie umowy.


Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2005. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.


VIII. Zastrzeżenia i uwagi.


1. Dotacje nie mogą być udzielone na:


1) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielania pomocy osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną lub religijną.


2. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu oraz złożone w wyznaczonym terminie.


3. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty.


4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005"

Pliki do pobrania:

wzór oferty
sprawozdanie finansowe
oświadczenie oferenta
imienny wykaz członków
wykaz osiągnięć
harmonogram zajeć
plan startów w zawodach i rozgrywkach
wykaz osób zaangażowanych w szkolenie

Informacje o rostrzygnięciu:
Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Prezydent Miasta Gdyni (Zarządzenie nr 9066/2005/IV/P z dnia 05 kwietnia 2005 roku) przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2005 roku".


w dyscyplinie - piłka nożna chłopców i dziewcząt:
• Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa", przyznana kwota dotacji: 20.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Iskra", przyznana kwota dotacji: 9.500 zł


w dyscyplinie - żeglarstwo:
• Miejski Klub Żeglarski "Arka", przyznana kwota dotacji: 43.000 zł
• Yacht Klub "Stal", przyznana kwota dotacji: 28.000 zł
• Yacht Klub Polski Gdynia, przyznana kwota dotacji: 59.000 zł


w dyscyplinie - gimnastyka artystyczna:
• Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej, przyznana kwota dotacji: 40.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Jantar", przyznana kwota dotacji: 20.000 zł


w dyscyplinie - judo:
• Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa", przyznana kwota dotacji: 4.100 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Omega", przyznana kwota dotacji: 3.800 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Opty , przyznana kwota dotacji: 11.100 zł
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji: 18.600 zł


w dyscyplinie - lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację):
• Uczniowski Klub Sportowy "Orka", przyznana kwota dotacji: 9.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Azymut 45", przyznana kwota dotacji: 5.000 zł
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji: 15.000 zł
• Klub Lekkoatletyczny GDYNIA , przyznana kwota dotacji: 30.000 zł
• Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Zorza", przyznana kwota dotacji: 12.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Orlęta", przyznana kwota dotacji: 2.500 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Orlik", przyznana kwota dotacji: 3.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy Siedemnastka, przyznana kwota dotacji: 3.000 zł


w dyscyplinie - piłka ręczna dziewcząt i chłopców:
• Klub Sportowy "Łaczpol", przyznana kwota dotacji: 28.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa" przyznana kwota dotacji: 9.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 42, przyznana kwota dotacji: 13.000 zł


w dyscyplinie - koszykówka dziewcząt i chłopców:
• Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki, przyznana kwota dotacji: 39.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Omega", przyznana kwota dotacji: 7.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Trefl", przyznana kwota dotacji: 4.000 złw dyscyplinie - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców:
• KATS "Alpat", przyznana kwota dotacji: 26.600 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Trefl", przyznana kwota dotacji: 6.400 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Omega", przyznana kwota dotacji: 7.000 zł


w dyscyplinie - strzelectwo:
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji: 25.000 zł


w dyscyplinie - boks i kick-boxing:
• Uczniowski Klub Sportowy "Sokół", przyznana kwota dotacji: 15.400 zł
• Klub Sportowy "Maximus", przyznana kwota dotacji: 4.600 zł


w dyscyplinie - sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na rękę):
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji: 15.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Złoty Tur", przyznana kwota dotacji: 5.000 zł


w dyscyplinie - sztuki walki:
• Karate Klub Gdynia, przyznana kwota dotacji: 5.000 zł
• Klub Karate Tradycyjnego, przyznana kwota dotacji: 5.000 zł


w dyscyplinie - tenis stołowy:
• Uczniowski Klub Sportowy "Orlik", przyznana kwota dotacji: 8.500 zł


w dyscyplinie - pływanie:
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji: 16.000 zł


w dyscyplinie - kolarstwo:
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji: 10.000 zł


w dyscyplinie - sporty motorowe:
• Gdyński Klub Motorowy "Bałtyk", przyznana kwota dotacji: 5.000 zł


inne dyscypliny sportu oraz rekreacja:
• Uczniowski Klub Sportowy "Obłuże", przyznana kwota dotacji: 2.500 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Chwarzno", przyznana kwota dotacji: 5.000 zł
• PZW Koło nr 41 Gdynia - Miasto, przyznana kwota dotacji: 3.000 zł
• Klub Wspinaczkowy "Baltica", przyznana kwota dotacji: 4.260 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: dnelke
Data udostępnienia informacji: 21.07.2005