Z dnia 2004-11-23

 • 7584/2004/IV/S - 2004-11-23
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 7585/2004/IV/S - 2004-11-23
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 7586/2004/IV/P - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i druk ulotek informacyjnych dla dzielnicy Gdynia Pogórze

 • 7587/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostarczenie choinek świątecznych

 • 7588/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie "Bezpiecznej ścieżki rowerowej" w Dzielnicy Mały Kack

 • 7589/2004/IV/U - 2004-11-23
  zamówienia druku publikacji pt. "Informator o gdyńskich zabytkach"

 • 7590/2004/IV/U - 2004-11-23
  rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska

 • 7591/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie opinii urbanistycznej dot. koncepcji "Odprowadzania wód opadowych z ul. Pokrzywowej i ul. Goździkowej"

 • 7592/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego na rozbiórkę i wywóz gruzu z obiektu socjalnego zlokalizowanego na terenie zieleni w Kolibkach

 • 7593/2004/IV/U - 2004-11-23
  wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Rozwój turystyki rowerowej w Regionie Morza Bałtyckiego" z Programu Phare 2003 Program Współpracy Przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego

 • 7594/2004/IV/O - 2004-11-23
  przesunięcia środka trwałego ze stanu Przedszkola Samorządowego Nr 46 na stan Przedszkola Samorządowego Nr 32

 • 7595/2004/IV/S - 2004-11-23
  wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki Canon

 • 7596/2004/IV/S - 2004-11-23
  wyrażenia zgody na zakup tonerów Canon

 • 7597/2004/IV/S - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego na naprawę tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Wielki Kack

 • 7598/2004/IV/M - 2004-11-23
  zmiany zarządzenia nr 1238/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 • 7599/2004/IV/M - 2004-11-23
  wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Olkuskiej 25A

 • 7600/2004/IV/M - 2004-11-23
  wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Tokarskiej7A

 • 7601/2004/IV/M - 2004-11-23
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 219-225

 • 7602/2004/IV/M - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę papieru i folii kreślarskiej do ploterów w Wydziale Geodezji

 • 7603/2004/IV/M - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę głowic i wkładów atramentowych do ploterów

 • 7604/2004/IV/M - 2004-11-23
  zmiany zarządzeń nr 6024/04/IV/M oraz 6643/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni

 • 7605/2004/IV/M - 2004-11-23
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Żarnowieckiej

 • 7606/2004/IV/M - 2004-11-23
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zielonej

 • 7607/2004/IV/M - 2004-11-23
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sandomierskiej

 • 7608/2004/IV/M - 2004-11-23
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości poł. przy ul. Mitry 10

 • 7609/2004/IV/M - 2004-11-23
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. przy ul. Rtęciowej

 • 7610/2004/IV/P - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zorganizowanie study-tour po Gdyni, Sopocie i Gdańsku dla uczestników konferencji "Turystyka morska"

 • 7611/2004/IV/P - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi noclegowe w związku z konferencją "Turystyka morska"

 • 7612/2004/IV/P - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługę tłumaczenia konsekutywnego podczas konferencji "Turystyka morska - stan obecny i perspektywy"

 • 7613/2004/IV/P - 2004-11-23
  druku toreb papierowych z logo "Gdynia bez barier" na potrzeby konferencji

 • 7614/2004/IV/P - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na tłumaczenie

 • 7615/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie kosztorysu dla zadania "Zagospodarowanie terenu zieleni jako placu zabaw przy ul. Wieluńskiej"

 • 7616/2004/IV/P - 2004-11-23
  wyrażenia zgody na pranie, prasowanie i zawieszenie firan i zasłon w Sali Ślubów

 • 7617/2004/IV/P - 2004-11-23
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 7618/2004/IV/P - 2004-11-23
  wystąpienia do Dyrektora Urzędu Morskiego o udostępnienie granic przystani morskiej "Marina Gdynia" w obrębie miasta Gdyni

 • 7619/2004/IV/M - 2004-11-23
  objęcia udziałów w kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z o.o.

 • 7620/2004/IV/P - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zamieszczenie reklamy miasta Gdyni w "Kalendarzu medialnym Press 2005"

 • 7621/2004/IV/P - 2004-11-23
  zmiany treści zarządzenia nr 7215/04/IV/P dotyczącego rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na obsługę promocji projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - II etap"

 • 7622/2004/IV/M - 2004-11-23
  zapłaty za dozór nieruchomości przy ul. Orłowskiej - Świerkowej w Gdyni

 • 7623/2004/IV/M - 2004-11-23
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej

 • 7624/2004/IV/M - 2004-11-23
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 7625/2004/IV/M - 2004-11-23
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę ul. Żółkiewskiego

 • 7626/2004/IV/P - 2004-11-23
  przyjęcia regulaminu "Zasady korzystania z lokalu Biura Prezydenta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych"

 • 7627/2004/IV/P - 2004-11-23
  zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem Gdyni w Rynku Międzynarodowym podczas "Kieler Woche 2005"

