Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, z terminem składania wniosków do dnia 16 grudnia 2005 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania dotowane będzie opieka pielęgnacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna i terapeutyczna na rzecz terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe i AIDS, mieszkańców Gdyni.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 stycznia 2006 r. i zakończy najpóźniej do 31 grudnia 2008r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdział 1 ust.2 pkt 2.5 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417)
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ( aktualny 3 m-ce), statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: zakres świadczeń realizowanych przez organizację, możliwość kontynuacji projektu w latach następnych, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, kwalifikacje osób realizujących zadanie oraz dostępność do usług medycznych.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2006 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
- w 2006r. 59.770 zł. ( z czego 27.270 zł z budżetów rad dzielnic)
- w 2007r. 35.000 zł
- w 2008r. 40.000 zł
Na realizację zadań związanych z domową opieką hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2004 kwotę 40.800 zł, przekazując ją następującym podmiotom:
- 35.000 zł Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Wawrzyńca na realizację zadania "Domowa opieka hospicyjna nad terminalnie chorymi na choroby nowotworowe i AIDS"
- 3.000 zł Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Wawrzyńca na realizację zadania "Rehabilitacja i terapia chorych sprawowana w Hospicjum Św. Wawrzyńca
- 2.800 zł Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Wawrzyńca na realizację zadania "Rehabilitacja i terapia chorych sprawowana w Hospicjum Św. Wawrzyńca
W roku 2005r. Miasto Gdyni przeznaczyło na w/w zadanie 35.000 zł, przekazując je
Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Wawrzyńca na realizację zadania "Domowa opieka hospicyjna nad terminalnie chorymi na choroby nowotworowe i AIDS"
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacje o rostrzygnięciu:
ZARZĄDZENIE NR 12382/06/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 10 stycznia 2006r.

w sprawie: przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 1 ust.2 pkt 2.5 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417, Zarządzenia nr 11589/05/IV/0 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, )zarządza się, co następuje :§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie "Domowa opieka hospicyjna nad terminalnie chorymi na choroby nowotworowe i AIDS, wszelkie działania na rzecz walki z bólem" przyznaje się dotację na realizację zadania: Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni, ul. Armii Krajowej 26 na dofinansowanie zadania w następujących kwotach:
- w roku 2006 59.770 zł
- w roku 2007 35.000 zł
- w roku 2008 40.000 zł
-

§ 2. Zobowiązanie wynikające z niniejszego zarządzenia w wysokości 59.770,- ( słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) zostanie pokryte ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2006 w dziale 758, rozdz. 75818 - rezerwa na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokościach: 35.000 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy ) w 2007r. i 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy) w 2008r. zostaną pokryte po uchwaleniu przez Radę Miasta rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.§ 3. Formę i terminy przekazania środków określi umowa stanowiąca załącznik do zarządzenia.


§ 4. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.07.2006