Z dnia 2004-12-14

 • 7858/2004/IV/P - 2004-12-14
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, w celu wyłonienia realizatora flagowania miasta

 • 7859/2004/IV/P - 2004-12-14
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy wieńców i wiązanek

 • 7860/2004/IV/K - 2004-12-14
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004 r.

 • 7861/2004/IV/K - 2004-12-14
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2004

 • 7862/2004/IV/K - 2004-12-14
  zmiany zarządzenia nr 4237/04/IV/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 roku

 • 7863/2004/IV/K - 2004-12-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 7864/2004/IV/U - 2004-12-14
  odstąpienia od umowy KB/590/UG/110/W/2004 na wykonanie tablic emaliowanych z nazwami ulic

 • 7865/2004/IV/U - 2004-12-14
  zatwierdzenia konkursu na wybór autora "Koncepcji architektoniczno - konstrukcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej"

 • 7866/2004/IV/U - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 6.000 EUR na remont schodów terenowych łączących ul. Korzeniowskiego z ul. Krasickiego

 • 7867/2004/IV/U - 2004-12-14
  akceptacji aneksu do umowy SK/794/OZ/110-w/04 dotyczącej realizacji zadania "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gdyni"

 • 7868/2004/IV/U - 2004-12-14
  akceptacji aneksu do umowy SK/793/OZ/109-w/04 dotyczącej realizacji zadania "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gdyni"

 • 7869/2004/IV/U - 2004-12-14
  akceptacji aneksu do umowy SK/323/OZ/43-w/04 dotyczącej realizacji zadania "Wykrywanie chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych"

 • 7870/2004/IV/R - 2004-12-14
  akceptacji aneksu do umowy KB/MOPS.2004 dotyczącej prowadzenia Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 • 7871/2004/IV/S - 2004-12-14
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 7872/2004/IV/S - 2004-12-14
  wyrażenia zgody na zakup paliwa i oleju dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 7873/2004/IV/S - 2004-12-14
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprężarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 7874/2004/IV/M - 2004-12-14
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na placu targowym (pawilon nr 335)

 • 7875/2004/IV/M - 2004-12-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orlicz Dreszera

 • 7876/2004/IV/M - 2004-12-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 96/98 - lokal nr 220, 217 w budynku biurowym

 • 7877/2004/IV/M - 2004-12-14
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Biskupa Dominika 33 A - 35A

 • 7878/2004/IV/M - 2004-12-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 7879/2004/IV/M - 2004-12-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową

 • 7880/2004/IV/M - 2004-12-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7881/2004/IV/M - 2004-12-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7882/2004/IV/M - 2004-12-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7883/2004/IV/M - 2004-12-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7884/2004/IV/O - 2004-12-14
  umorzenia odsetek dla kontrahenta Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni

 • 7885/2004/IV/O - 2004-12-14
  wypowiedzenia umowy SK/802/OZ/115-W/204 Przychodni Lekarskiej "Witomino", dotyczącej świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania osteoporozy

 • 7886/2004/IV/K - 2004-12-14
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 7887/2004/IV/P - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usunięcie dwóch nielegalnych reklam z terenów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy al. Zwycięstwa

 • 7888/2004/IV/P - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i oprawę okolicznościowych reprodukcji

 • 7889/2004/IV/M - 2004-12-14
  wyrażenia zgody na podnajem części terenu gminnego zlokalizowanego przy ul. Witomińskiej

 • 7890/2004/IV/P - 2004-12-14
  zamówienia w trybie do 6.000 EUR na wyremontowanie tablicy planu miasta Gdyni

 • 7891/2004/IV/P - 2004-12-14
  wykonania zdjęć Gdyni

 • 7892/2004/IV/P - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na realizację działań promujących miasto Gdynię podczas ekspedycji artystycznej Gdynia - Gdańsk - Kijów

 • 7893/2004/IV/M - 2004-12-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 7894/2004/IV/P - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie uchwytów do flag i ich montaż na ul. Wielkopolskiej, Chwaszczyńskiej i Morskiej

 • 7895/2004/IV/P - 2004-12-14
  powołania jury konkursu "Gdyński Biznesplan 2005"

 • 7896/2004/IV/P - 2004-12-14
  naprawy szafki teletechnicznej systemu monitoringu wizyjnego miasta

 • 7897/2004/IV/O - 2004-12-14
  realizacji zadania pod nazwą "Wywiad z osobą zgłaszającą/ zgłoszoną oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"

 • 7898/2004/IV/O - 2004-12-14
  realizacji zadania pod nazwą "Lekarz biegły orzekający w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"

