Klub Młodzieżowy

Prezydent Miasta Gdyni
Prowadzenie Klubu Mlodzieżowego w Dzielnicy Działki Leśne


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Prowadzenie klubu młodzieżowego w dzielnicy Działki Leśne.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność opiekuńcza z programem profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.
Dotacje nie mogą być udzielane na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 i 16 oraz art. 5 ust. 4 pkt b Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z 2003 r. z późn. zm.), Rozdz. 5 ust. 13.3 pkt c Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r." (MRM z dnia 31.12.2003 r., nr 28, poz. 283), w związku art. 41 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002 r. z późn. zm.).
Przewidywane kwoty na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem to:
- 2005 r.: 30.400,- zł brutto
- 2006 r.: 45.600,- zł brutto
- 2007 r.: 30.400,- zł brutto.
Złożona oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 01.05.2005 r. i zakończy najpóźniej do 31.08.2007 r., a ponadto musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) ) i powinna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.
Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
Do oferty ponadto należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), REGON, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną podmiotu (aktualne 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz oświadczenie o dostępie do miejsca realizacji zadania na cały okres jego realizacji, kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób bezpośrednio zajmujących się pracą z dziećmi. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie ich w formie niezgodnej z wyżej określonymi wymogami stanowi podstawę odrzucenia oferty. Zleceniodawca może dokonać wyboru jednej lub kilku ofert dotyczących realizacji zadania.
Oferty należy składać w postaci wydruku komputerowego oraz zapisu na dyskietce w terminie do dnia 14.04.2005 r. do godz. 1300 w Wydziale Zdrowia, Gdynia ul. Legionów 130 (pok. 104). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Prezydent Miasta na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru ofert na realizację, którym zostanie udzielona dotacja.
Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) koszty realizacji zadania, w tym wysokość wkładu własnego i z innych źródeł:
2) doświadczenie w realizacji tego typu projektu oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zajmujących się realizacją zadania
3) miejsce realizacji projektu (posiadana baza lokalowa )
4) atrakcyjność proponowanych działań,
5) przewidywana ilość osób objętych ofertą.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.04.2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
W 2004 r. na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu dot. prowadzenia świetlicy środowiskowej przeznaczono:
1) program pn. "Środowiskowe ognisko wychowawcze TPD": 50.320,-
2) program pn. "Ośrodek Terapii Środowiskowej": 119.690,-

Oferty można konsultować, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pok. 104 (tel. 620-89-71), w godzinach 830- 1530 . Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych jest Katarzyna Janiszewska.

Informacje o rostrzygnięciu:
Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym zgodnie z Zarządzeniem Nr 9313/05/IV/O z dnia 26.04.2005r. przyznano dotację na realizację zadania: Prowadzenie klubu młodzieżowego w dzielnicy Działki Leśne z terminem realizacji: 01.05.2005 r. - 31.08.2007 r.1. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni
"Prowadzenie klubu młodzieżowego w dzielnicy Działki Leśne"
dotacja w wys. 106.400,-

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.05.2005