Z dnia 2004-10-26

 • 7290/2004/IV/M - 2004-10-26
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie inwentaryzacji oraz uaktualnienie dokumentacji technicznej na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 • 7291/2004/IV/M - 2004-10-26
  spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych

 • 7292/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę ławek dla dzielnicy Działki Leśne

 • 7293/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę ławek dla dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

 • 7294/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia geodezyjnego działki dla zrealizowania włączenia ul. Radosnej w ul. Wielkopolską

 • 7295/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: "Droga Różowa etap III faza 1 B"

 • 7296/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 7297/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa ulicy Dembińskiego"

 • 7298/2004/IV/U - 2004-10-26
  uregulowania należności za wydanie postanowienia - opinii w sprawie obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji: "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Benisławskiego"

 • 7299/2004/IV/U - 2004-10-26
  akceptacji treści umowy dzierżawy terenu PKP - PLK SA w trakcie realizacji inwestycji "Droga Różowa etap III - faza 2"

 • 7300/2004/IV/R - 2004-10-26
  zawarcia porozumienia z Powiatem Legionowskim w sprawie kierowania mieszkańców Gminy Miasta Gdyni do Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie

 • 7301/2004/IV/R - 2004-10-26
  rozwiązania umowy KB/56/MOPS/03/a zawartej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu miasta Gdyni

 • 7302/2004/IV/R - 2004-10-26
  zmiany uchwały 1099/99/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej udostępnienia pomieszczeń znajdujących się w budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • 7303/2004/IV/R - 2004-10-26
  wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu "SEBT - Link. Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ - Południe"

 • 7304/2004/IV/O - 2004-10-26
  dofinansowania kosztów wynajmu autokaru na wycieczkę dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo

 • 7305/2004/IV/O - 2004-10-26
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gdańsk w sprawie odbywania zajęć praktycznej nauki zawodu w warsztatach Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku przez uczniów Technikum Budowlanego

 • 7306/2004/IV/S - 2004-10-26
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup sprzętu komputerowego

 • 7307/2004/IV/S - 2004-10-26
  wyrażenia zgody na zakup kopert

 • 7308/2004/IV/S - 2004-10-26
  wyrażenia zgody na zakup Atlasów Miasta Gdyni

 • 7309/2004/IV/S - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie remontu schodów przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 7310/2004/IV/M - 2004-10-26
  uporządkowania i opróżnienia z ruchomości lokalu użytkowego położonego przy ul. Świętojańskiej 1

 • 7311/2004/IV/M - 2004-10-26
  dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 97

 • 7312/2004/IV/M - 2004-10-26
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Huzarskiej

 • 7313/2004/IV/M - 2004-10-26
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Solnej

 • 7314/2004/IV/M - 2004-10-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Biskupa Dominika przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7315/2004/IV/M - 2004-10-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

 • 7316/2004/IV/M - 2004-10-26
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Unruga 84 a

 • 7317/2004/IV/M - 2004-10-26
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Unruga 84 b

 • 7318/2004/IV/M - 2004-10-26
  uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni

 • 7319/2004/IV/M - 2004-10-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7320/2004/IV/M - 2004-10-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7321/2004/IV/M - 2004-10-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7322/2004/IV/M - 2004-10-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7323/2004/IV/M - 2004-10-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7324/2004/IV/M - 2004-10-26
  zmiany uchwały nr 2537/2000/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zatwierdzenia regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów - Byłych Nauczycieli Zamieszkałych na Terenie Miasta Gdyni

 • 7325/2004/IV/S - 2004-10-26
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7326/2004/IV/M - 2004-10-26
  nabycia od PKP S.A. własności lokali mieszkalnych położonych przy ul. Zielonej 11,13 i 17

 • 7327/2004/IV/S - 2004-10-26
  wyrażenia zgody na zakup radiostacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 7328/2004/IV/S - 2004-10-26
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7329/2004/IV/S - 2004-10-26
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7330/2004/IV/S - 2004-10-26
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7331/2004/IV/S - 2004-10-26
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7332/2004/IV/R - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę opraw oświetleniowych i świetlówek dla wyposażenia laboratoriów badawczo - diagnostycznych Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 7333/2004/IV/S - 2004-10-26
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy użyczenia nr SOO/855/99/INB z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu

