Z dnia 2004-10-19

 • 7221/2004/IV/M - 2004-10-19
  udzielenia zamówienia publicznego na druk materiałów reklamowych w ramach kampanii społecznej dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych

 • 7222/2004/IV/M - 2004-10-19
  zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych "Domu Dziecka i Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni

 • 7223/2004/IV/M - 2004-10-19
  zawarcia umowy z Powiatem Kartuskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 7224/2004/IV/M - 2004-10-19
  zawarcia porozumienia z Powiatem Kartuskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych

 • 7225/2004/IV/M - 2004-10-19
  zawarcia umowy z Gdańskiem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 7226/2004/IV/M - 2004-10-19
  zawarcia porozumienia z Gdańskiem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych

 • 7227/2004/IV/S - 2004-10-19
  ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni.

 • 7228/2004/IV/S - 2004-10-19
  powierzenia funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni do spraw ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 7229/2004/IV/M - 2004-10-19
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

 • 7230/2004/IV/M - 2004-10-19
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 48-60

 • 7231/2004/IV/M - 2004-10-19
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowie dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni położony przy al. Zwycięstwa 162 i 162 A

 • 7232/2004/IV/M - 2004-10-19
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę IV raty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych

 • 7233/2004/IV/M - 2004-10-19
  udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Gminy na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych

 • 7234/2004/IV/M - 2004-10-19
  udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Gminy na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych

 • 7235/2004/IV/M - 2004-10-19
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7236/2004/IV/M - 2004-10-19
  wyboru wykonawcy na wymianę i udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Opata Hackiego 13

 • 7237/2004/IV/O - 2004-10-19
  zmiany umowy i akceptacji aneksu do umowy P/2/2004 na realizację zadania: "Prowadzenie rozmów z osobami z problemami uzależnienia od alkoholu"

 • 7238/2004/IV/O - 2004-10-19
  akceptacji zmian w umowie i załączniku do umowy KB/551/OZ/97/W/2002 w sprawie przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania: "Działalność rehabilitacyjna, terapeutyczna, uspołeczniająca i profilaktyczna na rzecz osób niepełnosprawnych"

 • 7239/2004/IV/O - 2004-10-19
  akceptacji zmian w umowie i załączniku do umowy KB/306/OZ/97/W/2002 w sprawie przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania: "Działalność rehabilitacyjna, terapeutyczna, uspołeczniająca i profilaktyczna na rzecz osób niepełnosprawnych"

 • 7240/2004/IV/O - 2004-10-19
  dofinansowania kosztów organizacji IV Pomorskiego Sejmiku Szkolnych Klubów Europejskich

 • 7241/2004/IV/S - 2004-10-19
  wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych

 • 7242/2004/IV/P - 2004-10-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na druk teczki okolicznościowej

 • 7243/2004/IV/P - 2004-10-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na druk broszury pt. "Jak rozpocząć działalność gospodarczą"

 • 7244/2004/IV/M - 2004-10-19
  wyboru wykonawcy remontu dachu wraz z attyką budynku położonego przy ul. Harcerskiej 4

 • 7245/2004/IV/P - 2004-10-19
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę, montaż i uruchomienie w systemie ostrzegania i alarmowania trzech syren alarmowych

 • 7246/2004/IV/P - 2004-10-19
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę, instalację, uruchomienie oraz oprogramowanie urządzeń potrzebnych do rozbudowy serwera telekomunikacyjnego dla potrzeb Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 7247/2004/IV/P - 2004-10-19
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę, montaż i uruchomienie w systemie stacji bazowej do instalacji w Miejskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 7248/2004/IV/S - 2004-10-19
  zakupu blokad kół samochodowych dla Straży Miejskiej

 • 7249/2004/IV/S - 2004-10-19
  prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • 7250/2004/IV/S - 2004-10-19
  wyrażenia zgody na czyszczenie krzeseł tapicerowanych i wykładzin

