Rozwój projektu "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny"

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadań związanych z rozwojem projektu "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni" w okresie od maja 2005 r. do czerwca 2006 r.


Zakres rzeczowy zadań związanych z rozwojem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego:

I. Usługi dla firm zlokalizowanych w PPNT
1. Prowadzenie sekretariatu.
2. Organizacja spotkań informacyjnych, konsultacyjnych i branżowych.
3. Prowadzenie punktu informacyjnego o możliwościach pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
4. Organizacja szkoleń i świadczenie usług doradczych (porady prawne, księgowe, patentowe i in.), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem.
5. Kojarzenie zainteresowanych partnerów zagranicznych i krajowych z podmiotami zlokalizowanymi w PPNT (przekazywanie ofert dot. współpracy gospodarczej, pomoc i współpraca przy zawieraniu umów, tłumaczenie ofert, różnych dokumentów dot. współpracy gospodarczej).
6. Analiza dostępnych źródeł i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na rzecz podmiotów zlokalizowanych w PPNT (przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, realizacja projektów w przypadku pozyskania finansowania, podejmowanie i koordynacja działań aplikacyjnych z firmami PPNT).
7. Aktywne budowanie sieci współpracy PPNT z innymi parkami, uczelniami, podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami.

II. Obsługa procedury naboru podmiotów do PPNT oraz weryfikacji realizowanych projektów
1. Przeprowadzanie konsultacji dot. wypełniania formularzy zgłoszeniowych do PPNT; nabór wniosków składanych przez zainteresowane podmioty.
2. Koordynacja prac Rady Naukowej PPNT.
3. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych o podmiotach współpracujących w ramach projektu PPNT.
4. Koordynacja procedury monitoringu realizacji projektów przez podmioty zlokalizowane w PPNT.
5. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej na rzecz pozyskania podmiotów do PPNT.

Przewidywana kwota dotacji: 85 000 zł w 2005 r. i 60 000 zł w 2006 r.

Termin składania ofert ustala się na dzień 14.04.2005 r. do godz. 15.00, w siedzibie Gdyńskiego Centrum Innowacji (Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 31). Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Anna Borkowska - kierownik Gdyńskiego Centrum Innowacji, tel. 662 05 25.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru oraz statut. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Każdy podmiot ma prawo złożyć jedną ofertę. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26.04.2005 r. Dotacja może być przyznana jednemu podmiotowi.

Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt;
- doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu;
- korzyści jakie realizacja zadań przyniesie przedsiębiorcom;
- koszty realizacji zadania;
- wysokość wkładu własnego;
- współudział innych źródeł finansowania;
- współpraca podczas realizacji zadania z innymi podmiotami;
- nowatorskie podejście do realizacji zadania;
- możliwości realizacyjne - posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Na realizację zadań związanych z rozwojem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Miasto przeznaczyło w 2004 roku kwotę 90 000 zł (dotacja dla organizacji pozarządowej).

Informacje o rostrzygnięciu:
W dniu 26.04.2004 r. został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań związanych z rozwojem projektu "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni" w okresie od maja 2005 do czerwca 2006. W wyznaczonym terminie - do dnia 14.04.2005 r. do godz. 15.00 złożona została jedna oferta, przygotowana przez Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Technologii w Gdyni.

Komisja Oceniająca powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę. Oferta Stowarzyszenia PCT spełnia wszystkie wymogi podmiotowe i przedmiotowe określone szczegółowo w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, a także szczegółowe kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.

Prezydent Miasta Gdyni w oparciu o opinię Komisji Oceniającej przyznał Stowarzyszeniu PCT dotację w łącznej wysokości 145 tys. zł (85 tys. zł w 2005 r. i 60 tys. zł w 2006 r.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.07.2005