Profilaktyka uzależnień - II wariant

Prezydent Miasta Gdyni
Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno-sportową, zajęcia artystyczne.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno-sportową, zajęcia artystyczne.
W ramach realizacji niniejszego zarządzenia dotowana będzie działalność:
1. Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe i artystyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdyni, w szczególności dotkniętych pośrednio lub bezpośrednio chorobą alkoholową.
Dotacje nie mogą być udzielane na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 i 16 oraz art. 5 ust. 4 pkt b Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z 2003 r. z późn. zm.), Rozdz. 5 ust. 13.3 pkt d Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r." (MRM z dnia 31.12.2003 r., nr 28, poz. 283), w związku art. 41 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002 r. z późn. zm.).
Przewidywana ogółem kwota na realizację zadania to 100.000 zł brutto.
Złożona oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 01.05.2005 r. i zakończy najpóźniej do 31.12.2005 r., a ponadto musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). W szczególności powinna zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
5) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
oraz inne informacje dotyczące zadania a wymienione w wspomnianym rozporządzeniu. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
Do oferty ponadto należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), REGON, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną podmiotu (aktualne 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz oświadczenie o dostępie do miejsca realizacji zadania na cały okres jego realizacji. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów na realizację każdego z zadań, bez względu na ilość składanych ofert. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie ich w formie niezgodnej z wyżej określonymi wymogami stanowi podstawę odrzucenia oferty. Zleceniodawca może dokonać wyboru jednej lub kilku ofert dotyczących realizacji zadania.
Jeden oferent może złożyć oferty obejmujące jeden lub kilka programów realizujących zadanie: Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno-sportową, zajęcia artystyczne.
Oferty należy składać w postaci wydruku komputerowego oraz zapisu na dyskietce w terminie do dnia 11.04.2005 r. do godz. 1000 w Wydziale Zdrowia, Gdynia ul. Legionów 130 (pok. 104). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Prezydent Miasta na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru ofert na realizację, którym zostaną udzielone dotacje.
Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) koszty realizacji zadania, w tym wysokość wkładu własnego i z innych źródeł:
2) doświadczenie w realizacji tego typu projektu:
3) miejsce realizacji projektu (posiadana baza wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji projektu)
4) przewidywana ilość osób objętych ofertą:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.04.2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
W 2004 r. na realizację zadań z zakresu Profilaktyki uzależnienia od alkoholu ogółem przeznaczono 118.123 zł brutto, w tym:
1) program pn. "Wakacje na dworcu bez żebrania i prostytucji" 15.000,-
2) program pn. "Program profilaktyczny - wychowanie przez aktywność sportową - pływanie" 20.000,-
3) program pn. "Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2004" 12.000,-
4) program pn. "Program działalności rekreacyjno-sportowej Gdyńskiego Abstynenckiego Koła Rekreacyjno-Sportowego PROFIT na rok 2004" 3.000,-
5) program pn. "Judo jako sport pożytecznym sposobem spędzania czasu i kształtowania pozytywnych postaw wśród młodzieży (Grabówek, Chylonia, Wzgórze Św. Maksymiliana" 5.200,-
6) program pn. "Młodzieżowe warsztaty środowiskowe - 2004 (kontynuacja)" 16.000,-
7) program pn. "Nauczmy się żyć razem - zespół wyjazdów integracyjnych 2004" 7.100,-
8) program pn. "Zimowisko w Gorcach z realizacją programu Poprawa komunikacji międzyludzkiej jako forma profilaktyki środowiskowej " 8.000,-
9) program pn. "Żagloterapia jako sposób edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi" 14.535,-
10) program pn. "Sport przeciw patologiom" 17.288,-

Oferty można konsultować, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pok. 104 (tel. 620-89-71), w godzinach 830- 1530. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych jest Katarzyna Janiszewska.

Informacje o rostrzygnięciu:
Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym zgodnie z Zarządzeniem Nr 9308/05/IV/O z dnia 26.04.2005r. przyznano dotację na realizację zadania: Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno-sportową, zajęcia artystyczne

1. Yacht Klub Polski Gdynia "Żegloterapia jako sposób edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi
wys. przyznanej dotacji - 11.800,-
2. Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa" "Program profilaktyczny poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży"
wys. przyznanej dotacji - 15.000,-
3. Stowarzyszenie Gdyńskie Abstynenckie Koło Rekreacyjno-Sportowe PROFIT "Gdyńska Abstynencka Liga Piłki nożnej sezon 2005"wys. przyznanej dotacji - 18.856,60
4. Stowarzyszenie Gdyńskie Abstynenckie Koło Rekreacyjno-Sportowe PROFIT "Gry sportowe, jako forma wspierania abstynencji i wychodzenia z uzależnienia od alkoholu oraz udziału w IV Kociewskiej Spartakiadzie Klubów i Ruchów Trzeźwościowych"
wys. przyznanej dotacji - 2.956,-
5.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne PROMYK "Sobotni Klub Sportowy - Rośnij zdrowo"
wys. przyznanej dotacji - 3.840,-
6. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Otwarte Drzwi""Wspinaczka i ścianka wspinaczkowa - miedzy pasją a profilaktyką"
wys. przyznanej dotacji - 3.800,-
7. Stowarzyszenie ELEUSIS "Zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży"
wys. przynanej dotacji - 3.540,-

OGÓŁEM :59.792,60

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.05.2005