 • 7628/2004/IV/M - 2004-11-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 7629/2004/IV/K - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wycenę biżuterii zatrzymanej w depozycie Izby Wytrzeźwień

 • 7630/2004/IV/K - 2004-11-23
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 7631/2004/IV/P - 2004-11-23
  powołania składu Komisji Oceniającej mającej za zadanie ocenę ofert związanych z realizacją zadań na rzecz osób bezrobotnych

 • 7632/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie studium wykonalności dla projektu "Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"

 • 7633/2004/IV/P - 2004-11-23
  wykonania oprogramowania dla potrzeb MCPR

 • 7634/2004/IV/P - 2004-11-23
  wykonania naprawy centrali alarmowej

 • 7635/2004/IV/M - 2004-11-23
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 14 m2 zlokalizowanego na hali płaskiej (pawilon nr 102)

 • 7636/2004/IV/M - 2004-11-23
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników UM

 • 7637/2004/IV/M - 2004-11-23
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 25 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 7638/2004/IV/R - 2004-11-23
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy nr SK/1344/RIE/25-W/2004 z dnia 17.11.2004 r. oraz umowy nr SK/1345/RIE/26-W/2004 z dnia 17.11.2004 r. dotyczących organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Stymulowanie rozwoju miasta Gdyni poprzez stworzenie warunków dla skutecznej absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych"

 • 7639/2004/IV/R - 2004-11-23
  upoważnienia do podpisania umowy z Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym "Promyk" z siedzibą w Gdyni określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

 • 7640/2004/IV/R - 2004-11-23
  wydatkowania środków na pokrycie kosztów aktu notarialnego umowy zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz spółki Polnord Dom

 • 7641/2004/IV/M - 2004-11-23
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy notarialnej dotyczącej zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Polnord Dom sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 236

 • 7642/2004/IV/M - 2004-11-23
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7643/2004/IV/P - 2004-11-23
  wykonania instalacji teletechnicznych w sali zarządzania kryzysowego

 • 7644/2004/IV/S - 2004-11-23
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na dostawę obuwia strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 7645/2004/IV/S - 2004-11-23
  wyrażenia zgody na zakup elektronarzędzi - do 6.000 EUR

 • 7646/2004/IV/S - 2004-11-23
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup radiotelefonów dla Komisariatu Policji Śródmieście do 60.000 EUR

 • 7647/2004/IV/S - 2004-11-23
  wyrażenia zgody na zakup tonerów Minolta - do 6.000 EUR

 • 7648/2004/IV/U - 2004-11-23
  zamówienia wykonania renowacji bram i furtki w ogrodzeniu zespołu dworsko-parkowego Kolibki w Gdyni

 • 7649/2004/IV/U - 2004-11-23
  zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej

 • 7650/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych dla inwestycji pn. "Odwodnienie ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni"

 • 7651/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie analizy ruchu dla projektu "Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni"

 • 7652/2004/IV/U - 2004-11-23
  zlecenia montażu masztu służącego do instalowania urządzenia automatycznie rejestrującego wykroczenia drogowe wraz z zakupem oraz wykonaniem projektu zasilania powyższego urządzenia i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 7653/2004/IV/U - 2004-11-23
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na wykonanie ewidencji obiektów mostowych na terenie Gdyni oraz wykonanie przeglądu podstawowego ww. obiektów i upoważnienia do podpisania umowy

 • 7654/2004/IV/U - 2004-11-23
  zamówienia do 6.000 EUR na montaż ławek w dzielnicach: Orłowo, Redłowo, Śródmieście, Wzgórze św. Maksymiliana

 • 7655/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi zakładu budżetowego "Hala Sportowo - Widowiskowa"

 • 7656/2004/IV/U - 2004-11-23
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy o zamówienie publiczne nr KB/602/UI/209/W/2003 z dnia 10.12.2003 r. o wykonanie robót rozbiórkowych, zieleni w zakresie wycinki i przesadzenia drzew, w związku z inwestycją "Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gdyni"

 • 7657/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zaleceń przedodbiorowych dla inwestycji pn. "Budowa odcinka ulicy Owocowej w Gdyni, realizowanej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych"

 • 7658/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie aktualizacji dokumentacji "Droga Różowa etap IV"

 • 7659/2004/IV/U - 2004-11-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie aktualizacji dokumentacji "Droga Różowa etap IV"

 • 7660/2004/IV/U - 2004-11-23
  zawarcia umowy pomiędzy PZU S.A. a Gminą Miasta Gdyni dotyczącej współfinansowania zakupu i montażu masztu kontrolnego służącego do montażu urządzenia automatycznie rejestrującego wykroczenia drogowe

 • 7661/2004/IV/P - 2004-11-23
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne na obsługę promocji projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II"

 • 7662/2004/IV/P - 2004-11-23
  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chwarzno-Wiczlino

 • 7663/2004/IV/P - 2004-11-23
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań mających na celu rehabilitację, aktywizację i działalność na rzecz osób starszych

 • 7664/2004/IV/P - 2004-11-23
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z realizacją przez miasto Gdynia przedsięwzięcia - Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.11.2004