 • 7334/2004/IV/U - 2004-10-26
  zlecenia kontroli inwestycji gminnych

 • 7335/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zaleceń z odbioru końcowego robót remontowych w Szkole Podstawowej nr 29

 • 7336/2004/IV/U - 2004-10-26
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Uzbrojenie os. "Sokółka III" w Gdyni"

 • 7337/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji Sekretarza Organizacyjnego konkursu na projekt koncepcyjno - ideowy "Pomnika Marynarza Polskiego"

 • 7338/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji Sędziego Referenta w konkursie na projekt koncepcyjno - ideowy "Pomnika Marynarza Polskiego"

 • 7339/2004/IV/M - 2004-10-26
  wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50

 • 7340/2004/IV/K - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wycenę rzeczy ruchomych zatrzymanych w depozycie Izby Wytrzeźwień

 • 7341/2004/IV/O - 2004-10-26
  akceptacji zmian w budżecie podmiotu spoza sektora finansów publicznych nie działającego w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania "Ratunek dla samotnych matek i ubogich rodzin"

 • 7342/2004/IV/O - 2004-10-26
  akceptacji aneksu do umowy KB/3231/OZ/86/W/2004 na realizację zadania: "Poznajmy zasady działania, obsługi i wykorzystania komputera"

 • 7343/2004/IV/O - 2004-10-26
  zawarcia ugody pozasądowej z Przychodnią Lekarską Obłuże II Sp. z o.o.

 • 7344/2004/IV/P - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie wystawy fotograficznej

 • 7345/2004/IV/M - 2004-10-26
  wyboru wykonawcy oznakowania pomieszczeń, Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 7346/2004/IV/P - 2004-10-26
  wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 EUR na skład, druk i kolportaż tygodnika "Ratusz" oraz skład, druk i dostawę monitora Rady Miasta Gdyni

 • 7347/2004/IV/S - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na przeprowadzenia szczepień profilaktycznych pracowników UMG oraz zatwierdzenie wyboru oferenta

 • 7348/2004/IV/M - 2004-10-26
  akceptacji treści aneksu do umowy na przygotowanie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

 • 7349/2004/IV/S - 2004-10-26
  wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 7350/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na roboty dodatkowe na zadaniu: "Szkoła Podstawowa nr 13 - remont"

 • 7351/2004/IV/U - 2004-10-26
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka w Gdyni"

 • 7352/2004/IV/P - 2004-10-26
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 7353/2004/IV/P - 2004-10-26
  powołania składu komisji oceniającej mającej za zadanie ocenę ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zadań mających na celu rehabilitację, aktywizację i działalność kulturalną na rzecz osób starszych

 • 7354/2004/IV/P - 2004-10-26
  powołania składu komisji oceniającej, mającej za zadanie ocenę ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego - Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • 7355/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji sędziego referenta w konkursie na projekt koncepcyjno - ideowy "Pomnika Marynarza Polskiego" w Gdyni

 • 7356/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót zamiennych dla inwestycji pn: "Modernizacja kanału deszczowego w ul. Cylkowskiego i w ul. Stryjskiej w Gdyni"

 • 7357/2004/IV/U - 2004-10-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pn: "Kanalizacja sanitarna w ul. Artemidy"

 • 7358/2004/IV/U - 2004-10-26
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Zakopiańskiej oraz ciągu pieszego przy przychodni lekarskiej w Gdyni

 • 7359/2004/IV/U - 2004-10-26
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie ulicy Solnej w Gdyni"

 • 7360/2004/IV/U - 2004-10-26
  zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie ulicy Porębskiego w Gdyni

 • 7361/2004/IV/M - 2004-10-26
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TBS "Czynszówka" w Gdyni

 • 7362/2004/IV/M - 2004-10-26
  udzielenia pełnomocnictwa

 • 7363/2004/IV/U - 2004-10-26
  zmiany zarządzenia nr 5876/04/IV/U dotyczącego częściowego sponsorowania przez PB Panorama wybudowania placu zabaw i boiska rekreacyjnego przy ul. Gryfa Pomorskiego

 • 7364/2004/IV/U - 2004-10-26
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont schodów łączących ulicę Płocką z ul. Kiejstuta

 • 7365/2004/IV/U - 2004-10-26
  powołania dyrektora zakładu budżetowego o nazwie "Hala Sportowo - Widowiskowa"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.10.2004