Z dnia 2004-10-12

 • 7137/2004/IV/P - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na demontaż grafiki poświęconej XXIX Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych

 • 7138/2004/IV/K - 2004-10-12
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 7139/2004/IV/K - 2004-10-12
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 7140/2004/IV/K - 2004-10-12
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 7141/2004/IV/M - 2004-10-12
  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Granatowej

 • 7142/2004/IV/O - 2004-10-12
  umorzenia części dotacji przyznanych podmiotom spoza sektora finansów publicznych

 • 7143/2004/IV/R - 2004-10-12
  zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia 1/2004 zawartego z Powiatem Kwidzyńskim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej

 • 7144/2004/IV/R - 2004-10-12
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Słupskim w sprawie kierowania mieszkańców Gminy Miasta Gdyni do Domów Pomocy Społecznej w Machowinku, Machowinie i Lubuczewie oraz ponoszenia opłat za pobyt mieszkańców Gdyni w tych ośrodkach

 • 7145/2004/IV/S - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na naprawę tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy Cisowa

 • 7146/2004/IV/M - 2004-10-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 7147/2004/IV/M - 2004-10-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 7148/2004/IV/M - 2004-10-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 7149/2004/IV/M - 2004-10-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 7150/2004/IV/M - 2004-10-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 7151/2004/IV/M - 2004-10-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni Kolonii

 • 7152/2004/IV/M - 2004-10-12
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Stolarskiej i Robotniczej

 • 7153/2004/IV/M - 2004-10-12
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wincentego Pola 14

 • 7154/2004/IV/M - 2004-10-12
  zmiany dzierżawionej powierzchni, w umowie dzierżawy MG/97/D/04

 • 7155/2004/IV/M - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie numerycznego modelu terenu miasta Gdyni

 • 7156/2004/IV/M - 2004-10-12
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 6

 • 7157/2004/IV/M - 2004-10-12
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Placu Kaszubskim 13

 • 7158/2004/IV/M - 2004-10-12
  wykonania remontu części muru oporowego przy ul. Bema 3

 • 7159/2004/IV/M - 2004-10-12
  wykonania projektu technicznego odwodnienia podwórza wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Płk. Dąbka

 • 7160/2004/IV/M - 2004-10-12
  wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Cylkowskiego 7

 • 7161/2004/IV/M - 2004-10-12
  zapłaty za dozór nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej 2/4

 • 7162/2004/IV/M - 2004-10-12
  zmiany zarządzenia nr 6979/04/IV/M w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach Straży Miejskiej

 • 7163/2004/IV/M - 2004-10-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7164/2004/IV/M - 2004-10-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7165/2004/IV/M - 2004-10-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7166/2004/IV/U - 2004-10-12
  ustalenia opłat stosowanych na terenie cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

 • 7167/2004/IV/S - 2004-10-12
  konserwacji systemu kolejkowego NEMO Q

 • 7168/2004/IV/M - 2004-10-12
  wykonania projektu konstrukcyjno - budowlanego wraz z wykonaniem skotwienia muru ściągami stalowymi budynku położonego przy ul. Bednarskiej

 • 7169/2004/IV/S - 2004-10-12
  zakupu akcesoriów telefonicznych do konserwacji sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 7170/2004/IV/S - 2004-10-12
  wykonania robót hydraulicznych w budynku i obiektach Urzędu Miasta Gdyni

 • 7171/2004/IV/M - 2004-10-12
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za 2004 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 7172/2004/IV/S - 2004-10-12
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7173/2004/IV/U - 2004-10-12
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy WFOŚ/P/2004 dotyczącej udzielenia pożyczki na finansowanie zadania "Regulacja potoku Źródło Marii"

 • 7174/2004/IV/U - 2004-10-12
  akceptacji zmiany treści umowy KB/208/UI/68/W/2004 dotyczącej zadania: "Budowa odcinka ulicy Promiennej"

 • 7175/2004/IV/S - 2004-10-12
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7176/2004/IV/M - 2004-10-12
  zmiany treści umowy MG/235/2001 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Spółdzielczej

 • 7177/2004/IV/M - 2004-10-12
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej

 • 7178/2004/IV/M - 2004-10-12
  zmiany treści umowy TG/139/89 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Aresa

 • 7179/2004/IV/M - 2004-10-12
  warunków rozwiązania warunków użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bema 14 A

 • 7180/2004/IV/M - 2004-10-12
  wydzierżawienia lokalu nr 21 na parterze w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 7181/2004/IV/M - 2004-10-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Pasiecznej 39