 • 7899/2004/IV/P - 2004-12-14
  zakupu sprzętu na wyposażenie sali zarządzania kryzysowego

 • 7900/2004/IV/O - 2004-12-14
  anulowania zarządzenia nr 6896/04/IV/o dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania: "Tablice edukacyjne o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień"

 • 7901/2004/IV/O - 2004-12-14
  udzielenia upoważnienia dla dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia

 • 7902/2004/IV/U - 2004-12-14
  opłat za wodę pobieraną do gaszenia pożarów na terenie Gminy Miasta Gdyni

 • 7903/2004/IV/S - 2004-12-14
  wyrażenia zgody na dokonanie zakupu artykułów do paczek dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7904/2004/IV/S - 2004-12-14
  udzielenia upoważnienia Ewie Łowkiel wiceprezydentowi miasta Gdyni

 • 7905/2004/IV/P - 2004-12-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 7906/2004/IV/P - 2004-12-14
  uszycia 1000 sztuk flag biało - czerwonych

 • 7907/2004/IV/P - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej dla mieszkańców miasta Gdyni na placu przed Centrum Gemini w Gdyni, w Noc Sylwestrową z 31.12.2004 r. na 1.01.2005 r.

 • 7908/2004/IV/M - 2004-12-14
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Lidzkiej 17 A, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 7909/2004/IV/M - 2004-12-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na zwrot kaucji mieszkaniowej

 • 7910/2004/IV/M - 2004-12-14
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 7911/2004/IV/M - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego lokalu mieszkalno - użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Abrahama 80-86 nr 17

 • 7912/2004/IV/M - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonej przy ul. Harcerskiej 1-7, lokal nr 1

 • 7913/2004/IV/M - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia na wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego lokalu mieszkalno - użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Władysława IV 61/3

 • 7914/2004/IV/M - 2004-12-14
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

 • 7915/2004/IV/R - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie badania opinii publicznej dla projektu "Budowa światłowodowej sieci szkieletowej i infokiosków upowszechniających Internet w Gdyni - I etap"

 • 7916/2004/IV/R - 2004-12-14
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zajęć fakultatywnych związanych z realizowanym przez miasto Gdynia przedsięwzięciem edukacyjnym - Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

 • 7917/2004/IV/S - 2004-12-14
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na skład, druk i dostawę monitora Rady Miasta Gdyni

 • 7918/2004/IV/S - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na dokonanie instalacji, konfiguracji, uruchomienia i włączenia dwóch Stacji Wprowadzania Danych /SWD/ do Ogólnopolskiego Systemu Elektronicznej Transmisji danych używanego do produkcji praw jazdy w UM Gdyni

 • 7919/2004/IV/S - 2004-12-14
  wyrażenia zgody na konserwację i naprawę regałów przesuwnych do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 7920/2004/IV/S - 2004-12-14
  naprawy urządzeń wentylacyjnych sali 105 w budynku UM Gdyni o wartości do 6.000 EUR

 • 7921/2004/IV/S - 2004-12-14
  zatwierdzenia wyboru oferenta na usługi kominiarskie świadczone dla miasta Gdyni w 2005 r. o wartości do 6.000 EUR

 • 7922/2004/IV/S - 2004-12-14
  zatwierdzenia wyboru oferenta na usługi transportowe świadczone dla UM Gdyni w 2005 r. o wartości do 6.000 EUR

 • 7923/2004/IV/S - 2004-12-14
  zakupu biletów PKP - SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni

 • 7924/2004/IV/S - 2004-12-14
  przekazania środków finansowych na bilety autobusowe /trolejbusowe/ do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni

 • 7925/2004/IV/S - 2004-12-14
  zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na wybór koncepcji architektoniczno - konstrukcyjnej na budowę Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej poprzedzającej wybór autora projektu budowlano-wykonawczego

 • 7926/2004/IV/S - 2004-12-14
  wykonania projektu konserwatorskiego rewaloryzacji fasad budynków przy ul. Świętojańskiej na wybranym odcinku

 • 7927/2004/IV/S - 2004-12-14
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji "droga różowa etap IV - przebudowa ulicy Lotników w Gdyni"

 • 7928/2004/IV/S - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie II etapu projektu na zadaniu "Muzeum Miasta Gdyni z częścią ogólnoobiektową położone przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni"

 • 7929/2004/IV/S - 2004-12-14
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym "kanalizacja deszczowa w ul. Algierskiej - Alzackiej w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.12.2004