Prowadzenie schroniska dla zwierząt "Ciapkowo"

PREZYDENT MIASTA MIASTA GDYNI OGŁOSZA OTWARTY KONKURS OFERT
Konkurs dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni ul. Małolacka 3A
na okres trzech lat - od 01.01.2006r do 31.12.2008r


I. Zamawiający
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-538 Gdynia

II. Przeprowadzający konkurs
1.Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie z dnia 24.04.2003r
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub uchwale NrXXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004r w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005" na rzecz innych podmiotów oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej nad realizacją zadania jest :
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Gdyni
Ul. Władysława IV 37
81-394 Gdynia
2. Uprawnionym do kontroli finansowej jest Skarbnik Miasta Gdyni

III. Podstawa i forma konkursu
Otwarty Konkurs Ofert przeprowadzony będzie na podstawie art. 4 ust.1 pkt 15, art. 11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24.04. 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia rozdziału 5 ust. 13 pkt 13.4 lit.b załącznika do uchwały NrXXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004r w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005"

IV. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w latach 2006, 2007, 2008.
1. W ramach niniejszego konkursu dotacji podlegać będą koszty związane z funkcjonowaniem schroniska wg par. klasyfikacji księgowej :
a) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
b) 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
c) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
d) 4110 składki na ubezpieczenia społecznego
e) 4210 zakup materiałów i wyposażenia
f) 4220 zakup środków żywności
g) 4230 zakup leków i materiałów medycznych
h) 4260 zakup energii
i) 4270 zakup usług remontowych
j) 4300 zakup usług pozostałych
k) 4410 podróże służbowe krajowe
2. W ramach w/w klasyfikacji powinny zostać ujęte następujące zadania :
a) wynagrodzenie dla pracowników i koszty z tym związane
b) koszty mediów ( woda, energia elektryczna, opał, i inne opłaty, dzierżawa gruntu)
c) zaopatrzenie
d) żywienie zwierząt
e) pielęgnacja i profilaktyka oraz opieka medyczna
f) sterylizacja i kastracja zwierząt
g) pomoc opiekunom bezpańskich kotów ( w tym środki antykoncepcyjne, sucha karma)
h) utylizacja padłych zwierząt
i) działania w zakresie edukacji
j) bieżące remonty i naprawy

3. Koszt realizacji zadania "prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni "
a) Zastrzega się, że środki jakie zarezerwowane zostaną w Budżecie Miasta na przedmiotowe zadanie są wielkościami prognozowanymi - ostateczna kwota zostanie ustalona w uchwałach budżetowych na 2006, 2007 i 2008 rok.
- w 2006 roku koszt zadania planowany jest na kwotę 390.000 zł i powiększony będzie o prognozowany ( 1.5%) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2006r.
- w 2007 roku = koszt roku 2006 powiększony będzie o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2007r.
- w 2008 roku = koszt roku 2007 powiększony będzie o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008r

V. Miejsce, terminy i sposób składania ofert.
1. Oferty należy składać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-Maja 27-31 w Gdyni lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni ul. Władysława IV 37 w terminie do dnia 12 sierpnia 2005 do godz. 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu GCOP lub Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub u innego przewoźnika. Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie oferty, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu składania ofert, wpisana zostanie również jej godzina wpłynięcia
2. Oferta powinna być złożona :
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003r w sprawie wzoru ofert, realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania wraz z następującymi załącznikami:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli takie istnieją,
d) ogólną koncepcję i sposób prowadzenia schroniska oraz regulamin schroniska, a także informacje na temat ewentualnie dodatkowych zadań jakie oferent chciałby zrealizować poza wymienionymi w rozdz.IV pkt 2 niniejszego ogłoszenia w ramach środków, jakie otrzyma na prowadzenie schroniska.
e) projekt budżetu schroniska na 2006r wg par. klasyfikacji księgowej, zadaniowej w ramach planowanych w Budżecie Miasta środków na utrzymanie schroniska w 2006r.
Wzór sprawozdania finansowego, o którym mowa w pod lit.a stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 10157/05/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.07.2005r w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie " prowadzenia Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni na okres od 01.01.2006r do 31.12.2008r".
2) oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta
3) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność notarialnie lub przez oferenta.
3. Wzór oferty i załączników można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3-Maja 27-31, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Gdyni ul. Władysława IV 37oraz ze stron portalu internetowego Miasta Gdyni: www.gdynia.pl

VI. Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.
1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :
1) Możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym:
a) kwalifikacje kadry
b) doświadczenie (pomoc bezdomnym zwierzętom, opieka nad bezdomnymi zwierzętami) w realizacji takich bądź podobnych zadań
2) Wkład własny( rzeczowy, finansowy i inny) w realizację zadania oprócz środków jakie zapewnia gmina;
3) Program działania i sposób prowadzenia schroniska w tym :
a) regulamin schroniska
b) liczba zatrudnionych osób, ich kwalifikacje oraz zakres ich obowiązków
c) program przeciwdziałania bezdomności zwierząt uwzględniający zasady adopcji i działania edukacyjne propagujące adopcje bezpańskich zwierząt
d) zasady sterylizacji i kastracji zwierząt
e) koszty realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

2. Merytorycznej ocenie nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji udzielonych w latach ubiegłych.
3. Decyzje o wyborze podmiotu, który otrzyma dotację podejmie Prezydent Miasta Gdyni w formie Zarządzenia . Przed wydaniem zarządzenia Prezydent Miasta Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wybranych spośród członków Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2005r.
5. O wynikach konkursu wszyscy oferenci zostaną pisemnie powiadomieni.

VII. Zawarcie umowy

Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy na powierzenie " prowadzenia Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni na okres od 01.01.2006r do 31.12.2008r". Umowa zostanie zawarta z wyłonionym w wyniku konkursu, oferentem w terminie wskazanym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni

VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1. Dotacja nie może być udzielona na:
a) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) udzielania pomocy osobom fizycznym lub prawnym,
f) działalność polityczną lub religijną,
2. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i w niniejszym Ogłoszeniu oraz złożone w wyznaczonym terminie.
3. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04. 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27.10.2004r w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005".

PREZYDENT MIASTA GDYNI

INFORMUJE, ŻE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na powierzenie prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"
w Gdyni ul. Małolacka 3A
na okres trzech lat - od 01.01.2006r do 31.12.2008r

OFERTY ZŁOŻYŁY NASTĘPUJĄCE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOSĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO :

1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gdyni
81-402 Gdynia ul. Biskupa Dominika 16
2. Gdyńskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
81-506 Gdynia ul. Stryjska 25
3. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
85-438 Bydgoszcz ul.Grunwaldzka 298

Pliki do pobrania:

wzór oferty
sprawozdanie finansowe
oświadczenie oferenta
imienny wykaz członków
wykaz osiągnięć
harmonogram zajeć
plan startów w zawodach i rozgrywkach
wykaz osób zaangażowanych w szkolenie

Informacje o rostrzygnięciu:
Informacja o rozstrzygnięciu:
Podmiotem pożytku publicznego, któremu zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 10953/05/IV/O z dnia 20.09.2005r zostało powierzone prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni ul. Małolacka 3A na okres od 01.01.2006r. do 31.12.2008r. jest OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT - OTOZ - "Animals".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.09.2005