Z dnia 2004-08-17

 • 6571/2004/IV/M - 2004-08-17
  zawarcia umowy zastawu rejestrowego na udziałach spółki Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Łężycach

 • 6572/2004/IV/M - 2004-08-17
  zawarcia umowy umożliwiającej Gminie uzyskanie zwrotu wartości udziałów w przypadku skorzystania przez zastawnika z przedmiotu zastawu w związku z umową zastawu rejestrowego na udziałach spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Łężycach

 • 6573/2004/IV/P - 2004-08-17
  przystąpienia Gminy Gdynia do programu w formie konkursu promocyjno - gospodarczego "Europrodukt" organizowanego przez Polskie Towarzystwo Handlowe Sp. z o.o.

 • 6574/2004/IV/P - 2004-08-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup flag masztowych, które umieszczone zostaną na Bałtyckim Punkcie IT, przez firmę "Emprint"

 • 6575/2004/IV/P - 2004-08-17
  akceptacji treści aneksu do umowy RP/14/RPR/14/D/02 o ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa - dz. nr 932/387 KM 81

 • 6576/2004/IV/P - 2004-08-17
  akceptacji treści aneksu do umowy RP/28/RPR/24/D/04 o ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa - dz. nr 932/387 KM 81

 • 6577/2004/IV/P - 2004-08-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie tablicy informacyjnej "Po zabytkach Kamiennej Góry"

 • 6578/2004/IV/P - 2004-08-17
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 500 sztuk długopisów w kolorze granatowym z nadrukiem

 • 6579/2004/IV/R - 2004-08-17
  rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 65

 • 6580/2004/IV/R - 2004-08-17
  zatrudnienia Dyrektora Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 65

 • 6581/2004/IV/O - 2004-08-17
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/14/OZ/6/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny "Perspektywa" na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Chabrowej 43 w SP nr 16

 • 6582/2004/IV/O - 2004-08-17
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/14/OZ/6/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny "Perspektywa" na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Morskiej 192 w SP nr 10

 • 6583/2004/IV/O - 2004-08-17
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/14/OZ/6/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny "Perspektywa" na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Cechowej 22 w SP nr 6

 • 6584/2004/IV/R - 2004-08-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę i uruchomienie kolektorów frakcji dla wyposażenia laboratoriów badawczo-diagnostycznych modułu biotechnologii i ochrony środowiska Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni

 • 6585/2004/IV/M - 2004-08-17
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni, w którym znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

 • 6586/2004/IV/O - 2004-08-17
  wykonania grawerowanych dyplomów dla dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych odchodzących na emeryturę

 • 6587/2004/IV/O - 2004-08-17
  upoważnienia do rozwiązywania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kierującymi uczniów na kursy teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gdyni

 • 6588/2004/IV/M - 2004-08-17
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 6589/2004/IV/M - 2004-08-17
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bałtyckiej

 • 6590/2004/IV/M - 2004-08-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Unruga 84a przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6591/2004/IV/M - 2004-08-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Unruga 84b przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6592/2004/IV/M - 2004-08-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6593/2004/IV/M - 2004-08-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Partyzantów

 • 6594/2004/IV/M - 2004-08-17
  udzielenia pełnomocnictwa

 • 6595/2004/IV/M - 2004-08-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Abrahama 48-60 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6596/2004/IV/M - 2004-08-17
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 6597/2004/IV/U - 2004-08-17
  wypłacenia odszkodowania za obrażenia powstałe w wyniku upadku na odśnieżonym chodniku

 • 6598/2004/IV/M - 2004-08-17
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania niezabudowanych nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Handlowej

 • 6599/2004/IV/M - 2004-08-17
  wyboru wykonawcy projektu budowlanego dla potrzeb tworzenia poradni leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych w budynku użytkowanym przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Chrzanowskiego 3/5

 • 6600/2004/IV/S - 2004-08-17
  wyrażenia zgody na zakup wyposażenia dla nowego komisariatu do 6.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta

 • 6601/2004/IV/K - 2004-08-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 6602/2004/IV/K - 2004-08-17
  szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 6603/2004/IV/U - 2004-08-17
  odstąpienia od umowy nr KB/391/UG/61/W/2004 z dnia 24.06.2004 r. oraz udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie oraz bieżące remonty oznakowania ulic na terenie Gdyni

 • 6604/2004/IV/M - 2004-08-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy al. Zjednoczenia

 • 6605/2004/IV/M - 2004-08-17
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Witomińskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 6606/2004/IV/P - 2004-08-17
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6607/2004/IV/M - 2004-08-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Witomińskiej

 • 6608/2004/IV/K - 2004-08-17
  spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 6609/2004/IV/U - 2004-08-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opracowania wariantów obsługi komunikacyjnej północnej części śródmieścia w Gdyni

 • 6610/2004/IV/U - 2004-08-17
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/208/UI/68/W/2004 z dnia 08.04.2004 r. dotyczącej wykonania zadania: "Budowa odcinka ulicy Promiennej w Gdyni" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 6611/2004/IV/U - 2004-08-17
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa nawierzchni ulicy Dembińskiego w Gdyni na odcinku od ul. Komandorskiej do torów PKP"

 • 6612/2004/IV/U - 2004-08-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia geodezyjnego 2 ciągów schodów terenowych prowadzących od ul. Ejsmonda w kierunku Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni

 • 6613/2004/IV/R - 2004-08-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę oprogramowania naukowego dla wyposażenia laboratoriów badawczo-diagnostycznych modułu biotechnologii i ochrony środowiska Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni

 • 6614/2004/IV/R - 2004-08-17
  zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania MS Project

 • 6615/2004/IV/R - 2004-08-17
  zlecenia tłumaczenia pisemnego na język angielski części dokumentów związanych z realizacją projektu "Bałtycka Scena Letnia - nowa wizja teatru plenerowego"

 • 6616/2004/IV/R - 2004-08-17
  zmiany zarządzenia nr 4749/04/IV/R Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego do spraw realizacji projektu USE_ME>GOV (Otwarta Platforma Usług Urzędu udostępnianych drogą telefonii komórkowej)

 • 6617/2004/IV/S - 2004-08-17
  przekazania środków finansowych na bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 6618/2004/IV/R - 2004-08-17
  przyjęcia "Założeń do budżetu Miasta Gdyni na rok 2005"

 • 6619/2004/IV/M - 2004-08-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wiejskiej w Gdyni dotyczącej zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych

 • 6620/2004/IV/P - 2004-08-17
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie nadruku na 50 sztukach gadżetów reklamowych

 • 6621/2004/IV/S - 2004-08-17
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników

 • 6622/2004/IV/U - 2004-08-17
  uregulowania należności za badanie wody ze studni publicznych

 • 6623/2004/IV/U - 2004-08-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EURO na roboty dodatkowe na zadaniu: remont Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni ul. Ściegiennego 8

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.08.2004