Z dnia 2004-07-13

 • 6248/2004/IV/M - 2004-07-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 6249/2004/IV/M - 2004-07-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 6250/2004/IV/P - 2004-07-13
  zakupu 30 egzemplarzy albumu Edmunda Kamińskiego pt. "Las piaśnicki dziś"

 • 6251/2004/IV/P - 2004-07-13
  zakupu 20 egzemplarzy książki Bolesława Mazurkiewicza pt. "Porty jachtowe - mariny. Projektowanie"

 • 6253/2004/IV/P - 2004-07-13
  dofinansowania wydania książki pt. "Po słońce i wodę - Polscy lotnicy nad Bałtykiem w XIX i pierwszej połowie XX wieku"

 • 6254/2004/IV/U - 2004-07-13
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Oświetlenie odcinka ulicy Spokojnej"

 • 6255/2004/IV/U - 2004-07-13
  udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "Kanalizacja sanitarna w ul. Dembińskiego

 • 6256/2004/IV/S - 2004-07-13
  zmiany zarządzenia nr 6152/04/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 czerwca 2004 r.

 • 6257/2004/IV/U - 2004-07-13
  udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 13

 • 6258/2004/IV/U - 2004-07-13
  udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "Oświetlenie odcinka ulicy Spokojnej"

 • 6272/2004/IV/M - 2004-07-13
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej

 • 6273/2004/IV/M - 2004-07-13
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 6274/2004/IV/M - 2004-07-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Gajowej

 • 6275/2004/IV/M - 2004-07-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sienkiewicza 33

 • 6276/2004/IV/M - 2004-07-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej

 • 6277/2004/IV/M - 2004-07-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sucharskiego

 • 6278/2004/IV/M - 2004-07-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 83 a

 • 6279/2004/IV/M - 2004-07-13
  zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/90/D/02 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Władysława IV

 • 6280/2004/IV/M - 2004-07-13
  zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/8/D/02

 • 6281/2004/IV/M - 2004-07-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni

 • 6282/2004/IV/S - 2004-07-13
  wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek w trybie aukcji elektronicznej

 • 6283/2004/IV/S - 2004-07-13
  wyrażenia zgody na wykonanie usługi przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu zakupu kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 6284/2004/IV/O - 2004-07-13
  wyrażenia zgody oraz upoważnienia do podpisania aneksu nr 2 do umowy najmu nr SOO/3253/98/UO gruntu leśnego o powierzchni 1817 m2 położonego w Leśnictwie Witomino, oddz. 196 c, d

 • 6285/2004/IV/O - 2004-07-13
  realizacji porozumienia dotyczącego prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów komunalnych.

 • 6286/2004/IV/S - 2004-07-13
  zmiany wartości kwoty VAT umowy na konserwację windy "Otis" w budynku UMG o wartości do 6.000 EUR

 • 6287/2004/IV/O - 2004-07-13
  zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Pogórze Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnozy uzależnienia od alkoholu mieszkańców Gdyni w 2004 r.

 • 6288/2004/IV/O - 2004-07-13
  zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Orłowo Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnozy uzależnienia od alkoholu mieszkańców Gdyni w 2004 r.

 • 6289/2004/IV/O - 2004-07-13
  zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Obłuże-Oksywie Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnozy uzależnienia od alkoholu mieszkańców Gdyni w 2004 r.

 • 6290/2004/IV/O - 2004-07-13
  zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnozy uzależnienia od alkoholu mieszkańców Gdyni w 2004 r.

 • 6291/2004/IV/O - 2004-07-13
  upoważnienia kierownika Pierwszego Referatu Architektury w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

 • 6292/2004/IV/S - 2004-07-13
  wyrażenia zgody na zakup Atlasu Miasta Gdyni do 6.000 EUR oraz zatwierdzenie oferenta

 • 6293/2004/IV/U - 2004-07-13
  uchylenia zarządzenia nr 6122/04/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w rejonie II, w okresie od 01.07.2004 r. do 31.07.2004 r.

 • 6294/2004/IV/U - 2004-07-13
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR pn. "Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004 - 2007" EZP Nr 340/101/UG/04

 • 6295/2004/IV/P - 2004-07-13
  zawarcia aneksu do umowy nr KB/326/PON/10/W/2004 zawartej w dniu 31.05.2004 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym "Promyk"

 • 6296/2004/IV/M - 2004-07-13
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na rozbudowę budynku przychodni lekarskiej użytkowanej przez Przychodnię Lekarską Grabówek Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Ramułta 45 o dźwig dla osób niepełnosprawnych

 • 6297/2004/IV/U - 2004-07-13
  powołania zespołu prowadzącego rokowania w przedmiocie rozwiązania umowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Ejsmonda

 • 6298/2004/IV/U - 2004-07-13
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie prac porządkowych na terenie zieleni w Kolibkach

 • 6299/2004/IV/U - 2004-07-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania "Remont zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni przy ul. Halickiej

 • 6300/2004/IV/U - 2004-07-13
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na remont chodnika w ul. Dworcowej -prawa strona od ul. 10 Lutego i upoważnienia do podpisania umowy

 • 6301/2004/IV/U - 2004-07-13
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na opracowanie dokumentacji na remont dylatacji na Estakadzie Kwiatkowskiego i upoważnienia do podpisania umowy

 • 6302/2004/IV/U - 2004-07-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Chwaszczyńskiej 50

 • 6303/2004/IV/U - 2004-07-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 6304/2004/IV/M - 2004-07-13
  wykonania wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Władysława IV 51 stanowiącym własność Gminy Gdynia, a którego najemcą jest Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni

 • 6305/2004/IV/P - 2004-07-13
  dzierżawy kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni

 • 6306/2004/IV/U - 2004-07-13
  wydania decyzji o pozwolenie na rozbiórkę obiektu byłej kotłowni węglowej zlokalizowanej na terenie Parku Kolibki w Gdyni

 • 6307/2004/IV/M - 2004-07-13
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 71 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy

 • 6308/2004/IV/M - 2004-07-13
  powołania komisji przetargowej i akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni, w którym znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

 • 6309/2004/IV/U - 2004-07-13
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni"

 • 6310/2004/IV/U - 2004-07-13
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia terenu placu zabaw przy ul. Narcyzowej

 • 6311/2004/IV/U - 2004-07-13
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chwarznieńskiej"

 • 6312/2004/IV/U - 2004-07-13
  zmiany umowy nr KB/360/UI/94/W dotyczącej wykonania zadania pn. "Droga Różowa etap III faza 1 c"

 • 6313/2004/IV/U - 2004-07-13
  zmiany umowy nr KB/486/UI/148/W dotyczącej wykonania zadania pn. "Regulacja potoku Źródło Marii"

 • 6314/2004/IV/U - 2004-07-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Artemidy"

 • 6315/2004/IV/M - 2004-07-13
  ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Miasta Gdyni działkę drogową położoną przy ul. Zauchy

 • 6316/2004/IV/P - 2004-07-13
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6317/2004/IV/P - 2004-07-13
  powołania komisji przetargowej celem wyboru wykonawcy zadania "Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej"

 • 6318/2004/IV/M - 2004-07-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Swarzewskiej 54

 • 6319/2004/IV/U - 2004-07-13
  udzielenia zamówienia publicznego na dokonanie weryfikacji wniosku o potwierdzenia wysokości współfinansowania inwestycji infrastruktury - "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.07.2004