Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurt ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej: Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom , z terminem składania ofert do dnia 16 grudnia 2005 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie pomoc żywnościowa na rzecz ok. 70 osób wychodzących z więzienia i ich rodzin (ok. 20), znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej określonej na podstawie świadectwa zwolnienia z więzienia, a w przypadku rodzin skierowania od kuratora sądowego lub zaświadczenia z więzienia.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 stycznia 2006 r. i zakończy najpóźniej do 31 grudnia 2007r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 1 ust.8 pkt 8.5 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417)
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających współpracę z kuratorami, MOPSem i zakładami penitencjarnymi.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: zapis w statucie organizacji o możliwości udzielania pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych oraz ich rodzinom, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami i służbami więziennictwa, posiadanie lokalu do prowadzenia działalności, doświadczenie.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2006 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
- w 2006r. 7.000 zł
- w 2007r. 7.000 zł
Na realizację zadań związanych z pomocą osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2004 kwotę 5.000 zł, przekazując ją Stowarzyszeniu Penitencjarnemu "Patronat" na realizację zadania " Pomoc osobom pozbawionym wolności i zwalnianym z więzienia, tzw. pierwsza pomoc...". W roku 2005 kwotę 5.000 zł przekazano także Stowarzyszeniu Penitencjarnemu "Patronat" na realizację zadania " Pomoc osobom pozbawionym wolności i zwalnianym z więzienia, tzw. pierwsza pomoc...".
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacje o rostrzygnięciu:
ZARZĄDZENIE NR 12381/06/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 10 stycznia 2006r.

w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 1 ust.8 pkt 8.5 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417), Zarzadzenia nr 11592/05/IV/O w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zarządza się, co następuje:§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie "Pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek" przyznaje się dotację na realizację zadania: Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom" Stowarzyszeniu Penitencjarnemu "Patronat" z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 11 lok. 9, 00-368, o nr NIP 525-15-63-128
na dofinansowanie zadania w kwotach:
- 7.000 zł w 2006r.
- 7.000 zł w 2007r.

§ 2. Zobowiązanie wynikające z niniejszego zarządzenia w wysokości 7.000,- ( słownie złotych: siedem tysięcy ) zostanie pokryte ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2006 w dziale 758, rozdz. 75818 - rezerwa na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 7.000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy ) w 2007r. zostanie pokryta po uchwaleniu przez Radę Miasta rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


§ 3. Formę i terminy przekazania środków określi umowa, stanowiąca załącznik do zarządzenia.


§ 4. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.


§ 5. Do podpisania umów upoważnia się:
1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
2. Wiceprezydenta Marka Stępę

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.
................................

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.01.2006