Z dnia 2004-12-21

  • 7935/2004/IV/M - 2004-12-21
    zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie położonym przy ul. Łużyckiej 1 d

  • 7936/2004/IV/K - 2004-12-21
    spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych

  • 7937/2004/IV/O - 2004-12-21
    powołania komisji do rozpatrzenia składanych ofert na realizacje programu badań profilaktycznych realizowanych w 2005 roku

  • 7938/2004/IV/O - 2004-12-21
    ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej"

  • 7939/2004/IV/O - 2004-12-21
    określenia kosztów utrzymania w 2005 roku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"

  • 7940/2004/IV/O - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania: "Selektywna zbiórka odpadów MIX" dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"

  • 7941/2004/IV/R - 2004-12-21
    zawarcia umowy na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni

  • 7942/2004/IV/S - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki oraz niszczarki

  • 7943/2004/IV/S - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki

  • 7944/2004/IV/S - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na wykonanie krat antywłamaniowych

  • 7945/2004/IV/M - 2004-12-21
    zatwierdzenia planu ogólnego zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2005 r.

  • 7946/2004/IV/M - 2004-12-21
    ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Poprzecznej 6, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

  • 7947/2004/IV/M - 2004-12-21
    ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Buraczanej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

  • 7948/2004/IV/M - 2004-12-21
    ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Beniowskiego 3 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

  • 7949/2004/IV/M - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na poddzierżawienie pawilonu handlowego położonego na gruncie Gminy przy ul. 3-go Maja

  • 7950/2004/IV/M - 2004-12-21
    ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz ustalenia terminu jego trwania

  • 7951/2004/IV/M - 2004-12-21
    najmu gruntu położonego przy al. Zwycięstwa 9

  • 7952/2004/IV/M - 2004-12-21
    wyboru wykonawcy robót związanych z dostosowaniem dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez Przychodnię Lekarską Grabówek

  • 7953/2004/IV/M - 2004-12-21
    wyboru wykonawcy robót związanych z dostosowaniem dźwigu osobowego dla osób niewidomych w budynku użytkowanym przez Przychodnię Lekarską "Działki Leśne"

  • 7954/2004/IV/S - 2004-12-21
    naprawy windy w budynku Urzędu Miasta Gdyni

  • 7955/2004/IV/S - 2004-12-21
    naprawy systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta Gdyni

  • 7956/2004/IV/U - 2004-12-21
    uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej"

  • 7957/2004/IV/U - 2004-12-21
    uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Budowa parkingu przy ul. Orłowskiej"

  • 7958/2004/IV/M - 2004-12-21
    zmiany zarządzenia nr 7696/2004/IV/M dotyczącego wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie wyceny nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Morskiej 21

  • 7959/2004/IV/M - 2004-12-21
    przedłużenia umowy użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Gospodarczą

  • 7960/2004/IV/M - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową

  • 7961/2004/IV/M - 2004-12-21
    użyczenia nieruchomości położonej przy Placu Grunwaldzkim

  • 7962/2004/IV/M - 2004-12-21
    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy ul. Sieradzkiej

  • 7963/2004/IV/M - 2004-12-21
    ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV 32-36 na rzecz użytkownika wieczystego

  • 7964/2004/IV/M - 2004-12-21
    ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Syrokomli 9-23 na rzecz użytkownika wieczystego

  • 7965/2004/IV/M - 2004-12-21
    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy ul. Żarnowieckiej

  • 7966/2004/IV/M - 2004-12-21
    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy ul. Wiejskiej

  • 7967/2004/IV/M - 2004-12-21
    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV

  • 7968/2004/IV/M - 2004-12-21
    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy ul. Wiejskiej

  • 7969/2004/IV/M - 2004-12-21
    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

  • 7970/2004/IV/P - 2004-12-21
    udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na produkcję i emisję filmu reklamowego promującego konkurs "Gdyński Biznesplan 2005"

  • 7971/2004/IV/S - 2004-12-21
    zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie napisów informacyjnych

  • 7972/2004/IV/K - 2004-12-21
    umorzenia należności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi z tytułu bezumownego użytkowania terenu położonego przy ul. Morskiej

  • 7973/2004/IV/K - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na sfinansowanie artykułu sponsorowanego nt. ochrony wód Morza Bałtyckiego w Zatoce Puckiej i Gdańskiej

  • 7974/2004/IV/P - 2004-12-21
    udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

  • 7975/2004/IV/S - 2004-12-21
    uruchomienia środków ZFŚS wynikających z korekty zatrudnienia w roku 2004

  • 7976/2004/IV/M - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

  • 7977/2004/IV/S - 2004-12-21
    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup sprzętu komputerowego dla dwóch Komisariatów Policji

