Prewencja wtórna

Prezydent Miasta Gdyni
Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych, z terminem składania wniosków do dnia 5 sierpnia 2005 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji niniejszego zarządzenia dotowane będzie zadanie w zakresie:
I ETAP
A. przeprowadzeniu sondażu reprezentatywnego w zakresie spisu wszystkich chorych po incydentach sercowo-naczyniowych hospitalizowanych i mieszkających w Gdyni w okresie od 01.01.1999-30.06.2005r. i wyłonieniu w drodze losowania reprezentatywnej grupy tj. 900 osób ( wg płci i wieku oraz rodzaju choroby i stosowanej interwencji) z podziałem na:
300 pacjentów neurologicznych od 18-79 roku życia
600 pacjentów kardiologicznych od 18-79 roku życia
B. listownym zawiadomieniu pacjenta o rekrutacji do badania
II ETAP
C. telefonicznym ustaleniu terminu 2 wizyt pielęgniarskich w domu pacjenta (sukcesywne zawiadamianie) i wykonaniu:
- podstawowych pomiarów antropometrycznych
- 3-krotnego pomiaru ciśnienia tętniczego podczas obu wizyt
- wypełnieniu kwestionariusza zdrowotnego opracowanego przez organizację pozarządowa wzorującą się na kwestionariuszach obowiązujących w programie Gdynia KARD
- pobraniu materiału biologicznego na czczo podczas drugiej wizyty do badań analitycznych ( poziom glukozy, poziom stężenia cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydy)
D. lekarskim badaniu neurologicznym u wszystkich chorych po udarze mózgu z grupy reprezentatywnej oraz konsultacji kardiologicznych u chorych wymagających natychmiastowej interwencji
E. EKG
F. W zależności od wskazań lekarskich wykonaniu badań specjalistycznych: Holter EKG, próby wysiłkowej, Echokardiografii, Holter RR, Doppler naczyń domózgowych
G. Zebraniu wyników i przygotowaniu programu interwencyjnego dla potrzeb pacjentów po ostrych incydentach naczyniowo-sercowych na podstawie zrealizowanych badań oraz przygotowanie raportu końcowego o potrzebach diagnostyki wysokospecjalistycznej u chorych mieszkańców Gdyni po zawałach serca i udarze mózgu.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1października 2005 r. i zakończy najpóźniej do 31 grudnia 2006r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 5 ust.13 pkt 13.2 ppkt a załącznika do Uchwały nr XXIX/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (WDU z dnia 6.12.2004 roku, nr 149, poz. 2747).
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ( aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wykaz osób biorących udział w programie wraz z ich kwalifikacjami.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: kwalifikacje osób i zespołów realizujących zadania, baza sprzętowa i diagnostyczna, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, merytoryczna ocena programu przez AMG - Centrum Prewencji Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 sierpnia 2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
- w 2005r. 20.000 zł na zadania określone w § 1 ust.2 pkt. A - B
- w 2006r. 80.000 zł na zadania określone w § 1 ust.2 pkt. C - G
Na realizację zadania związanego z prewencją wtórną dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych Miasto Gdynia w 2004r. nie ogłaszało konkursu.
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 107 (tel.: 622-30-55), w godzinach 7.30-15.30. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacje o rostrzygnięciu:
ZARZĄDZENIE NR 10702/2005/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 29.08.2005r.

w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych.

Działając na podstawie: art. 27 ust.2 pkt. 7 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926), art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 5 ust.13 pkt 13.2 ppkt a załącznika do Uchwały nr XXIX/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (WDU z dnia 6.12.2004 roku, nr 149, poz. 2747)

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:


§ 1

Zgodnie ze złożonymi ofertami przyznaje się dotację na realizację zadania: Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia "Serca Sercom" na dofinansowanie zadania: Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych, w następujących kwotach:
20.000 zł w 2005r.
80.000 zł w 2006r.
§ 2

Wysokość dotacji w 2005r. wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 20.000,- (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy ) zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni w dziale 851, rozdz. 85195 § 2820. Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 80.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) w 2006r. zostanie pokryta po uchwaleniu przez Radę Miasta w 2006r. rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 3

Formę i terminy przekazania środków finansowych określi umowa, stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 4

Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.



§ 5

Do podpisania umów upoważnia się:
1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
2. Wiceprezydenta Michała Gucia

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.09.2005