Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych: Dąbrowa, Śródmieście, Grabówek

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych zgodnie ze standardami określonymi w Zarządzeniu Nr 8801/05/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03. 2005 r. , z terminem składania ofert do dnia 27 czerwca 2005 r. do godz. 10.00.


Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 9622/05/IV/O z dnia 24.05.2005r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych zgodnie ze standardami określonymi w Zarządzeniu Nr 8801/05/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03. 2005 r. , z terminem składania ofert do dnia 27 czerwca 2005 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne. Ogłaszany konkurs dotyczy rejonów: Dąbrowa, Gdynia Śródmieście, Grabówek. Dla poszczególnych rejonów ustala się następującą ilość dzieci i młodzieży: Dąbrowa - 45 dzieci, Gdynia Śródmieście - 24 dzieci, Grabówek - 26 dzieci.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się:
- dla świetlicy na Dąbrowie nie wcześniej niż 1października 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
- dla świetlicy w Gdyni Śródmieściu nie wcześniej niż 1września 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
- dla świetlicy na Grabówku nie wcześniej niż 1września 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.4 ust. 1 pkt. 5, art.5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdział 5 ust.13.3 pkt c Załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307).
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ( aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wychowawców.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność i nowatorskie podejście do realizacji programu dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współpraca z innymi podmiotami, posiadana baza lokalowa, kompetencje i kwalifikacje wychowawców oraz ich doświadczenie w pracy w placówce o charakterze socjoterapeutycznym, przygotowanie formalne organizacji pozarządowej do prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 lipca 2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
- dla świetlicy na Dąbrowie
32.964 zł w 2005r.
124.556 zł w 2006r.
63.338 zł w 2007r.
- dla świetlicy w Gdyni Śródmieściu
24.312 zł w 2005r.
69.598 zł w 2006r.
35.512 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Grabówku
23.800 zł w 2005r.
71.601 zł w 2006r.
36.966 zł w 2007r.
W 2004 r. na realizację zadania Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych ogółem przeznaczono 1.060.361 zł, w tym:
1. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Chwarznieńskiej 2 i ul. Wiczlińskiej 93"- 173.695,-
2. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 73"- 75.000,-
3. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82"- 46.870,-
4. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 89"- 36.000,-
5. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Maciejewicza 11"- 65.057,-
6. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Żeglarzy 5"- 68.534,-
7. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. L.Staffa 10 "- 49.500,-
8. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Leszczynki 177"- 46.750,-
9. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Unruga 150"- 51.160,-
10. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chabrowej 43"- 65.000,-
11. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 192"- 65.000,-
12. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cechowej 22"- 65.000,-
13. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i Osrodków Terapii Środowiskowej przy ul. Płk. Dąbka 52"- 85.050,-
14. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Opata Hackiego 17"- 109.640,-
15. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cylkowskiego 5"- 30.820,-
16. Zadanie pn.: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 2"- 27.285,-
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 7.30-15.30. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacje o rostrzygnięciu:
ZARZĄDZENIE NR 1073/05/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 05 lipca 2005 r.


w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.


Działając na podstawie art.30, ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 5, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 5 ust.13.3 pkt c załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307)

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:

§ 1

1. Zgodnie ze złożonymi ofertami przyznaje się dotacje na realizację zadania: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych następującym podmiotom:
- w rejonie Gdynia Śródmieście- Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rodzin "Otwarte Drzwi" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82 w następujących kwotach:
24.312 zł w 2005r.
69.598 zł w 2006r.
35.512 zł w 2007r.
2. W rejonie Grabówek i Dąbrowa nie przyznano dotacji.

§ 2

Wysokość dotacji w 2005r. wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 24.312,- (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiace trzysta dwanaście złotych) zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni w dziale 851, rozdz. 85154 § 2820. Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 69.598 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) w 2006r. i 35 512 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych) w 2007r. zostanie pokryta po uchwaleniu przez Radę Miasta w poszczególnych latach rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


§ 3

Formę i terminy przekazania środków określą umowy, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 4

Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.


§ 5

Do podpisania umów upoważnia się:
1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
2. Wiceprezydenta Michała Gucia

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.

UZASADNIENIE


Komisja Oceniająca dokonała w dniu 29.06.2005r. oceny złożonych trzech ofert na konkurs na realizację zadania: Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych. W wyniku oceny możliwości realizacyjnych podmiotów składających wnioski oraz kalkulacji kosztów realizacji, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania zaakceptowano złożone oferty przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Otwarte Drzwi" (2 oferty). Oferta Gdyńskiego Stowarzyszenia Familia" (1 oferta) na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w rejonie Grabówek została odrzucona z powodów formalnych, w związku z czym zachodzi konieczność ponownego ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w tym rejonie.
Skład komisji oraz decyzja wyłaniająca oferentów zawarta jest w protokole sporządzonym na posiedzeniu Komisji Oceniającej.
W wykazie zadań przewidzianych do wsparcia podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przez Gminę Miasta Gdyni (zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005)są wymienione zadania w zakresie profilaktyki uzależnień, m.in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego w Zarządzeniu Nr 9622/2005/IV/O z dnia 24.05.2005r. zapewni realizację w/w założeń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.07.2005