Z dnia 2004-08-10

 • 6512/2004/IV/P - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na druk ulotki "Gdyńskie ścieżki rowerowe"

 • 6513/2004/IV/P - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dwóch tablic pamiątkowych w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich

 • 6514/2004/IV/P - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na oprawę muzyczną oraz nagłośnienie podczas uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich

 • 6515/2004/IV/U - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "Uzbrojenie ulicy Zielnej w Gdyni" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 6516/2004/IV/U - 2004-08-10
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania "Oświetlenie odcinka ulicy Spokojnej w Gdyni" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 6517/2004/IV/U - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z ul. Płk. Dąbka do rowu otwartego wzdłuż toru kolejowego

 • 6518/2004/IV/U - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: "Przebudowa obiektów - budowa sali gimnastycznej dla V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dickmana 14"

 • 6519/2004/IV/S - 2004-08-10
  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy nr DMD/0004/99 z dnia 22.06.1999 r. zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 6520/2004/IV/S - 2004-08-10
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 6521/2004/IV/M - 2004-08-10
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śliwkowej 1A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 6522/2004/IV/M - 2004-08-10
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Legionów 34 na rzecz użytkownika wieczystego Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 6523/2004/IV/M - 2004-08-10
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Morskiej, zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 6524/2004/IV/M - 2004-08-10
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Okrzei, zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 6525/2004/IV/M - 2004-08-10
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Okrzei, zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 6526/2004/IV/M - 2004-08-10
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 29

 • 6527/2004/IV/M - 2004-08-10
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na wykonanie wyceny nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej na potrzeby uzyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • 6528/2004/IV/M - 2004-08-10
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej/Chylońskiej w Gdyni

 • 6529/2004/IV/M - 2004-08-10
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ¼ udziału we własności nieruchomości położonej przy ul. Morskiej/Chylońskiej w Gdyni

 • 6530/2004/IV/M - 2004-08-10
  unieważnienia postępowania rozpoczętego na podstawie wniosku EZP 340/132/MB/04 i akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont pomieszczeń budynku użytkowanego przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14.

 • 6531/2004/IV/M - 2004-08-10
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 23

 • 6532/2004/IV/M - 2004-08-10
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy na rozbudowę budynku przychodni użytkowanego przez NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego o dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych

 • 6533/2004/IV/M - 2004-08-10
  wystąpienia o decyzje o warunkach zabudowy na rozbudowę budynku przychodni użytkowanego przez NZOZ Przychodnię Lekarską "Witomino" o dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych

 • 6534/2004/IV/K - 2004-08-10
  przedstawienia Radzie Miasta "Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2004 r."

 • 6535/2004/IV/O - 2004-08-10
  wypowiedzenia umowy nr KB/309/OZ/74/W/2004 z dnia 31 maja 2004 r. z podmiotem spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec AIDS realizującego zadanie "Edukacja HIV/AIDS - Gdynia młodzież 2004"

 • 6536/2004/IV/U - 2004-08-10
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO pn: "Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004 - 2007" dla rejonu III i IV"

 • 6537/2004/IV/M - 2004-08-10
  udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Budynków

 • 6538/2004/IV/M - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na modernizację sieci poligonowej na terenie portu gdyńskiego

 • 6539/2004/IV/ - 2004-08-10
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie użytków rolnych w operacie ewidencji gruntów m. Gdyni

 • 6540/2004/IV/U - 2004-08-10
  uregulowania należności za wykonanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji budowa ciągu pieszo-jezdnego i schodów terenowych łączących ulicę Gryfa Pomorskiego z ulicą Źródło Marii - w zakresie kanalizacji deszczowej

 • 6541/2004/IV/U - 2004-08-10
  uregulowania należności - przedpłaty opłaty przyłączeniowej za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla pętli trolejbusowej przy ulicy Starochwaszczyńskiej "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni"

 • 6542/2004/IV/M - 2004-08-10
  wyboru wykonawcy projektu pracowni rentgenodiagnostycznej w budynku użytkowanym przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14

 • 6543/2004/IV/P - 2004-08-10
  akceptacji treści aneksu do umowy RP/31/BG/01 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Town and City II S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej - dz. nr 107/18/KM 11

 • 6544/2004/IV/P - 2004-08-10
  akceptacji treści umowy RP/29/RPR/25/D/04 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Zofią Mroch o ekspozycję reklamy przy ul. Kościelnej - d. nr 683/151 KM 75

 • 6545/2004/IV/M - 2004-08-10
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 6546/2004/IV/S - 2004-08-10
  rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na zakup samochodów osobowych

 • 6547/2004/IV/P - 2004-08-10
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6548/2004/IV/S - 2004-08-10
  wyrażenia zgody na zakup niszczarek do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 6549/2004/IV/S - 2004-08-10
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa dla UMG w 2004 r.

 • 6550/2004/IV/S - 2004-08-10
  zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6360/04/IV/S z dnia 20 lipca 2004 r.

 • 6551/2004/IV/S - 2004-08-10
  współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz zatwierdzenia oferenta

 • 6552/2004/IV/U - 2004-08-10
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Kanalizacja sanitarna w ulicy Artemidy w Gdyni".

 • 6553/2004/IV/U - 2004-08-10
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Modernizacja kanału deszczowego w ul. Cylkowskiego i w ul. Stryjskiej w Gdyni"

 • 6554/2004/IV/U - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6. 000 EUR na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko zajezdni trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia projektowanej w ramach inwestycji pn. "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni"

 • 6555/2004/IV/U - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dzierżawę terenu PKP-PLK S.A. w okresie realizacji inwestycji "Budowa ulicy Złotej - kanalizacja deszczowa"

 • 6556/2004/IV/M - 2004-08-10
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej u zbiegu ulic Świętojańskiej/10 Lutego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6557/2004/IV/M - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Warszawskiej 42

 • 6558/2004/IV/M - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Pomorskiej 12

 • 6559/2004/IV/M - 2004-08-10
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Kilińskiego 6

 • 6560/2004/IV/U - 2004-08-10
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Urbanistyki

 • 6561/2004/IV/U - 2004-08-10
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na wykonanie zadania: "Droga Różowa - etap III faza 1 b węzeł al. Zwycięstwa - Wielkopolska w Gdyni"

 • 6562/2004/IV/U - 2004-08-10
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Droga Różowa etap faza 1 b węzeł al. Zwycięstwa - ul. Wielkopolska w Gdyni"

 • 6563/2004/IV/O - 2004-08-10
  wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla nowopowstających specjalnych szkół gdyńskich

 • 6564/2004/IV/U - 2004-08-10
  zmiany zarządzenia nr 6400/04/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 lipca 2004 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej do oświetlenia ulicy podchorążych w Gdyni

 • 6565/2004/IV/P - 2004-08-10
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 • 6566/2004/IV/M - 2004-08-10
  wykonania remontu mieszkania gminnego w budynku przy ul. Św. Piotra 6A w Gdyni

 • 6567/2004/IV/M - 2004-08-10
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 AB w Gdyni w sprawie zmiany sposobu użytkowania suszarni na dodatkowy pokój przyległego mieszkania

 • 6568/2004/IV/M - 2004-08-10
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy al. Piłsudskiego 50A w Gdyni w sprawie przekształcenia części lokalu mieszkalnego nr 4 na lokal użytkowy

 • 6569/2004/IV/S - 2004-08-10
  zmieniające zarządzenie nr 3/02/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, Wiceprezydentami, Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta Gdyni

 • 6570/2004/IV/M - 2004-08-10
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.08.2004