Z dnia 2004-09-21

 • 6925/2004/IV/P - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na usługę tłumaczenia symultanicznego IV Forum Inwestycyjnego

 • 6926/2004/IV/P - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na usługę gastronomiczną podczas IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego

 • 6927/2004/IV/P - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie reklamy Gdyni dotyczącej XXIX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 6928/2004/IV/U - 2004-09-21
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla oświetlenia ciągu pieszego między ulicami Syrokomli i Kopernika

 • 6929/2004/IV/U - 2004-09-21
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej

 • 6930/2004/IV/U - 2004-09-21
  akceptacji aneksu nr 1/2004 dotyczącego treści umowy KB/500/UI/165/W/2004 na wykonanie zadania: "Modernizacja kanału deszczowego w ul. Cylkowskiego i w ul. Stryjskiej"

 • 6931/2004/IV/U - 2004-09-21
  akceptacji treści umowy KB/207/UI/67/W/2004 dotyczącej zadania: "Budowa odcinka ulicy Ks. J.P. Siega"

 • 6932/2004/IV/U - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie projektu rewaloryzacji i uporządkowania zieleni oraz studium kształtowania krajobrazu na terenie Parku Kolibki

 • 6933/2004/IV/U - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na odbiór odpadów komunalnych oraz ustawienia przenośnych umywalek w czasie trwania imprezy "Dary Ziemi"

 • 6934/2004/IV/U - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na aktualizację prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry

 • 6935/2004/IV/U - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na druk materiałów seminaryjnych w ramach projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich"

 • 6936/2004/IV/S - 2004-09-21
  wyrażenia zgody na czyszczenie krzeseł tapicerowanych i wykładziny

 • 6937/2004/IV/S - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na dobór szkieł i wykonywanie okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących komputery wyposażone w monitory ekranowe

 • 6938/2004/IV/M - 2004-09-21
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 51

 • 6939/2004/IV/M - 2004-09-21
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6940/2004/IV/M - 2004-09-21
  przeniesienia praw wynikających z umowy TG/56/1987 zawartej na grunt położony przy ul. Platynowej 8 a będącej własnością Gminy Miasta Gdyni

 • 6941/2004/IV/M - 2004-09-21
  wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

 • 6942/2004/IV/M - 2004-09-21
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 6943/2004/IV/M - 2004-09-21
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w aneksie nr 3/2003 do umowy dzierżawy TG/191/89 na grunt położony przy ul. Wieluńskiej 71

 • 6944/2004/IV/P - 2004-09-21
  powołania składu komisji oceniającej zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w dziedzinie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 • 6945/2004/IV/M - 2004-09-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6946/2004/IV/M - 2004-09-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6947/2004/IV/M - 2004-09-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6948/2004/IV/M - 2004-09-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6949/2004/IV/S - 2004-09-21
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 6950/2004/IV/M - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę podstawowego oprogramowania do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej

 • 6951/2004/IV/M - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie prac modernizacji zasobu geodezyjno-kartograficznego

 • 6952/2004/IV/M - 2004-09-21
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową

 • 6953/2004/IV/O - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie badań geotechnicznych na terenie działek położonych przy ul. Góralskiej i Łowickiej oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej

 • 6954/2004/IV/U - 2004-09-21
  ustalenia nagród dodatkowych - wyróżnień w konkursie "Gdynia w kwiatach"

 • 6955/2004/IV/U - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenie geodezyjnego działek dla realizacji inwestycji "Budowa ulicy Radosnej"

 • 6956/2004/IV/U - 2004-09-21
  zmiany treści umowy KB/455/UI/144/W/2004 dotyczącej zadania "Budowa ulicy Owocowej" realizowanej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 6957/2004/IV/U - 2004-09-21
  uregulowania należności za wykonanie planu zagospodarowania i planszy uzbrojenia terenu dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"

 • 6958/2004/IV/U - 2004-09-21
  akceptacji treści porozumienia w sprawie zasad realizacji inwestycji "Droga Różowa etap III - faza 2"

 • 6959/2004/IV/U - 2004-09-21
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont chodnika w ciągu ul. Inżynierskiej

