Z dnia 2004-09-14

 • 6859/2004/IV/U - 2004-09-14
  wykonania opracowania "Ewidencja zabytkowych detali architektonicznych w historycznych zespołach przestrzennych Gdyni"

 • 6860/2004/IV/U - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych: "Droga Różowa etap III faza 1 c - wiadukt w ulicy Stryjskiej"

 • 6861/2004/IV/O - 2004-09-14
  wyrażenia zgody na utworzenie pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Eklezja" w Gdyni

 • 6862/2004/IV/O - 2004-09-14
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy młodzieży VI Liceum Ogólnokształcącego z młodzieżą gimnazjum z Oberasbach

 • 6863/2004/IV/O - 2004-09-14
  dofinansowania kosztów współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Gdyni ze szkołą z Rodeby

 • 6864/2004/IV/O - 2004-09-14
  zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 33 z okazji jubileuszu 40-lecia placówki

 • 6865/2004/IV/O - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na tłumaczenie na język angielski tekstu do informatora gospodarczego pt. "Gdynia otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 6866/2004/IV/S - 2004-09-14
  instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w Sali Obsługi Mieszkańców

 • 6867/2004/IV/M - 2004-09-14
  wykonania inwentaryzacji oraz orzeczenia technicznego lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 29

 • 6868/2004/IV/M - 2004-09-14
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

 • 6869/2004/IV/M - 2004-09-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 49

 • 6870/2004/IV/M - 2004-09-14
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego w hali łukowej (pawilon nr 41)

 • 6871/2004/IV/M - 2004-09-14
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej

 • 6872/2004/IV/M - 2004-09-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Pl. Kaszubskim

 • 6873/2004/IV/U - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości do 60.000 EUR na wykonanie aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego parkingu przy ul. Orłowskiej

 • 6874/2004/IV/S - 2004-09-14
  dofinansowania kosztów współpracy gdyńskich szkół zawodowych z Tornstromska Gymnasiet w Karlskronie

 • 6875/2004/IV/O - 2004-09-14
  zakupu broszury zawierającej materiały z IV konferencji historycznej z cyklu "Korzenie Gdyni"

 • 6876/2004/IV/O - 2004-09-14
  udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie przeglądu samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 6877/2004/IV/U - 2004-09-14
  zawarcia umowy dotyczącej przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni

 • 6878/2004/IV/U - 2004-09-14
  wykonania opracowania "Ewidencja obiektów fortyfikacyjnych na terenie Kępy Redłowskiej"

 • 6879/2004/IV/U - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości do 60.000 EUR na wykonanie znaków informacyjnych umieszczanych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

 • 6880/2004/IV/M - 2004-09-14
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Legionów

 • 6881/2004/IV/P - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk folderu gospodarczego "Gdynia otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 6882/2004/IV/P - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na publikację reklamy Gdyni w dodatku do Dziennika Bałtyckiego pt. "Dziennik Festiwalowy"

 • 6883/2004/IV/O - 2004-09-14
  dofinansowania kosztów współpracy młodzieży I ALO z młodzieżą gimnazjum z Ahrensburga

 • 6884/2004/IV/P - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na druk zaproszeń w związku z organizacją IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego

 • 6885/2004/IV/S - 2004-09-14
  wyrażenia zgody na zakup konwertorów światłowodowych dla Komisariatu Policji Gdynia Śródmieście

 • 6886/2004/IV/S - 2004-09-14
  naprawy zegara zainstalowanego na elewacji budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 6887/2004/IV/S - 2004-09-14
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup mebli i wyposażenia Komisariatu Policji w Gdyni

 • 6888/2004/IV/S - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na naprawę drukarki w Wydziale Urbanistyki

 • 6889/2004/IV/S - 2004-09-14
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 6890/2004/IV/O - 2004-09-14
  ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Miasta Gdyni na kursie teoretycznej nauki zawodu w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego

 • 6891/2004/IV/P - 2004-09-14
  zakupu sprzętu i materiałów dla potrzeb ochrony ludności

