Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich

Prezydent Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert (Zarządzenie Nr 8815/05/IV z dnia 8 marca 2005r.) dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich, z terminem składania wniosków do dnia 20.04.2005 r. do godz. 15.00W ramach realizacji zadania: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, dotowane będzie prowadzenie nieodpłatnych porad obywatelskich, zgodnie ze standardami Związku Biur Porad Obywatelskich dla mieszkańców Gdyni mających na celu uświadomienie i pomoc mieszkańcom Gdyni w zakresie przysługujących im praw i obowiązków oraz szkolenia i działania informacyjne na rzecz Punktów Informacji Obywatelskiej funkcjonujących w dzielnicach Gdyni.


Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12.05.2005r. i zakończy do 12.05.2007r.

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest, art.13 w związku z art.4 ust.1 pkt.18 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz 873 z 2003 roku z póź. zm.), rozdz. 5 pkt.13.8b załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005( WDU z dnia 6 grudnia 2004r., NR 149, poz.2747 z późn.zm.)

Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarcza podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczna i religijną.


Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr193, poz.1891). Wzór oferty można pobrać w Biurze Prezydenta (Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych) lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl


Do oferty należy dołączyć : sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego ( ważny trzy miesiące) lub innego rejestru - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza radcę prawnego lub przedstawiciela organizacji upoważnionego do składania oświadczeń woli, statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu na dyskietce.

Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:a) merytoryczna wartość oferty (w tym: efektywne poradnictwo w zakresie przysługujących klientom praw i dostępnych możliwości, udzielanie porad ukierunkowane na wzmocnienie i usamodzielnienie klienta),

b) dostępność BPO - czas pracy biura, planowana liczba klientów

c) aktywność rozumiana jako prowadzenie kampanii informacyjnych o działalności biura oraz sposób docierania do osób potrzebujących;

d) kwalifikacje i doświadczenie kadry zarządzającej oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie zadania,

e) wykorzystanie nowoczesnych technologii,

f) koszty realizacji zadania a w szczególności zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, wkład pracy i zaangażowanie wolontariuszy,

g) współpraca podczas realizacji zadania z innymi podmiotami publicznymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:

- w roku 2005 - 70. 000

- w roku 2006 - 80.000

- w roku 2007 - 30. 000

Dotacja zostanie udzielona tylko jednemu podmiotowi na realizację wyżej opisanego zadania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05. 05. 2005r

Organizacji, która zostanie wybrana, Gmina Miasta Gdynia, użyczy na okres realizacji zadania lokal przy ul. Traugutta 2.

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem nieodpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Gdyni w roku 2004 Miasto przeznaczyło kwotę 51.000 zł oraz 15.000 zł na szkolenia dla wolontariuszy punktów informacji obywatelskiej.

Oferty można konsultować i składać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych : 81 -364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 6218098, 6613541), w godzinach 9.00 - 17.00.


Pliki do pobrania:

ankieta

Informacje o rostrzygnięciu:

Przyznanie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.


Po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej Prezydent Miasta Gdyni postanowił przyznać dotację na realizację zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Stowarzyszeniu "OVUM".
Kwota dotacji: 180.000 zł.


-w roku 2005 - 70. 000

-w roku 2006 - 80.000

-w roku 2007 - 30. 000

Oferta Stowarzyszenia Ovum została odpowiednio przygotowana pod względem merytorycznym i finansowym - uwzględnia nie tylko adekwatne koszty realizacji zadania, w tym wysokość wkładu własnego i z innych źródeł ale także doświadczenie w realizacji tego typu projektu przez osoby składające wniosek. (Zarządzenie Nr 9479/05/IV/P z dnia 17 maja 2005 r.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.07.2005