 • 6960/2004/IV/P - 2004-09-21
  udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie nadruku na gadżetach reklamowych

 • 6961/2004/IV/S - 2004-09-21
  udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup rocznej licencji oprogramowania

 • 6962/2004/IV/U - 2004-09-21
  zawarcia aneksu do umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack - Polana Bernadowo

 • 6963/2004/IV/S - 2004-09-21
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację elektrycznej sieci zasilającej zespoły komputerowe"

 • 6964/2004/IV/S - 2004-09-21
  upoważnienia do podpisania umów stanowiących podstawę dofinansowania ze środków PFRON zadań powiatu realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • 6965/2004/IV/S - 2004-09-21
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umów na dostawę artykułów spożywczych

 • 6966/2004/IV/S - 2004-09-21
  uregulowania płatności na rzecz Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"

 • 6967/2004/IV/S - 2004-09-21
  wyrażenia zgody na zakup druków ze znakiem wodnym dla Urzędu Stanu Cywilnego

 • 6968/2004/IV/P - 2004-09-21
  udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na sprzedaż polisy dotyczącej ubezpieczenia ryzyka odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni jako organizatora imprez towarzyszących podczas IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego

 • 6969/2004/IV/S - 2004-09-21
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa do samochodów służbowych

 • 6970/2004/IV/S - 2004-09-21
  zmiany treści zarządzenia nr 6550/04/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na zakup i instalację systemu kolejkowego Nemo Q

 • 6971/2004/IV/S - 2004-09-21
  pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczącymi modernizacji elektrycznej sieci zasilającej zespoły komputerowe

 • 6972/2004/IV/S - 2004-09-21
  modernizacji centrali telefonicznej w Straży Miejskiej oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • 6973/2004/IV/U - 2004-09-21
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont schodów łączących ul. Płocką z ul. Kiejstuta

 • 6974/2004/IV/U - 2004-09-21
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ul. Chwarznieńskiej

 • 6975/2004/IV/U - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji "Os. Dąbrowa uzupełnienie nawierzchni ul. Walerianowej"

 • 6976/2004/IV/R - 2004-09-21
  promocji transportu publicznego w ramach projektu TELLUS w trakcie obchodów 75-lecia komunikacji miejskiej

 • 6977/2004/IV/M - 2004-09-21
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku "Przychodni Lekarskiej Grabówek"

 • 6978/2004/IV/M - 2004-09-21
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku "Vita Med Centrum Opieki Medycznej"

 • 6979/2004/IV/M - 2004-09-21
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach Straży Miejskiej

 • 6980/2004/IV/U - 2004-09-21
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka"

 • 6981/2004/IV/U - 2004-09-21
  akceptacji treści umowy KB/317/UI/104/W/03 dotyczącej wykonania zadania inwestycyjnego: "Uzbrojenie dzielnicy Meksyk"

 • 6982/2004/IV/U - 2004-09-21
  akceptacji treści umowy KB/317/UI/104/W/03 dotyczącej wykonania zadania: "Budowa ulicy promiennej" realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 6983/2004/IV/U - 2004-09-21
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000EUR na wykonanie robót dodatkowych na budowie odcinka ulicy Ks. J. P. Siega realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 6984/2004/IV/P - 2004-09-21
  organizacji koncertu jubileuszowego w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej "Ad te Domine"

 • 6985/2004/IV/P - 2004-09-21
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6986/2004/IV/M - 2004-09-21
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej 2 A

 • 6987/2004/IV/M - 2004-09-21
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śliwkowej 1 A

 • 6988/2004/IV/M - 2004-09-21
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 162 i 162 A

 • 6989/2004/IV/M - 2004-09-21
  akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej

 • 6990/2004/IV/M - 2004-09-21
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie wyceny nieruchomości położonych w Gdyni, a przeznaczonych do zbycia w 2004 roku

 • 6991/2004/IV/P - 2004-09-21
  wyrażenia zgody na przyjęcie treści umowy zawartej z hotelem "Nadmorskim"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.09.2004