Z dnia 2004-12-28

 • 8014/2004/IV/O - 2004-12-28
  przyjęcia sprawozdania z likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 12

 • 8015/2004/IV/U - 2004-12-28
  zmiany zarządzenia nr 7469/2004/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dokonanie wydłużenia czasu pracy sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic

 • 8016/2004/IV/U - 2004-12-28
  zmiany zarządzenia nr 7467/2004/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dokonanie wydłużenia czasu pracy sygnalizacji na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa i Spółdzielczej

 • 8017/2004/IV/U - 2004-12-28
  uchylenia zarządzenia nr 4203/04/IV/U dotyczącego zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi na zadaniu: "Kanalizacja sanitarna w ul. Artemidy"

 • 8018/2004/IV/R - 2004-12-28
  upoważnienia do podpisania umowy grantowej ze Stowarzyszeniem Gmin RP EURregion Bałtyk na realizację projektu "SEBTrans Link. Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni"

 • 8019/2004/IV/S - 2004-12-28
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie

 • 8020/2004/IV/M - 2004-12-28
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8021/2004/IV/M - 2004-12-28
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiejskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8022/2004/IV/M - 2004-12-28
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Aresa, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8023/2004/IV/M - 2004-12-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej

 • 8024/2004/IV/M - 2004-12-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 8025/2004/IV/M - 2004-12-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Inżynierskiej

 • 8026/2004/IV/M - 2004-12-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Inżynierskiej

 • 8027/2004/IV/M - 2004-12-28
  wyrażenia zgody na przeniesienie praw wynikających z umowy dzierżawy MG/64/D/2002 zawartej na grunt położony przy ul. Legionów

 • 8028/2004/IV/M - 2004-12-28
  wyrażenia zgody na przeniesienie praw wynikających z umowy dzierżawy MG/160/D/2002 zawartej na grunt położony przy ul. Płk. Dąbka

 • 8029/2004/IVM - 2004-12-28
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/26/D/03, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Świętopełka

 • 8030/2004/IV/M - 2004-12-28
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 8031/2004/IV/M - 2004-12-28
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 8032/2004/IV/U - 2004-12-28
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji p.n. "Oświetlenie ciągu pieszego między ulicami Kopernika i Syrokomli"

 • 8033/2004/IV/K - 2004-12-28
  spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 8034/2004/IV/K - 2004-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 8035/2004/IV/04 - 2004-12-28
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni

 • 8036/2004/IV/U - 2004-12-28
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki z "ENERGA" Zakładem Oświetlenia Sp. z o.o. na dostawę energii elektrycznej i utrzymanie oświetlenia ulic w Gdyni

 • 8037/2004/IV/P - 2004-12-28
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wymianę grafiki na flagach i transparentach wykonanych z materiału PCV

 • 8038/2004/IV/P - 2004-12-28
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 6 sztuk flag gdyńskich z zapięciem na karabińczyki o wym. 150 cm x 240 cm

 • 8039/2004/IV/P - 2004-12-28
  unieważnienia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na obsługę promocji projektu "Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni II etap"

 • 8040/2004/IV/M - 2004-12-28
  nabycia od PKP S.A. własności lokali mieszkalnych położonych w Gdyni przy ul. Żelaznej 16 i Żelaznej 18 związanego z nimi udziału w prawie użytkowania wieczystego

 • 8041/2004/IV/M - 2004-12-28
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy MiastaGdyni, położonej w Gdyni Wiczlinie przy ul. Artemidy

 • 8042/2004/IV/U - 2004-12-28
  akceptacji treści aneksu do umowy KB/634/UI/223/W/2004 r. z dnia 15.09.2004 r. na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego schodów terenowych łączących ul. Pomorską z ul. Zakopiańską

 • 8043/2004/IV/U - 2004-12-28
  zmiany zarządzenia nr 6005/04/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 22.06.2004 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych w Szkole Podstawowej na 13

 • 8044/2004/IV/U - 2004-12-28
  zmiany zarządzenia nr 6006/04/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 22.06.2004 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 13

 • 8045/2004/IV/U - 2004-12-28
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji p.n. "Oświetlenie ciągu pieszego w rejonie ul. Halickiej"

 • 8046/2004/IV/P - 2004-12-28
  przekazania przez Gminę Gdynia składników rzeczowych na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, w celu doposażenia i zwiększenia efektywności pracy gdyńskiej policji

 • 8047/2004/IV/P - 2004-12-28
  przyjęcia Aneksu nr 1 do umowy użyczenia z dnia 31.12.2002 r.