 • 7182/2004/IV/M - 2004-10-12
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Marynarskiej

 • 7183/2004/IV/M - 2004-10-12
  zmiany zarządzenia nr 5146/04/IV/M dotyczącego wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za 2004 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 7184/2004/IV/O - 2004-10-12
  zmiany treści zarządzenia nr 7112/04/IV/O dotyczącego sfinansowania uroczystości związanych z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6

 • 7185/2004/IV/O - 2004-10-12
  wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla V Liceum Ogólnokształcącego

 • 7186/2004/IV/P - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i druk folderów informacyjnych dla Dzielnicy Wielki Kack

 • 7187/2004/IV/S - 2004-10-12
  przedłużenia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja

 • 7188/2004/IV/U - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie umocnień skarpy potoku Przemysłowego w rejonie ul. Racławickiej

 • 7189/2004/IV/M - 2004-10-12
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zawarcie aktów notarialnych

 • 7190/2004/IV/S - 2004-10-12
  zakupu sprzętu AGD dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 7191/2004/IV/P - 2004-10-12
  zgłoszenia udziału Gminy Miasta Gdyni w XII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Reklamy "Złote Orły"

 • 7192/2004/IV/P - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zamieszczenie herbu Gdyni na naklejkach promujących budowę autostrady A1

 • 7193/2004/IV/U - 2004-10-12
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont chodnika w ul. Kcyńskiej

 • 7194/2004/IV/U - 2004-10-12
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont kładki dla pieszych nad ul. Podjazd

 • 7195/2004/IV/U - 2004-10-12
  przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont kładki dla pieszych nad ul. Podjazd

 • 7196/2004/IV/U - 2004-10-12
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Brzechwy

 • 7197/2004/IV/O - 2004-10-12
  udostępnienia statku "Dar Pomorza" na uroczystości związane z zakończeniem rejsu "Od Hornu do Hornu"

 • 7198/2004/IV/U - 2004-10-12
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej - Chwaszczyńskiej - Źródło Marii

 • 7199/2004/IV/M - 2004-10-12
  udostępnienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 7200/2004/IV/U - 2004-10-12
  ustalenia opłat 20 - letnich obowiązujących na cmentarzach komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

 • 7201/2004/IV/U - 2004-10-12
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 € na wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ul. Chwarznieńskiej na wysokości ul. Tezeusza - kierunek centrum

 • 7202/2004/IV/U - 2004-10-12
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. "budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ulicę Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego - etap I i II w Gdyni

 • 7203/2004/IV/U - 2004-10-12
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych w obszarze Gdynia - Zachód, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej

 • 7204/2004/IV/U - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "oświetlenie ulicy Porębskiego w Gdyni"

 • 7205/2004/IV/U - 2004-10-12
  zmiany składu sądu konkursowego dot. rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej

 • 7206/2004/IV/U - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na budowie odcinka ulicy Owocowej w Gdyni, realizowanej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 7207/2004/IV/U - 2004-10-12
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej

 • 7208/2004/IV/U - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chwarznieńskiej na odcinku od lasu do drogi obwodowej wraz z odbudową nawierzchni drogi"

 • 7209/2004/IV/U - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej oświetlenia terenu lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem, jako parku leśnego

 • 7210/2004/IV/O - 2004-10-12
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gdyni na podłączenie do sieci ciepłowniczej OPEC obiektów szkolnych przy ul. Energetyków 13 a

 • 7211/2004/IV/M - 2004-10-12
  wykonania remontu mieszkania gminnego nr 12 w budynku przy ul. Ujejskiego 38 B w Gdyni

 • 7212/2004/IV/M - 2004-10-12
  wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki na remont pomieszczeń w budynku użytkowanym przez MSPR sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14

 • 7213/2004/IV/P - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów, ulotek oraz programów informujących o uroczystościach organizowanych dla mieszkańców miasta

 • 7214/2004/IV/P - 2004-10-12
  akceptacji treści umowy RP/41/RPR/31/D04 zawartej pomiędzy gminą Gdynia a Clear Channel Poland sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej - dz. nr 938/56 KM 22

 • 7215/2004/IV/P - 2004-10-12
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na obsługę promocji projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - II etap" w latach 2004 - 2006

 • 7216/2004/IV/U - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na jesienną zbiórkę liści na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych

 • 7217/2004/IV/P - 2004-10-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie balonów z logo "Gdynia moje miasto"

 • 7218/2004/IV/M - 2004-10-12
  źródła finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Platynowej

 • 7219/2004/IV/M - 2004-10-12
  zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.10.2004