 • 7251/2004/IV/S - 2004-10-19
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7252/2004/IV/S - 2004-10-19
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 7253/2004/IV/U - 2004-10-19
  przekazania ławek z logo Gazety Codziennej "Fakt" na rzecz miasta Gdyni

 • 7254/2004/IV/M - 2004-10-19
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 12

 • 7255/2004/IV/M - 2004-10-19
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 12

 • 7256/2004/IV/S - 2004-10-19
  wyrażenia zgody na zakup sprzętu biurowo - gospodarczego

 • 7257/2004/IV/M - 2004-10-19
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • 7258/2004/IV/M - 2004-10-19
  zmiany zarządzenia nr 7076/04/IV/M dotyczącego przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 7259/2004/IV/M - 2004-10-19
  upoważnienia do podpisania umowy określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

 • 7260/2004/IV/U - 2004-10-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie tablic emaliowanych z nazwami ulic

 • 7261/2004/IV/O - 2004-10-19
  realizacji zadania pod nazwą "Wywiad z osobą zgłaszającą/zgłoszoną oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"

 • 7262/2004/IV/O - 2004-10-19
  wypowiedzenia umowy nr KB/91/OZ/22/W/2003 z dnia 12 marca 2003 r. z podmiotem spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszeniem Dobroczynnym Pomorskie Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadanie "Noclegownia i magazyn OPR Gdynia 2003 r."

 • 7263/2004/IV/M - 2004-10-19
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zgody 11 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7264/2004/IV/P - 2004-10-19
  przekazania urządzeń służących do monitoringu wizyjnego wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Świętojańskiej 139 w dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana - nagrody w konkursie "Bezpieczna dzielnica"

 • 7265/2004/IV/S - 2004-10-19
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup mebli biurowych

 • 7266/2004/IV/S - 2004-10-19
  remontu dachu w siedzibie posterunku Konnego Straży Miejskiej w Gdyni

 • 7267/2004/IV/U - 2004-10-19
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Kanalizacja deszczowa ul. Algierska - Alzacka w Gdyni"

 • 7268/2004/IV/U - 2004-10-19
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Kanalizacja deszczowa ul. Algierska - Alzacka w Gdyni"

 • 7269/2004/IV/R - 2004-10-19
  powołania zespołu ds. merytorycznej i formalnej oceny wniosku Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z siedzibą w Gdyni o utworzenie warsztatu terapii zajęciowej

 • 7270/2004/IV/M - 2004-10-19
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zawarcie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 kpc

 • 7271/2004/IV/O - 2004-10-19
  rozdysponowania środków na realizację programu szkół otwartych

 • 7272/2004/IV/M - 2004-10-19
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 7273/2004/IV/M - 2004-10-19
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód

 • 7274/2004/IV/U - 2004-10-19
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych "budowa uzbrojenia ulicy Zielnej", realizowanej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 7275/2004/IV/M - 2004-10-19
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Nasypowej

 • 7276/2004/IV/P - 2004-10-19
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kalendarza "Gdynia bez barier" na rok 2005

 • 7277/2004/IV/P - 2004-10-19
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 7278/2004/IV/P - 2004-10-19
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 7279/004/IV/U - 2004-10-19
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na remont chodnika w ciągu ul. Inżynierskiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Architektów i upoważnienia do podpisania umowy

 • 7280/2004/IV/U - 2004-10-19
  udzielenia zamówienia dodatkowego z wolnej ręki PD "Gdynia" Sp. z o.o. na przełożenie chodnika w ciągu ul. Jana z Kolna na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 12

 • 7281/2004/IV/U - 2004-10-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zamieszczenie w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 7282/2004/IV/R - 2004-10-19
  zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w sprawie kierowania mieszkańców Gminy Miasta Gdyni do Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

 • 7283/2004/IV/U - 2004-10-19
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pn. "Regulacja potoku Źródło Marii wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec"

 • 7284/2004/IV/U - 2004-10-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na oświetlenie ul. Starochwaszczyńskiej w Gdyni

 • 7285/2004/IV/S - 2004-10-19
  zatwierdzenie wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na zakup samochodów

 • 7286/2004/IV/S - 2004-10-19
  zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2004

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.10.2004