Z dnia 2004-08-03

 • 6449/2004/IV/S - 2004-08-03
  projektu i realizacji szablonu prezentacji internetowej dla Rad Dzielnic

 • 6450/2004/IV/K - 2004-08-03
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 6451/2004/IV/U - 2004-08-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - zwiększenie mocy przyłączeniowej dla V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dickmana 14

 • 6452/2004/IV/U - 2004-08-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej oświetlenia placu zabaw przy ul. Narcyzowej

 • 6453/2004/IV/U - 2004-08-03
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA"

 • 6454/2004/IV/U - 2004-08-03
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Przebudowa i remont kanału deszczowego w ul. Benisławskiego"

 • 6455/2004/IV/U - 2004-08-03
  uregulowania należności za dokonanie przedpłaty opłaty przyłączeniowej dla inwestycji pn. "Rozwój proekologicznego transportu publicznego"

 • 6456/2004/IV/O - 2004-08-03
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/100/OZ/49/W/04 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Unruga 150

 • 6457/2004/IV/O - 2004-08-03
  akceptacji zmiany w budżecie podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania: "Półkolonie dla dzieci ze świetlicy "Stokrotka" przy parafii Św. Judy Apostoła"

 • 6458/2004/IV/S - 2004-08-03
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 6459/2004/IV/M - 2004-08-03
  ustalenia warunków przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 1 rok, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy pl. Grunwaldzkim

 • 6460/2004/IV/M - 2004-08-03
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pasiecznej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6461/2004/IV/M - 2004-08-03
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej/Puckiej

 • 6462/2004/IV/M - 2004-08-03
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6463/2004/IV/M - 2004-08-03
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na rozbudowę budynku przychodni lekarskiej użytkowanej przez Vita Med. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o.

 • 6464/2004/IV/K - 2004-08-03
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 6465/2004/IV/U - 2004-08-03
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/369/UI/99/W/04 na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na przebudowę i remont kanału deszczowego w ul. Benisławskiego

 • 6466/2004/IV/P - 2004-08-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup okolicznościowych materiałów promocyjnych

 • 6467/2004/IV/S - 2004-08-03
  wyrażenia zgody na usunięcie awarii systemu kolejkowego NEMO Q

 • 6468/2004/IV/U - 2004-08-03
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont chodnika przy ul. Unruga

 • 6469/2004/IV/U - 2004-08-03
  zmiany zarządzenia 4874/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego

 • 6470/2004/IV/M - 2004-08-03
  zmiany zarządzenia nr 6447/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.07.2004 r.

 • 6471/2004/IV/U - 2004-08-03
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej - Chwaszczyńskiej - Źródło Marii wraz z koordynacją z istniejącymi sygnalizacjami na sąsiednich skrzyżowaniach oraz wykonaniem pasa dla lewoskrętu z ul. Wielkopolskiej w ul. Źródło Marii

 • 6472/2004/IV/U - 2004-08-03
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na remont dylatacji na Estakadzie Kwiatkowskiego

 • 6473/2004/IV/U - 2004-08-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Kolibek

 • 6474/2004/IV/U - 2004-08-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na oczyszczenie opaski bezpieczeństwa

 • 6475/2004/IV/U - 2004-08-03
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz pilarki

 • 6476/2004/IV/M - 2004-08-03
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 6477/2004/IV/R - 2004-08-03
  zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w łącznej kwocie świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.

 • 6478/2004/IV/R - 2004-08-03
  zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w łącznej kwocie świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.

