Z dnia 2004-09-28

 • 6994/2004/IV/P - 2004-09-28
  uchylenia zarządzenia nr 6574/04/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni

 • 6995/2004/IV/K - 2004-09-28
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004 r.

 • 6996/2004/IV/K - 2004-09-28
  ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2004

 • 6997/2004/IV/K - 2004-09-28
  ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 roku

 • 6998/2004/IV/K - 2004-09-28
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 6999/2004/IV/K - 2004-09-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 7000/2004/IV/K - 2004-09-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 7001/2004/IV/U - 2004-09-28
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla oświetlenia ciągu pieszego i schodów terenowych przy Kościele w Małym Kacku

 • 7002/2004/IV/U - 2004-09-28
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji: "Oświetlenie odcinka ulicy Rtęciowej".

 • 7003/2004/IV/O - 2004-09-28
  zakupu instrumentu muzycznego dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdyni z okazji jubileuszu 75-lecia placówki

 • 7004/2004/IV/O - 2004-09-28
  zakupu sprzętu ruchomego dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni z okazji jubileuszu 75-lecia placówki

 • 7005/2004/IV/O - 2004-09-28
  zakupu kserokopiarki dla Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni z okazji jubileuszu 70-lecia placówki

 • 7006/2004/IV/O - 2004-09-28
  zakupu sprzętu ruchomego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni z okazji jubileuszu 45-lecia placówki

 • 7007/2004/IV/O - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych na dworcu SKM w Gdyni dla młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej"

 • 7008/2004/IV/S - 2004-09-28
  wyrażenia zgody na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7009/2004/IV/M - 2004-09-28
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni jako właściciela budynku mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 10 dotyczącego podpisania umowy na dostawę energii cieplnej do budynku

 • 7010/2004/IV/M - 2004-09-28
  wymiany dwóch okien w mieszkaniu gminnym przy ul. Chrzanowskiego

 • 7011/2004/IV/M - 2004-09-28
  nieskorzystania z praw pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 14 m2 (pawilon handlowy nr 102)

 • 7012/2004/IV/M - 2004-09-28
  użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Chrzanowskiego

 • 7013/2004/IV/M - 2004-09-28
  aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Chwarznieńskiej136/138

 • 7014/2004/IV/M - 2004-09-28
  zatwierdzenia projektu aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym "PANORAMA" Sp. z o.o. a Gminą Miasta Gdyni

 • 7015/2004/IV/M - 2004-09-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr I stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7016/2004/IV/M - 2004-09-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr VIII stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7017/2004/IV/M - 2004-09-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr XII stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7018/2004/IV/M - 2004-09-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr XIII stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7019/2004/IV/M - 2004-09-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr XIV stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7020/2004/IV/M - 2004-09-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr XV stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7021/2004/IV/M - 2004-09-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7022/2004/IV/M - 2004-09-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1/3 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7023/2004/IV/M - 2004-09-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 13 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7024/2004/IV/M - 2004-09-28
  upoważnienia do podpisania aneksów do umów najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Podchorążych 10 A

 • 7025/2004/IV/M - 2004-09-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7026/2004/IV/M - 2004-09-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7027/2004/IV/M - 2004-09-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7028/2004/IV/M - 2004-09-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7029/2004/IV/O - 2004-09-28
  uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2004

 • 7030/2004/IV/S - 2004-09-28
  wyrażenia zgody na zakup odkurzacza

 • 7031/2004/IV/P - 2004-09-28
  organizacji udziału przedstawicieli Miasta Gdyni w targach turystycznych w Sankt Petersburgu

 • 7032/2004/IV/S - 2004-09-28
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 7033/2004/IV/S - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przeniesienie systemu kosztorysowego PentaKoszt

 • 7034/2004/IV/S - 2004-09-28
  wyrażenia zgody na czyszczenie krzeseł tapicerowanych i wykładzin

 • 7035/2004/IV/P - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia , do kwoty 6.000 EUR na druk plakatów informujących o Targach Pracy

 • 7036/2004/IV/P - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia , do kwoty 6.000 EUR na druk plakatów oraz wykonanie baneru w związku z organizacją IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego

 • 7037/2004/IV/P - 2004-09-28
  współorganizacji przedsięwzięcia artystycznego pn. "III Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa"

 • 7038/2004/IV/M - 2004-09-28
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Działowskiego 11 na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • 7039/2004/IV/P - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na druk ulotki turystycznej "Zapraszamy do Gdyni"

 • 7040/2004/IV/S - 2004-09-28
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7041/2004/IV/K - 2004-09-28
  spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 7042/2004/IV/U - 2004-09-28
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Ciąg pieszo jezdny łączący ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego"

 • 7043/2004/IV/S - 2004-09-28
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7044/2004/IV/U - 2004-09-28
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Oświetlenie ulicy Solnej"

 • 7045/2004/IV/U - 2004-09-28
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Kanalizacja sanitarna w ul. Dembińskiego"

 • 7046/2004/IV/U - 2004-09-28
  akceptacji aneksu nr 1/2004 dotyczącego zmiany treści umowy KB/503/UI/168/W/2004 na wykonanie zadania "Droga Różowa etap III faza 1B - węzeł Al. Zwycięstwa - ul. Wielkopolska"

