Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży II

Prezydent Gdyni
PREZYDENT MIASTA GDYNI
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2005 roku


I. Zamawiający.
Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia
II. Organizator konkursu.


1. Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie lub uchwale Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005" na rzecz innych podmiotów, oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:


Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia


III. Podstawa i forma konkursu.
Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.14, art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia rozdziału 5 ust.13 pkt.13.7 lit.a Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005".


IV. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2005 na ich realizację oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zdania w roku 2004.


1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:


A. przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2005 (poczynając od 16 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :


L.p. Nazwa dyscypliny Kwota dotacji


1) piłka nożna chłopców i dziewcząt 173.000 zł
2) judo 22.400 zł
3) lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 18.000 zł
4) piłka ręczna dziewcząt i chłopców 10.000 zł
5) rugby 30.000 zł
6) sztuki walki 4.000 zł
7) rekreacja 5.140 zł


na łączna kwotę 262.540,-zł.

B. przedsięwzięcia w przedmiocie organizacji następujących imprez sportowych i w podanym zakresie finansowym:


L.p.


Nazwa imprezy


Proponowany termin realizacji
Kwota dotacji


1) Halowe turnieje piłkarskie "Cisowa CUP" listopad - grudzień 8.000 zł
2) Wakacje z rugby - turnieje plażowe lipiec - sierpień 5.000 zł
3) III ogólnopolski turniej bokserski październik/listopad 4.000 zł
4)
Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej młodzików listopad/grudzień 4.000 zł
5)
Gdyńska Liga Unihokeja dla dzieci i młodzieży wrzesień - grudzień 2.000 zł
6)
Otwarte mistrzostwa Gdyni w tenisie stołowym wrzesień - grudzień 2.000 zł
7)
Otwarte zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży wrzesień 3.000 zł

na łączna kwotę 28.000,-zł.


2. Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2004 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 71 umów łączna kwota 751.100 zł, w tym :


1) piłka nożna chłopców i dziewcząt 137.000 zł
2) żeglarstwo 125.400 zł
3) gimnastyka artystyczna 61.400 zł
4) judo 62.300 zł
5) lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 100.500 zł,
6) piłka ręczna dziewcząt i chłopców 51.400 zł
7) koszykówka dziewcząt i chłopców 43.300 zł
8) piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 28.100 zł
9) strzelectwo 25.600 zł
10) rugby 20.800 zł
11) boks i kick-boxing 22.500 zł
12) sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce)
14.500 zł
13) sztuki walki 13.100 zł
14) tenis stołowy 7.500 zł
15) pływanie 11.800 zł
16) kolarstwo 5.800 zł
17) sporty motorowe 4.300 zł
18) inne dyscypliny sportu oraz rekreacja 15.800 zł


3. W roku 2004 zadania w zakresie organizacji imprez sportowych, w których uczestniczyły dzieci i młodzież realizowane były w ramach sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nimi dotacje zostały wykazane w ramach kwot dotacji wskazanych z ustępie 2 powyżej.


4. Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2005 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 32 umów łączna kwota 605.860 zł, w tym :


1) piłka nożna chłopców i dziewcząt 29.500 zł
2) żeglarstwo 130.000 zł
3) gimnastyka artystyczna 60.000 zł
4) judo 37.600 zł
5) lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 79.500 zł
6) piłka ręczna dziewcząt i chłopców 50.000 zł
7) koszykówka dziewcząt i chłopców 50.000 zł
8) piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 40.000 zł
9) strzelectwo 25.000 zł
10) rugby 0
11) boks i kick-boxing 20.000 zł
12) sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce)
20.000 zł
13) sztuki walki 10.000 zł
14) tenis stołowy 8.500 zł
15) pływanie 16.000 zł
16) kolarstwo 10.000 zł
17) sporty motorowe 5.000 zł
18) inne dyscypliny sportu oraz rekreacja 14.760 zł


5. Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.


1. Oferty na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do 30 czerwca 2005 r. do godz. 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie wniosku, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu terminu składania ofert wpisana zostanie również godzina wpłynięcia wniosku.


2. Oferta na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni powinna być złożona :
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty, realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2004; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b) aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
d) imienny wykaz członków klubu będących mieszkańcami Gdyni dotyczący danej dyscypliny sportu,
e) wykaz osiągnięć wraz z dokumentami (oficjalny komunikat organizatora lub właściwego związku sportowego) potwierdzającymi uzyskanie określonych wyników w rywalizacji i imprezach wskazanych w postanowieniu VI ust.1 pkt.7 lit.e,
f) wykaz osób zaangażowanych w szkolenie dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzających właściwe kwalifikacje tych osób,
g) harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania,
h) plan startów w zawodach i rozgrywek, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,
2) w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 lit. a - c składa się tylko z jedną z ofert. Pozostałe załączniki związane merytorycznie z daną dyscypliną sportu (wskazane pod lit. d - h) załącza się oddzielnie do każdej z ofert dotyczącej danej dyscypliny,
3) oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.


3. Oferta na organizację imprezy sportowej powinna być złożona :
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty, realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b) aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 lit. a - c składa się tylko z jedną z ofert,
3) oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.


