Z dnia 2004-07-27

 • 6390/2004/IV/M - 2004-07-27
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta za sporządzenie aktów notarialnych pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta Miasta Gdyni

 • 6391/2004/IV/M - 2004-07-27
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 6392/2004/IV/K - 2004-07-27
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 6393/2004/IV/K - 2004-07-27
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2004

 • 6394/2004/IV/K - 2004-07-27
  zmiany zarządzenia nr 4237/04/IV/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 roku

 • 6395/2004/IV/U - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wydanie postanowienia - opinii dotyczącej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świętojańskiej - etap II A

 • 6396/2004/IV/U - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi na zadaniu: "Kanalizacja sanitarna w ul. Artemidy"

 • 6397/2004/IV/U - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi na zadaniu: "Odwodnienie ul. Chwarznieńskiej"

 • 6398/2004/IV/U - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie map sytuacyjno wysokościowych linii trolejbusowej dla inwestycji: "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni"

 • 6399/2004/IV/U - 2004-07-27
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji budowy ulicy Złotej

 • 6400/2004/IV/U - 2004-07-27
  zmiany zarządzenia nr 6007/04/IV/U dotyczącego przyłączenia sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usługi przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej do oświetlenia ulicy Podchorążych

 • 6401/2004/IV/U - 2004-07-27
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej al. Zwycięstwa

 • 6402/2004/IV/R - 2004-07-27
  zmiany zarządzania wewnętrznego nr 17/2000/III dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 6403/2004/IV/S - 2004-07-27
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie abonenckiej centrali telefonicznej

 • 6404/2004/IV/S - 2004-07-27
  wyrażenia zgody na zakup faksów dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 6405/2004/IV/S - 2004-07-27
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ochronę kas

 • 6406/2004/IV/M - 2004-07-27
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 131 - 135

 • 6407/2004/IV/M - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego położonego przy ul. Kartuskiej 20

 • 6408/2004/IV/M - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego położonego przy ul. Kopernika 15 A lokal 1

 • 6409/2004/IV/M - 2004-07-27
  uchylenia uchwały nr 3477/97/II Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego 1 A

 • 6410/2004/IV/M - 2004-07-27
  zmiany uchwały nr 8826/2002/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - ul. Necla w Gdyni

 • 6411/2004/IV/M - 2004-07-27
  zmiany zarządzeń nr 5275/04/IV/M, 5500/04/IV/M, 5634/04/IV/M

 • 6412/2004/IV/M - 2004-07-27
  uchylenia zarządzenia nr 4189/04/IV/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6413/2004/IV/K - 2004-07-27
  spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 6414/2004/IV/U - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "Os. Dąbrowa - uzupełnienie chodnika i nawierzchni w ul. Walerianowej"

 • 6415/2004/IV/U - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji: "Regulacja potoku Źródło Marii"

 • 6416/2004/IV/U - 2004-07-27
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa ulicy Owocowej" realizowanej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych"

 • 6417/2004/IV/U - 2004-07-27
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: Modernizacja kanału deszczowego w ul. Cylkowskiego"

 • 6418/2004/IV/U - 2004-07-27
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Budowa ulicy Złotej"

 • 6419/2004/IV/U - 2004-07-27
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Droga Różowa - etap III faza 2

 • 6420/2004/IV/U - 2004-07-27
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicy Spokojnej realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 6421/2004/IV/U - 2004-07-27
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji : "Odprowadzenie wód opadowych z osiedla Pogórze II w Gdyni etap I"

 • 6422/2004/IV/U - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych - "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni"

 • 6423/2004/IV/U - 2004-07-27
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji: "Budowa ulicy Złotej"

 • 6424/2004/IV/P - 2004-07-27
  regulaminu prezentacji internetowych rad dzielnic

 • 6425/2004/IV/P - 2004-07-27
  powołania oraz określenia zasad funkcjonowania Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • 6426/2004/IV/M - 2004-07-27
  udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi ABK - 4 w Gdyni

 • 6427/2004/IV/S - 2004-07-27
  upoważnienia Jacka Oskarbskiego do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni

 • 6428/2004/IV/M - 2004-07-27
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową

 • 6429/2004/IV/M - 2004-07-27
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z dokumentacją potoku Chylońskiego

 • 6430/2004/IV/O - 2004-07-27
  zawarcia umowy z firmą "GARDEN" na wykaszanie chwastów z gruntów gminnych

 • 6431/2004/IV/U - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej do Zatoki Gdańskiej na wysokości al. Marsz. Piłsudskiego

 • 6432/2004/IV/P - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego na oprawienie grafik - upominków dla krajowych i zagranicznych gości odwiedzających Gdynię

 • 6433/2004/IV/M - 2004-07-27
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 6434/2004/IV/S - 2004-07-27
  wyrażenia zgody na ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdów służbowych Urzędu Miasta Gdyni

 • 6435/2004/IV/P - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na zakup flag masztowych

 • 6436/2004/IV/P - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na tłumaczenie dokumentacji związanej z realizacją projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 6437/2004/IV/S - 2004-07-27
  wyrażenia zgody na zakup parawanów oddzielających stanowiska pracy

 • 6438/2004/IV/R - 2004-07-27
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę i instalację urządzeń laboratoryjnych w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

 • 6439/2004/IV/U - 2004-07-27
  akceptacji treści umowy nr KB/406/UI/114/W/2004 dotyczącej wykonania zadania: "Oświetlenie ulicy Podchorążych"

 • 6440/2004/IV/U - 2004-07-27
  wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chwarznieńskiej

 • 6441/2004/IV/P - 2004-07-27
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z realizacją przez Gminę Miasta Gdyni Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • 6442/2004/IV/P - 2004-07-27
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań - rehabilitacja, aktywizacja i działalność kulturalna na rzecz osób starszych

 • 6443/2004/IV/U - 2004-07-27
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont dylatacji na Estakadzie Kwiatkowskiego

 • 6444/2004/IV/U - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w rejonie III i IV w okresie od 01.08 do 31.08.2004 r.

 • 6445/2004/IV/S - 2004-07-27
  zatwierdzenia postępowania w trybie aukcji elektronicznej na zakup kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 6446/2004/IV/U - 2004-07-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę ławek dla dzielnic: Działki Leśne, Witomino - Radiostacja, Grabówek, Oksywie

 • 6447/2004/IV/M - 2004-07-27
  użyczenia nieruchomości położonej przy al. Topolowej

 • 6448/2004/IV/U - 2004-07-27
  zmiany zarządzenia nr 6325/04/IV/U dotyczącego akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy P/0186/PI/28/05/02 o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Bulwaru Nadmorskiego`

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.07.2004