Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych: Witomino, Wiczlino, Oksywie Dolne, Obłuże Stare

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Witomino, Wiczlino. Oksywie Dolne, Obłuże Stare z terminem realizacji od 01.05.2005r. do 30.06.2007r.


Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni unieważnił 08.03.2005r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień : Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonach: Witomino, Wiczlino, Oksywie Dolne, Obłuże Stare z terminem realizacji od 01.04.2005r. do 30.06.2007r.
Z dniem 15.03.2005r. Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień : Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonach: Witomino, Wiczlino, Oksywie Dolne, Obłuże Stare z terminem realizacji od 01.05.2005r. do 30.06.2007r.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne.
1. Przewidywane kwoty na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą:
- dla świetlicy na Witominie
70.870 zł w 2005r.
105.710 zł w 2006r.
53.310 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Wiczlinie
44.996 zł w 2005r.
66.028 zł w 2006r.
33.394 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Oksywiu Dolnym
46.836 zł w 2005r.
68.788 zł w 2006r.
34.744 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Obłużu Starym
44.996 zł w 2005r.
66.028 zł w 2006r.
33.394 zł w 2007r.
Dla poszczególnych rejonów ustala się następującą ilość dzieci i młodzieży: Witomino - 36 dzieci, Wiczlino - 24 dzieci, Oksywie Dolne - 24 dzieci, Obłuże Stare - 24 dzieci.
2. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność i nowatorskie podejście do realizacji programu dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współpraca z innymi podmiotami, posiadana baza lokalowa, kompetencje i kwalifikacje wychowawców oraz ich doświadczenie w pracy w placówce o charakterze socjoterapeutycznym, przygotowanie formalne organizacji pozarządowej do prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
4. Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
5. Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.4 ust. 1 pkt. 5, art.5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdział 5 ust.13.3 pkt c Załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307).
6.W roku 2004 na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych Miasto Gdynia przeznaczyło 1.060.361 zł w tym:
1. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Chwarznieńskiej 2 i ul. Wiczlińskiej 93"- 173.695,-
2. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 73"- 75.000,-
3. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82"- 46.870,-
4. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 89"- 36.000,-
5. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Maciejewicza 11"- 65.057,-
6. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Żeglarzy 5"- 68.534,-
7. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. L.Staffa 10 "- 49.500,-
8. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Leszczynki 177"- 46.750,-
9. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Unruga 150"- 51.160,-
10. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chabrowej 43"- 65.000,-
11. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 192"- 65.000,-
12. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cechowej 22"- 65.000,-
13. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i Osrodków Terapii Środowiskowej przy ul. Płk. Dąbka 52"- 85.050,-
14. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Opata Hackiego 17"- 109.640,-
15. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cylkowskiego 5"- 30.820,-
16. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 2"- 27.285,-

7. Pełne informacje o konkursie znajdują się w: Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31, Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
8. Termin składania ofert ustala się do 18 kwietnia 2005 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 107).
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 kwietnia 2005r.
10. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: "Ratuszu", na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.354- Wydział Zdrowia.

Informacje o rostrzygnięciu:
ZARZĄDZENIE NR 9309/05/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 26.04.2005r.

w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.


Działając na podstawie art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 5, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 5 ust.13.3 pkt c załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307)

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:

§ 1

Zgodnie ze złożonymi ofertami przyznaje się dotacje na realizację zadania: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych następującym podmiotom:
- w rejonie Witomino - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej "Vitava" na Witominie w następujących kwotach:
70.870 zł w 2005r.
105.710 zł w 2006r.
53.310 zł w 2007r.
- w rejonie Wiczlino- Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na Wiczlinie w następujących kwotach:
44.996 zł w 2005r.
66.028 zł w 2006r.
33.394 zł w 2007r.
- w rejonie Oksywie Dolne - Stowarzyszeniu Społecznej Edukacji "Non Stop" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na ul. Żeglarzy 5 w następujących kwotach:
46.836 zł w 2005r.
68.788 zł w 2006r.
34.744 zł w 2007r.
w rejonie Obłuże Stare - Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu "Promyk" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w rejonie Obłuże Stare - Świetlica Socjoterapeutyczna "Nadzieja" w Gdyni, ul. Maciejewicza 11 w następujących kwotach:
44.996 zł w 2005r.
66.028 zł w 2006r.
33.394 zł w 2007r.


§ 2

Wysokość dotacji w 2005r. wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 207.698,- (słownie złotych: dwieście siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem ) zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni w dziale 851, rozdz. 85154 § 2820. Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 306.554 zł (słownie złotych: trzysta sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) w 2006r. i 154.842 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) w 2007r. zostanie pokryta po uchwaleniu przez Radę Miasta w poszczególnych latach rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 3

Prezydent Miasta Gdyni zabezpieczy środki w projektach budżetów na lata 2006 i 2007 przedłożonych do uchwalenia Radzie Miasta.

§ 4


Formę i terminy przekazania środków określą umowy, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 5

Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.


§ 6

Do podpisania umów upoważnia się:
1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
2. Wiceprezydenta Michała Gucia

§ 7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.07.2005