  • 7978/2004/IV/U - 2004-12-21
    zmiany zarządzenia nr 7592/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na rozbiórkę i wywóz gruzu z obiektu socjalnego zlokalizowanego na terenie zieleni w Kolibkach

  • 7979/2004/IV/S - 2004-12-21
    rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację systemów alarmowych w budynku Urzędu Miasta Gdyni

  • 7980/2004/IV/S - 2004-12-21
    zakupu fotograficznych aparatów cyfrowych wraz z akcesoriami

  • 7981/2004/IV/S - 2004-12-21
    rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację urządzeń centralnego ogrzewania w 2005 roku

  • 7982/2004/IV/S - 2004-12-21
    konserwacji windy w budynku Urzędu Miasta Gdyni w 2005 r.

  • 7983/2004/IV/R - 2004-12-21
    podpisania porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim

  • 7984/2004/IV/M - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

  • 7985/2004/IV/P - 2004-12-21
    przyjęcia treści umowy z Polkomtel S.A. - strategicznym partnerem konkursu "Gdyński Biznesplan 2005"

  • 7986/2004/IV/O - 2004-12-21
    przyjęcia zaproponowanych programów profilaktycznych wraz z kryterium do realizacji w ramach budżetu 2005 r.

  • 7987/2004/IV/O - 2004-12-21
    zmiany załącznika do umowy KB/313/OZ/78/W/2004 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 2

  • 7988/2004/IV/O - 2004-12-21
    zmiany załącznika do umowy KB/225/OZ/67/W/2004 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Maciejewicza

  • 7989/2004/IV/U - 2004-12-21
    uregulowania należności za uzgodnienie projektu zamiennego kanalizacji deszczowej w ul. Chwarznieńskiej

  • 7990/2004/IV/U - 2004-12-21
    wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla modernizacji ulicy Świętojańskiej - etap II A"

  • 7991/2004/IV/U - 2004-12-21
    udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na dodatkowe ustrojenie choinek

  • 7992/2004/IV/P - 2004-12-21
    zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę osprzętu technicznego dla systemu telewizji przemysłowej do monitorowania pomieszczeń policyjnej izby zatrzymań w Gdyni

  • 7993/2004/IV/P - 2004-12-21
    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

  • 7994/2004/IV/U - 2004-12-21
    udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wywóz odpadów pochodzących z rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie zieleni w Kolibkach

  • 7995/2004/IV/S - 2004-12-21
    zmiany treści zarządzenia nr 7767/04/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 grudnia 2004 r.

  • 7996/2004/IV/M - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie wyceny nakładów poniesionych na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Morskiej 21

  • 7997/2004/IV/S - 2004-12-21
    zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup artykułów do bindowania w 2005 r. o wartości do 6.000 EUR

  • 7998/2004/IV/S - 2004-12-21
    zatwierdzenia wyboru oferenta na usługi introligatorskie w 2005 r. o wartości do 6.000 EUR

  • 7999/2004/IV/S - 2004-12-21
    zatwierdzenia wyników postępowania na zakup radiotelefonów w trybie zapytania o cenę do 60.000

  • 8000/2004/IV/S - 2004-12-21
    akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup wody dla UM Gdyni w 2005 r.

  • 8001/2004/IV/S - 2004-12-21
    akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla UM Gdyni w roku 2005

  • 8002/2004/IV/M - 2004-12-21
    nabycia od PKP S.A. własności lokali mieszkalnych położonych w Gdyni przy ul. Żelaznej 20 i Żelaznej 29 związanego z nimi udziału w prawie użytkowania wieczystego w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa

  • 8003/2004/IV/S - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na do 6.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawicieli dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

  • 8004/2004/IV/S - 2004-12-21
    wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodów UM Gdyni do 6.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta

  • 8005/2004/IV/S - 2004-12-21
    opłat związanych z rejestracją samochodów służbowych UM Gdyni

  • 8006/2004/IV/S - 2004-12-21
    zakupu licencji oprogramowania firmy Microsoft dla potrzeb UM Gdyni

  • 8007/2004/IV/M - 2004-12-21
    użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Legionów w Gdyni na rzecz "ENERGA" Gdańskiej Kompanii Energetycznej

  • 8008/2004/IV/M - 2004-12-21
    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Perłowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

  • 8009/2004/IV/M - 2004-12-21
    ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz ustalenia terminu jego trwania

  • 8010/2004/IV/M - 2004-12-21
    zmiany zarządzenia nr 7783/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

  • 8011/2004/IV/M - 2004-12-21
    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup sprzętu komputerowego dla KM Policji w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.12.2004