Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych - Grabówek, Dabrowa

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurs ofert majacy na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzaleznień: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych


Uwaga organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza w Zarządzeniu Nr 10175/05/IV/0 z dnia 05.07.2005 r. otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych zgodnie ze standardami określonymi w Zarządzeniu Nr 10179/05/05/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.07. 2005 r. , z terminem składania ofert do dnia 10 sierpnia 2005 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne. Ogłaszany konkurs dotyczy rejonu: Grabówek oraz Dąbrowa (ul.Nagietkowa 73) .
Składana oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczyna się:
 • dla świetlicy na Grabówku nie wcześniej niż 1września 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
 • dla świetlicy na Dąbrowie nie wcześniej niż 1października 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.

  Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.4 ust. 1 pkt. 5, art.5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdział 5 ust.13.3 pkt c Załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307).
  Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
  Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
  Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ( aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wychowawców.
  Do oferty składanej w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
  Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność i nowatorskie podejście do realizacji programu dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współpraca z innymi podmiotami, posiadana baza lokalowa, kompetencje i kwalifikacje wychowawców oraz ich doświadczenie w pracy w placówce o charakterze socjoterapeutycznym, przygotowanie formalne organizacji pozarządowej do prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.

  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 sierpnia 2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.

  Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
  - dla świetlicy na Grabówku
  23.800 zł w 2005r.
  71.601 zł w 2006r.
  36.966 zł w 2007r.


  - dla świetlicy na Dąbrowie
  32.964 zł w 2005r.
  124.556 zł w 2006r.
  63.338 zł w 2007r.

  W 2004 r. na realizację zadania Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych ogółem przeznaczono 1.060.361 zł, w tym:
  1.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Chwarznieńskiej 2 i ul. Wiczlińskiej 93"- 173.695,-
  2.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 73"- 75.000,-
  3.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82"- 46.870,-
  4.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 89"- 36.000,-
  5.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Maciejewicza 11"- 65.057,-
  6.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Żeglarzy 5"- 68.534,-
  7.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. L.Staffa 10 "- 49.500,-
  8.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Leszczynki 177"- 46.750,-
  9.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Unruga 150"- 51.160,-
  10.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chabrowej 43"- 65.000,-
  11.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 192"- 65.000,-
  12.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cechowej 22"- 65.000,-
  13.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i Osrodków Terapii Środowiskowej przy ul. Płk. Dąbka 52"- 85.050,-
  14.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Opata Hackiego 17"- 109.640,-
  15.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cylkowskiego 5"- 30.820,-
  16.Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 2"- 27.285,-
  Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 7.30-15.30. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

  Informacje o rostrzygnięciu:
  ZARZĄDZENIE NR 10700/05/IV/O
  Prezydenta Miasta Gdyni
  z dnia 29 sierpnia 2005 r.

  w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.


  Działając na podstawie art.30, ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 5, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 5 ust.13.3 pkt c załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307)

  Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:

  § 1

  Zgodnie ze złożonymi ofertami przyznaje się dotacje na realizację zadania: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych następującym podmiotom:
  - w rejonie Dąbrowy- Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rodzin "Otwarte Drzwi" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 73 w następujących kwotach:
  32.964 zł w 2005r.
  124.556 zł w 2006r.
  63.338 zł w 2007r.
  - w rejonie Grabówka - Gdyńskiemu Stowarzyszeniu "Familia" na dofinansowanie zadnia: Projekt świetlicy socjoterapeutycznej "Familia" dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat w następujących kwotach:
  23.800 zł w 2005r.
  71.601 zł w 2006r.
  36.966 zł w 2007r.


  § 2

  Wysokość dotacji w 2005r. wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 56.764,- (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery ) zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni w dziale 851, rozdz. 85154 § 2820. Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 196.157 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) w 2006r. i 100.304 zł (słownie złotych: sto tysięcy trzysta cztery) w 2007r. zostanie pokryta po uchwaleniu przez Radę Miasta w poszczególnych latach rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  § 3

  Formę i terminy przekazania środków określą umowy, stanowiące załączniki do zarządzenia.  § 4

  Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.


  § 5

  Do podpisania umów upoważnia się:
  1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
  2. Wiceprezydenta Michała Gucia

  § 6


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.
 • Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
  Wprowadził informację: root root
  Data udostępnienia informacji: 02.09.2005