 • 6892/2004/IV/U - 2004-09-14
  zlecenia pełnienia nadzoru inwestorskiego nad remontem dylatacji na Estakadzie Kwiatkowskiego

 • 6893/2004/IV/U - 2004-09-14
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont chodnika w ul. Kcyńskiej

 • 6894/2004/IV/O - 2004-09-14
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy z ENERGĄ Gdańską Kompanią Energetyczną na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów szkolnych przy ul. Energetyków 13 A

 • 6895/2004/IV/O - 2004-09-14
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gdyni na podłączenie do sieci ciepłowniczej OPEC obiektów szkolnych przy ul. Energetyków 13 A

 • 6896/2004/IV/O - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na realizację zadania: "Tablice edukacyjne których tematyka dotyczy profilaktyki uzależnień"

 • 6897/2004/IV/K - 2004-09-14
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 6898/2004/IV/K - 2004-09-14
  ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2004

 • 6899/2004/IV/K - 2004-09-14
  ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 roku

 • 6900/2004/IV/R - 2004-09-14
  promocji transportu publicznego w ramach projektu TELLUS w trakcie obchodów 75-lecia komunikacji miejskiej w Gdyni

 • 6901/2004/IV/P - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy towarzyszącej XXIX Festiwalu Filmów Fabularnych

 • 6902/2004/IV/P - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie znaczków metalowych z okazji XXIX Festiwalu Filmów Fabularnych

 • 6903/2004/IV/P - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi wywołania zdjęć

 • 6904/2004/IV/M - 2004-09-14
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Spółdzielczej

 • 6905/2004/IV/M - 2004-09-14
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lotników, przeznaczonej pod budowę "Drogi Różowej"

 • 6906/2004/IV/U - 2004-09-14
  akceptacji treści umowy KB/398/UI/119/W/2003 dotyczącej zadania: "Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z terenu osiedla Sokółka II"

 • 6907/2004/IV/U - 2004-09-14
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Droga Różowa - etap III faza 2"

 • 6908/2004/IV/U - 2004-09-14
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Odwodnienie ulicy Chwaszczyńskiej"

 • 6909/2004/IV/U - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie map sytuacyjno - wysokościowej odcinka ulicy Morskiej dla inwestycji: "Rozwój proekologicznego transportu publicznego"

 • 6910/2004/IV/U - 2004-09-14
  uregulowania należności za wydanie decyzji dotyczącej uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Rozwój proekologicznego transportu publicznego"

 • 6911/2004/IV/M - 2004-09-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

 • 6912/2004/IV/M - 2004-09-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

 • 6913/2004/IV/M - 2004-09-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

 • 6914/2004/IV/M - 2004-09-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

 • 6915/2004/IV/M - 2004-09-14
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej dotyczącej zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Allcon Spółki z o.o.

 • 6916/2004/IV/M - 2004-09-14
  wydatkowania środków na pokrycie kosztów aktu notarialnego

 • 6917/2004/IV/U - 2004-09-14
  zmiany zarządzenia nr 6609/04/IV/U udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opracowania wariantów obsługi komunikacyjnej północnej części śródmieścia w Gdyni

 • 6918/2004/IV/U - 2004-09-14
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa sali gimnastycznej przy V LO"

 • 6919/2004/IV/U - 2004-09-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zaleceń komisji odbiorczej dla inwestycji: "Przebudowa ulicy Bosmańskiej"

 • 6920/2004/IV/U - 2004-09-14
  zmiany zarządzenia nr 6772/04/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na organizację finału akcji "Sprzątanie Świata"

 • 6921/2004/IV/U - 2004-09-14
  zmiany załącznika do zarządzenia nr 6618/04/IV/R dotyczącego przyjęcia "Założeń do budżetu Miasta Gdyni na rok 2005"

 • 6922/2004/IV/M - 2004-09-14
  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 6923/2004/IV/P - 2004-09-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6924/2004/IV/P - 2004-09-14
  źródła finansowania pierwokupu przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.09.2004