 • 7047/2004/IV/U - 2004-09-28
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Oświetlenie skrzyżowania ul. Pomorskiej i Zakopiańskiej"

 • 7048/2004/IV/O - 2004-09-28
  upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych do zawarcia porozumienia z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych, dotyczącego programu stypendialnego dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR

 • 7049/2004/IV/U - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji sytuacyjno - wysokościowej map Urzędu Miasta Gdyni po wyburzeniu byłej kotłowni węglowej na terenie zieleni w Kolibkach

 • 7050/2004/IV/U - 2004-09-28
  zmiany zarządzenia nr 6048/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na oświetlenie trenu zieleni jako placu zabaw przy ul. Narcyzowej

 • 7051/2004/IV/U - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka"

 • 7052/2004/IV/U - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniach związanych z oświetleniem: "Ulicy Solnej, skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Zakopiańską, ciągu pieszego przy Przychodni Lekarskiej oraz dojazdu do budynku nr 52 przy ul. Rtęciowej"

 • 7053/2004/IV/U - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu: "Os. Dąbrowa w Gdyni - uzupełnienie chodnika i nawierzchni w ul. Walerianowej"

 • 7054/2004/IV/U - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia dwóch działek położonych przy ul. Źródło Marii w ramach inwestycji: "Ciąg pieszo jezdny łączący ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego"

 • 7055/2004/IV/U - 2004-09-28
  wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych od ul. Prusa do ul. Wyspiańskiego

 • 7056/2004/IV/U - 2004-09-28
  wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ul. Starochwaszczyńskiej

 • 7057/2004/IV/S - 2004-09-28
  zakupu mebli biurowych

 • 7058/2004/IV/S - 2004-09-28
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie przeglądu rejestracyjnego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 7059/2004/IV/S - 2004-09-28
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia, służącego do zbierania oleju, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 7060/2004/IV/M - 2004-09-28
  wydzierżawienia lokalu nr 25 na parterze w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 7061/2004/IV/P - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji, montaż i demontaż wystawy zdjęć Gdyni

 • 7062/2004/IV/P - 2004-09-28
  akceptacji treści umowy sponsorskiej dotyczącej XXIX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 7063/2004/IV/P - 2004-09-28
  zmiany zarządzenia nr 6968/IV/04/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na sprzedaż polisy dotyczącej ubezpieczenia ryzyka odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni jako organizatora imprez towarzyszących podczas IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego

 • 7064/2004/IV/U - 2004-09-28
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Jana z Kolna

 • 7065/2004/IV/U - 2004-09-28
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Warszawskiej

 • 7066/2004/IV/U - 2004-09-28
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Powstania Wielkopolskiego

 • 7067/2004/IV/U - 2004-09-28
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Śmidowicza

 • 7068/2004/IV/U - 2004-09-28
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Bosmańskiej

 • 7069/2004/IV/U - 2004-09-28
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Podjazd

 • 7070/2004/IV/S - 2004-09-28
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych, odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych

 • 7071/2004/IV/U - 2004-09-28
  zatwierdzenia aneksu nr 2 do umowy nr KB/269/UI/88/W/2004 z dnia 24.05.2004 r. na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla inwestycji "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni"

 • 7072/2004/IV/U - 2004-09-28
  uregulowania należności za opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji

 • 7073/2004/IV/U - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni z przeznaczeniem na Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni"

 • 7074/2004/IV/U - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pn. "Modernizacja kanału deszczowego w ul. Cylkowskiego i w ulicy Stryjskiej w Gdyni"

 • 7075/2004/IV/U - 2004-09-28
  zmiany zarządzenia nr 6797/04/IV/M prezydenta miasta Gdyni w sprawie powierzenia obowiązków kierownika ABK nr 5 w Gdyni

 • 7076/2004/IV/U - 2004-09-28
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 7077/2004/IV/U - 2004-09-28
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie wyceny nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Morskiej 21

 • 7078/2004/IV/M - 2004-09-28
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 7079/2004/IV/P - 2004-09-28
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 1000 sztuk etykiet samoprzylepnych

 • 7080/2004/IV/P - 2004-09-28
  zmiany zarządzenia nr 6363/04/IV/P prezydenta miasta Gdyni z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie organizacji II etapu cyklu przedstawień Teatru Gościnnego "Małe formy z wielkimi aktorami" w wykonaniu osobowości aktorskich polskiej sceny w październiku, w listopadzie i w grudniu 2000 r. na scenie Klubu UCHO w Gdyni

 • 7081/2004/IV/M - 2004-09-28
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 7082/2004/IV/P - 2004-09-28
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na dostawę osprzętu technicznego dla systemu telewizji przemysłowej do monitorowania pomieszczeń policyjnej izby zatrzymań w Gdyni

 • 7083/2004/IV/S - 2004-09-28
  naprawy systemu kolejkowego NEMO Q oraz akceptacji wyboru oferenta do 6.000 EUR

 • 7084/2004/IV/P - 2004-09-28
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 • 7085/2004/IV/P - 2004-09-28
  zawarcia aneksu do umowy nr KB/324/PON/8/W/2004 zawartej w dniu 31.05.2004 r. pomiędzy gminą Gdynia a Polskim Towarzystwem Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy w Gdańsku

 • 7086/2004/IV/M - 2004-09-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 89

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.09.2004