Z dnia 2004-10-05

 • 7090/2004/IV/P - 2004-10-05
  udziału Miasta Gdyni w targach turystycznych w Sankt Petersburgu

 • 7091/2004/IV/P - 2004-10-05
  przetłumaczenia ulotki turystycznej Gdyni na język rosyjski

 • 7092/2004/IV/U - 2004-10-05
  rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Gdynia Obłuże rejon Starego Obłuża

 • 7093/2004/IV/M - 2004-10-05
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont pomieszczeń dla potrzeb Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych

 • 7094/2004/IV/R - 2004-10-05
  akceptacji aneksu do porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu miasta Sopot

 • 7095/2004/IV/R - 2004-10-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę chłodziarko-zamrażarki dla wyposażenia laboratoriów badawczo - diagnostycznych Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 7096/2004/IV/U - 2004-10-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wywóz gruzu z rozbiórki obiektu byłej kotłowni węglowej zlokalizowanej na terenie zieleni w Kolibkach

 • 7097/2004/IV/M - 2004-10-05
  wykonania remontu instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wentylacją w baraku przy ul. Świętojańskiej 5-7

 • 7098/2004/IV/M - 2004-10-05
  wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 1

 • 7099/2004/IV/M - 2004-10-05
  wymiany drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiśniewskiego 11 oraz wymiany drzwi wejściowych do mieszkania w budynku położonym przy ul. Dickmana 22

 • 7100/2004/IV/M - 2004-10-05
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 15

 • 7101/2004/IV/M - 2004-10-05
  rozbiórki muru oporowego do poziomu terenu, remontu schodów prowadzących do budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 30-32

 • 7102/2004/IV/M - 2004-10-05
  wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych przy ul. Unruga 67

 • 7103/2004/IV/M - 2004-10-05
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego na rzecz ENERGA Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A.

 • 7104/2004/IV/M - 2004-10-05
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Bulwarze Nadmorskim na rzecz ENERGA Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A.

 • 7105/2004/IV/M - 2004-10-05
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dantyszka 8

 • 7106/2004/IV/M - 2004-10-05
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/14/2002 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Bp. Dominika

 • 7107/2004/IV/M - 2004-10-05
  zmiany treści zarządzenia nr 6593/04/IV/M dotyczącego wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Partyzantów

 • 7108/2004/IV/M - 2004-10-05
  zmiany do uchwały nr 8710/02/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej przeniesienia praw wynikających z umowy dzierżawy nr TG/85/1982 z dnia 19 kwietnia 1982 r. na grunt położony w Gdyni przy ul. Puckiej

 • 7109/2004/IV/S - 2004-10-05
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania do produkcji dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów

 • 7110/2004/IV/P - 2004-10-05
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie projektów i przygotowanie do druku folderu i ulotki gospodarczej "Gdynia otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 7111/2004/IV/P - 2004-10-05
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup urządzenia do znakowania i policyjnej ewidencji rowerów

 • 7112/2004/IV/O - 2004-10-05
  sfinansowania uroczystości związanych z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6

 • 7113/2004/IV/U - 2004-10-05
  wykonania opracowania "Ewidencja historycznych budynków na terenie portu w Gdyni"

 • 7114/2004/IV/S - 2004-10-05
  wyrażenia zgody na zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Gdyni

 • 7115/2004/IV/M - 2004-10-05
  wdrożenia programu pilotażowego windykacji zadłużeń czynszowych najemców komunalnych lokali mieszkalnych

 • 7116/2004/IV/U - 2004-10-05
  zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia w 2004 r.

 • 7117/2004/IV/U - 2004-10-05
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 6.000 EUR na wykonanie zadania: "Oświetlenie ulicy Porębskiego".

 • 7118/2004/IV/O - 2004-10-05
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup poczęstunku na uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta dla pracowników służby zdrowia

 • 7119/2004/IV/U - 2004-10-05
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa parkingu przy ul. Orłowskiej"

 • 7120/2004/IV/M - 2004-10-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kwiatkowskiego

 • 7121/2004/IV/U - 2004-10-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zabezpieczeń zatrzymujących wodę i piasek spływające z osuwiska przy ul. Tetmajera w stronę bulwaru

 • 7122/2004/IV/S - 2004-10-05
  zmiany zarządzenia nr 6617/04/IV/S dotyczącego przekazania środków finansowych na bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7123/2004/IV/U - 2004-10-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie graficzne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej

 • 7124/2004/IV/U - 2004-10-05
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Unruga

 • 7125/2004/IV/U - 2004-10-05
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Zielonej

 • 7126/2004/IV/M - 2004-10-05
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zawarcie aktów notarialnych

 • 7127/2004/IV/U - 2004-10-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów sieci ciepłowniczej i gazowej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez Wydział Urbanistyki

 • 7128/2004/IV/S - 2004-10-05
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7129/2004/IV/M - 2004-10-05
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Handlowej

 • 7130/2004/IV/S - 2004-10-05
  naprawy środków łączności Straży Miejskiej

 • 7131/2004/IV/U - 2004-10-05
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Swarzewskiej

 • 7132/2004/IV/U - 2004-10-05
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy "Całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni" w rejonie II w okresie od 01.11.2002 r. do 30.04.2005 r.

 • 7133/2004/IV/U - 2004-10-05
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa drogi z uzbrojeniem do os. Sadyba Orłowska"

 • 7134/2004/IV/U - 2004-10-05
  upoważnienia Wiceprezydenta Miasta Gdyni Michała Gucia do podpisania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na przebudowę budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3

 • 7135/2004/IV/K - 2004-10-05
  zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.10.2004