 • 8048/2004/IV/U - 2004-12-28
  zmieniające zarządzenie nr 3/02/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.11.2002 r. w sprawie szczegółowo podziału zadań pomiędzy Prezydentem, Wiceprezydentami, Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta Gdyni

 • 8049/2004/IV/U - 2004-12-28
  uregulowania należności za publikację ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy dla zadania "Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap

 • 8050/2004/IV/S - 2004-12-28
  powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Miasta Gdyni Krzysztofowi Szałuckiemu - skarbnikowi miasta

 • 8051/2004/IV/S - 2004-12-28
  upoważnienia Krzysztofa Szałuckiego - skarbnika miasta do wydawania decyzji administracyjnych

 • 8052/2004/IV/M - 2004-12-28
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Imbirowej 7

 • 8053/2004/IV/P - 2004-12-28
  udziału Miasta Gdyni w targach turystycznych "Ferie 2005 w Kopenhadze w dniach 28-30.01.2005 r."

 • 8054/2004/IV/P - 2004-12-28
  unieważnienia procedury postępowania o zamówienie publiczne na realizację obsługi i prowadzenia Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej oraz Bałtyckiego Punku Informacji Turystycznej na 2005 r.

 • 8055/2004/IV/K - 2004-12-28
  zmian w budżecie miasta Gdyni na 2004 r.

 • 8056/2004/IV/K - 2004-12-28
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4236/2004/IV/K z dn. 20 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdynia na 2004 r.

 • 8057/2004/IV/K - 2004-12-28
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4237/04/IV/K z dn. 20.01.2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 r.

 • 8058/2004/IV/S - 2004-12-28
  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy nr DMD/0003/99 z dn. 22.06.1999r. zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 8059/2004/IV/S - 2004-12-28
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zlecenie wykonania usługi przez firmę OTAGO

 • 8060/2004/IV/S - 2004-12-28
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług przez firmę ProgMan związanych z systemem finansowo-księgowym

 • 8061/2004/IV/O - 2004-12-28
  ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego

 • 8062/2004/IV/S - 2004-12-28
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości na utrzymanie czystości w lokalach oraz na wywóz nieczystości stałych z budynku urzędu

 • 8063/2004/IV/S - 2004-12-28
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup tonerów do kserokopiarki i faxów

 • 8064/2004/IV/S - 2004-12-28
  powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zakup tonerów do kserokopiarki i faxów

 • 8065/2004/IV/S - 2004-12-28
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup druków akcydensowych ze znakiem wodnym oraz na wykonanie druków własnych

 • 8066/2004/IV/S - 2004-12-28
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na rok 2005

 • 8067/2004/IV/S - 2004-12-28
  powołania komisji na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w sprawie przetargu nieograniczonego na modernizację dźwigu osobowego w budynku

 • 8068/2004/IV/S - 2004-12-28
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dźwigu osobowego w budynku UMG

 • 8069/2004/IV/U - 2004-12-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę transportową - przesyłka kurierska

 • 8070/2004/IV/U - 2004-12-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektrycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla oświetlenia ul. Porębskiego - I etap

 • 8071/2004/IV/S - 2004-12-28
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów biurowych dla urzędu

 • 8072/2004/IV/U - 2004-12-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie analizy kosztów i korzyści dla projektu "Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni“

 • 8073/2004/IV/U - 2004-12-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z administracją i prowadzeniem gospodarki w lasach komunalnych miasta Gdyni

 • 8074/2004/IV/M - 2004-12-28
  źródła finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni w pobliżu ul. Bosmańskiej

 • 8075/2004/IV/P - 2004-12-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie grawerki okolicznościowej

 • 8076/2004/IV/P - 2004-12-28
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 8077/2004/IV/P - 2004-12-28
  założenia rachunku lokaty terminowej do subkonta podstawowego rachunku budżetu miasta "Rachunek środków na wydatki niewygasające"

 • 8078/2004/IV/M - 2004-12-28
  aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Ejsmonda 1

 • 8079/2004/IV/M - 2004-12-28
  zawarcia Porozumienia w zakresie rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.12.2004