 • 6479/2004/IV/M - 2004-08-03
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 6480/2004/IV/M - 2004-08-03
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 6481/2004/IV/M - 2004-08-03
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6482/2004/IV/M - 2004-08-03
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EUR na remont chodnika w ciągu ul. Wrocławskiej - lewa strona od ul. Wielkopolskiej w kierunku ul. Architektów

 • 6483/2004/IV/M - 2004-08-03
  wydatkowania środków na udział członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zlocie 30-lecia AA w Polsce

 • 6484/2004/IV/O - 2004-08-03
  ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte na rzecz Gminy m. Gdyni działki drogowe nr 296/70 o pow. 15 m2 i nr 298/70 o pow. 17 m2 ozn. na km 6 Wielki Kack, położone przy ul.Wielkopolskiej

 • 6485/2004/IV/M - 2004-08-03
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6486/2004/IV/M - 2004-08-03
  ustalenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6487/2004/IV/M - 2004-08-03
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6488/2004/IV/M - 2004-08-03
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6489/2004/IV/P - 2004-08-03
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 6490/2004/IV/P - 2004-08-03
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Małokackiej, stanowiącej własność GBS Zarząd Nieruchomościami Polska Spółki z o.o.

 • 6491/2004/IV/U - 2004-08-03
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/207/UI/67/W/2004 z dnia 08.04.2004 r. dotyczącej wykonania zadania: "Budowa ulicy ks. Siega w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 6492/2004/IV/U - 2004-08-03
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na budowie systemu odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla "Sokółka II" w Gdyni Chwarznie, realizowanej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 6493/2004/IV/U - 2004-08-03
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na roboty dodatkowe na zadaniu: "Remont SP nr 29 w Gdyni

 • 6494/2004/IV/U - 2004-08-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych sytuacyjno-wysokościowej /w wersji elektronicznej/ rejonu ulicy Morskiej /odcinek od stacji transformatorowej przy bud. nr 120 w kierunku ulicy Kalksztajnów/ - "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni"

 • 6495/2004/IV/U - 2004-08-03
  uregulowania należności za wykonanie kserokopii map ewidencyjnych dla inwestycji "Rozwój proekologicznego rozwoju transportu publicznego w Gdyni"

 • 6496/2004/IV/U - 2004-08-03
  zmiany treści zarządzenia nr 6317/04/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem wyboru wykonawcy zadania: Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej" nr proj. 2002/000-580.06.28

 • 6497/2004/IV/U - 2004-08-03
  zmiany treści zarządzenia nr 5374/04/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.04.2004 r. w sprawie zatwierdzenia zadań inwestycyjnych w ramach przebudowy obiektów oświatowych - szkoły podstawowe

 • 6498/2004/IV/P - 2004-08-03
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okolicznościowych grafik - upominków, mających na celu promocję miasta

 • 6499/2004/IV/P - 2004-08-03
  udzielenia zamówień publicznych na realizację wystawy "Świat Nikifora", która odbędzie się w Centrum Kultury i Rozrywki "Gemini" w Gdyni w dniach od 14 września do 15 października

 • 6500/2004/IV/P - 2004-08-03
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie projektu i druk okolicznościowego plakatu z gdyńskimi olimpijczykami i prezydentem miasta Wojciechem Szczurkiem.

 • 6501/2004/IV/U - 2004-08-03
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych, realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 6502/2004/IV/U - 2004-08-03
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa drogi z uzbrojeniem do os. Sadyba Orłowska w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 6503/2004/IV/U - 2004-08-03
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Uzbrojenie os. Sokółka III w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 6504/2004/IV/U - 2004-08-03
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 6505/2004/IV/U - 2004-08-03
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "SP nr 13 w Gdyni - remont"

 • 6506/2004/IV/U - 2004-08-03
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "SP nr 13 w Gdyni - remont"

 • 6507/2004/IV/M - 2004-08-03
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6508/2004/IV/M - 2004-08-03
  wyrażenia zgody na przekazanie obiektu przy ul. Łużyckiej 4 do administrowania przez ABK nr 1

 • 6509/2004/IV/U - 2004-08-03
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Budowa sali gimnastycznej przy V LO w Gdyni

 • 6510/2004/IV/U - 2004-08-03
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6511/2004/IV/U - 2004-08-03
  wystąpienia o wydanie decyzji pozwolenia na budowę pasa dla lewoskrętu z ul. Wielkopolskiej w ul. Źródło Marii, kierunek Kościerzyna

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 03.08.2004