4 Wzór sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust.2 pkt.1 lit.a i w ust.3 pkt.1 lit.a oraz wzory dokumentów wskazanych w ust.2 pkt.1 pod lit. c - h stanowią załączniki do Zarządzenia nr 9733 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.05.2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania "sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w roku 2005".
6. Wzór oferty i załączników można pobrać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni, ze stron portalu internetowego Miasta Gdyni : www.gdynia.pl oraz ze strony internetowej GOSiR : www.gosir.gdynia.pl.


VI. Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.


1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
2) koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania.
4) deklarowana jakość działania w ramach realizacji zadania,
5) kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania,
6) korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom miasta,
7) doświadczenie oferenta w realizacji podobnego zadania,
8) przy wyborze ofert na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni dodatkowo :
a) posiadana baza szkoleniowa zgodna z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
b) ilość grup szkoleniowych i prowadzonych zajęć,
c) ilość zawodników aktualnie powoływanych do kadry narodowej,
d) planowane uczestnictwo w roku 2005 w zorganizowanym współzawodnictwie dzieci i młodzieży MENiS, rozgrywkach Województwa Pomorskiego i zawodach Pucharu Polski,
e) osiągnięcia sportowe w roku 2004 w następujących imprezach : Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich, Mistrzostwa Świata w dyscyplinach olimpijskich, Igrzyska Olimpijskie.


2. Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji udzielonych w latach ubiegłych.


3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równiej liczby przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wybranych spośród członków Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 lipca 2005 r.


VII. Zawarcie umowy.
Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2005. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.


VIII. Zastrzeżenia i uwagi.
1. Dotacje nie mogą być udzielone na:
1) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielania pomocy osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną lub religijną.


2. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu oraz złożone w wyznaczonym terminie.


3. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty.


4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005"

Pliki do pobrania:

formularz oferty.doc
zalacznik nr 2 sprawozdanie finansowe.doc
zalacznik nr 3 oswiadczenie oferenta.doc
załącznik nr 4 imienny wykaz członków klubu.xls
załącznik nr 5- wykaz osiągnięć.xls
załącznik nr 6- wykaz osób zaangażowanych w szkolenie.xls
załącznik nr 7 harmonogram zajęć szkoleniowych.xls
załącznik nr 8 plan startów w zawodach.xls

Informacje o rostrzygnięciu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania
" sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2005 roku"


Wykaz podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Prezydent Miasta Gdyni (Zarządzenie nr 10275 z dnia 12 lipca 2005 roku) przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2005 roku :


Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży


Piłka nożna dziewcząt i chłopców:
• Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Checz Gdynia - przyznana kwota dotacji: 20.000 zł;
• Stowarzyszenie Inicjatywa Arka - przyznana kwota dotacji: 59.000 zł;
• Uczniowski Klub Sportowy Cisowa - przyznana kwota dotacji: 9.900 zł;
• Klub Piłkarski Bałtyk - przyznana kwota dotacji: 59.000 zł;
• Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Edukacji Młodych Piłkarzy Arka - przyznana kwota dotacji: 24.000 zł;
• Uczniowski Klub Sportowy "40" - przyznana kwota dotacji: 1.000 zł;


Judo:
• Uczniowski Klub Sportowy Galeon - przyznana kwota dotacji: 22.400 zł


Lekkoatletyka i biegi na orientację ( w tym: radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację):
• Klub Lekkoatletyczny Gdynia - przyznana kwota dotacji:10.000 zł;
• Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 - przyznana kwota dotacji: 3.000 zł;
• Uczniowski Klub Sportowy Orka - przyznana kwota dotacji: 5.000 zł;


Piłka ręczna dziewcząt i chłopców:
• Uczniowski Klub Sportowy "Handballtic" - przyznana kwota dotacji: 10.000 zł


Rugby:
• Rugby Club Arka - przyznana kwota dotacji: 30.000 zł


Sztuki walki:
• Uczniowski Klub Sportowy Bushido - przyznana kwota dotacji: 4.000 zł


Rekreacja:
• Uczniowski klub Sportowy "40" - przyznana kwota dotacji: 1.000 złOrganizacja w Gdyni imprez sportowych


"Halowe Turnieje Piłkarskie Cisowa CUP" zadanie realizowane przez :
• Uczniowski Klub Sportowy Cisowa - przyznana kwota dotacji: 8.000 zł


"Wakacje z rugby - turnieje plażowe" zadanie realizowane przez:
• Rugby Club Arka - przyznana kwota dotacji: 5.000 zł


"III Ogólnopolski turniej bokserski" zadanie realizowane przez:
• Uczniowski Klub Sportowy Sokół - przyznana kwota dotacji: 4.000 zł


"Gdyńska Liga Unihokeja" zadanie realizowane przez:
• Uczniowski Klub Sportowy Chwarzno - przyznana kwota dotacji: 2.000 zł"Otwarte mistrzostwa Gdyni w tenisie stołowym" zadanie realizowane przez:
• Uczniowski Klub Sportowy Orlik - przyznana kwota dotacji: 2.000 zł


"Otwarte zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży" zadanie realizowane przez:
• Wojskowy Klub Sportowy Flota - przyznana kwota dotacji: 3.000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: dnelke
Data udostępnienia informacji: 21.07.2005