Pomoc Społeczna "Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich"

Prezydent Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 9672/05/IV/O z dnia 24.05.2005r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich , z terminem składania ofert do dnia 27 czerwca 2005 r. do godz. 10.00.


Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 9672/05/IV/O z dnia 24.05.2005r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich , z terminem składania ofert do dnia 27 czerwca 2005 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie pomoc żywnościowa dla rodzin ubogich, wyprawek dla niemowląt, lekarstw, środków czystości, wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty zajęciowe, pokrycie kosztów wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i matek z rodzin ubogich, kosztów administracyjnych i mediów, zorganizowanie uroczystości okolicznościowych.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lipca 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2006r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), art. 7 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004r., poz. 593) oraz rozdziału 5 ust.13.8 pkt e załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307)
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających współpracę z kuratorami, MOPSem .
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: zapis w statucie organizacji o możliwości udzielania pomocy materialnej i moralnej matkom i ich rodzinom oraz zapis o wspieraniu postaw małżeńskich i rodzinnych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi, posiadanie lokalu do prowadzenia działalności, doświadczenie w zakresie świadczenia opieki nad matką i dzieckiem.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 lipca 2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 15.000 zł w 2005r. i 15.000 w 2006r.
Na realizację zadań związanych z pomocą samotnym matkom i ich rodzinom Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2004 kwotę 30.000 zł w ramach wsparcia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 7.30-15.30. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacje o rostrzygnięciu:
ZARZĄDZENIE NR 10174/05/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 05 lipca 2005 r.


w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.

Działając na podstawie art.30, ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), art. 7 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004r., poz. 593) oraz rozdziału 5 ust.13.8 pkt e załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307)

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:

§ 1
Zgodnie ze złożonymi ofertami przyznaje się dotację na realizację zadania: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich Stowarzyszeniu "Gaudium Vitae" na dofinansowanie zadania: Wspieranie samotnych matek i ubogich rodzin w następujących kwotach:
15.000 zł w 2005r.
15.000 zł w 2006r.
§ 2
Wysokość dotacji w 2005r. wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 15.000,- (słownie złotych: piętnaście tysięcy ) zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni w dziale 852, rozdz. 85295 § 2820. Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy) w 2006r. zostanie pokryta po uchwaleniu przez Radę Miasta w 2006r. rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 3
Formę i terminy przekazania środków finansowych określi umowa, stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 4
Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.

§ 5
Do podpisania umów upoważnia się:
1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
2. Wiceprezydenta Michała Gucia

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.UZASADNIENIE


Komisja Oceniająca dokonała w dniu 29.06.2005r. oceny złożonej jednej oferty na konkurs na realizację zadania: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich. W wyniku oceny możliwości realizacyjnych podmiotów składających wnioski oraz kalkulacji kosztów realizacji, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania zaakceptowano w całości złożoną ofertę przez organizację: Stowarzyszenie "Gaudium Vitae"(1 oferta). Skład komisji oraz decyzja wyłaniająca oferentów zawarta jest w protokole sporządzonym na posiedzeniu Komisji Oceniającej.
W wykazie zadań przewidzianych do wsparcia podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przez Gminę Miasta Gdyni (zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005)są wymienione zadania w zakresie pomocy społecznej, m.in. pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek.
Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego w Zarządzeniu Nr 9672/2005/IV/O z dnia 24.05.2005r. zapewni realizację w/w założeń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.07.2005