Z dnia 2004-07-06

 • 6168/2004/IV/M - 2004-07-06
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni za Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • 6169/2004/IV/S - 2004-07-06
  upoważnienia Bogumiły Kołodziej p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • 6170/2004/IV/P - 2004-07-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6171/2004/IV/P - 2004-07-06
  zakupu, do kwoty 6.000 EUR, serwisu fotograficznego z finału konkursu "Gdyński Biznesplan 2004"

 • 6172/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie taśm na szyję z nadrukiem logo Gdynia Żeglarska Stolica Polski

 • 6173/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie projektu i przygotowanie do druku plakatu promującego koncert Sistars w Gdyni

 • 6174/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie balonów z nadrukiem logo "Gdynia moje miasto"

 • 6175/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji zdjęciowej Święta ul. Świętojańskiej

 • 6176/2004/IV/U - 2004-07-06
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na oświetlenie odcinka ulicy Porębskiego

 • 6177/2004/IV/U - 2004-07-06
  zawarcia porozumienia z Sopotem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 6178/2004/IV/U - 2004-07-06
  zawarcia porozumienia z Sopotem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 6179/2004/IV/U - 2004-07-06
  wprowadzenia zasad przyjęcia osób nietrzeźwych bezdomnych do Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego i Zespołu Opiekuńczego

 • 6181/2004/IV/M - 2004-07-06
  wykonania remontu mieszkania w budynku położonym przy ul. Śląskiej 51 b

 • 6182/2004/IV/M - 2004-07-06
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dickmana 24

 • 6180/2004/IV/U - 2004-07-06
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa wałów ochronnych w pasie drogowym drogi krajowej Obwodowej Trójmiasta"

 • 6183/2004/IV/M - 2004-07-06
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego 63

 • 6184/2004/IV/M - 2004-07-06
  wykonania oświetlenia dróg wewnętrznych przy budynku położonym przy ul. Chrzanowskiego 12 i 12A

 • 6185/2004/IV/M - 2004-07-06
  wykonania naprawy oświetlenia przy placu zabaw przy budynku położonym przy ul. Żeglarzy 5

 • 6186/2004/IV/M - 2004-07-06
  ustanowienie dozoru nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 10

 • 6187/2004/IV/M - 2004-07-06
  ustanowienie dozoru nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 4

 • 6188/2004/IV/M - 2004-07-06
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie użytków rolnych w operacie ewidencji gruntów miasta Gdyni

 • 6189/2004/IV/M - 2004-07-06
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6190/2004/IV/M - 2004-07-06
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6191/2004/IV/M - 2004-07-06
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6192/2004/IV/M - 2004-07-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6193/2004/IV/M - 2004-07-06
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 6194/2004/IV/M - 2004-07-06
  skorygowania błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 5193/2004/IV/M

 • 6195/2004/IV/U - 2004-07-06
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/375/UI/100/W/2004

 • 6196/2004/IV/U - 2004-07-06
  wykonania "Prognozy ruchu drogowego na Trasie Kwiatkowskiego"

 • 6197/2004/IV/S - 2004-07-06
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni

 • 6198/2004/IV/U - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie operatu wodno - prawnego odprowadzenia wód deszczowych do potoku Źródło Marii

 • 6199/2004/IV/U - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "Budowa odcinka ulicy Owocowej"

 • 6200/2004/IV/U - 2004-07-06
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Kanalizacja sanitarna w ul. Artemidy"

 • 6201/2004/IV/P - 2004-07-06
  upoważnienia do reprezentowania miasta Gdyni podczas założycielskiego spotkania Stowarzyszenia Pomorskiego Biura Regionalnego w Brukseli

 • 6202/2004/IV/P - 2004-07-06
  wyrażenia zgody na zakup paliwa i oleju dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 6203/2004/IV/P - 2004-07-06
  druku kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • 6204/2004/IV/P - 2004-07-06
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 6205/2004/IV/P - 2004-07-06
  przygotowania i organizacji wystawy pokonkursowej zdjęć najlepszych fotografików startujących w konkursie "Gdańsk Press Photo"

 • 6206/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie grafik - upominków dla gości zagranicznych

 • 6207/2004/IV/P - 2004-07-06
  organizację pobytu w Gdyni przedstawicieli International Sailing Federation

 • 6208/2004/IV/P - 2004-07-06
  przyznania finansowej nagrody dodatkowej członkowi polskiej kadry paraolimpijskiej

 • 6209/2004/IV/O - 2004-07-06
  akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację badania profilaktycznego w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnozy uzależnień od alkoholu

 • 6210/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na druk plakatów promujących koncert Sistars

 • 6211/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie prezentacji multimedialnej promującej Gdynię

 • 6212/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na druk plakatów związanych z organizacją imprezy "Piknik Rodzinny w Orłowie"

 • 6213/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu i przygotowanie do druku plakatu promującego imprezę pod nazwą "Piknik Rodzinny w Orłowie"

 • 6214/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na produkcję i emisję spotu radiowego reklamującego imprezę "Piknik Rodzinny w Orłowie"

 • 6215/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przygotowanie i realizację oprawy artystycznej imprezy "Piknik Rodzinny w Orłowie"

 • 6216/2004/IV/M - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 95 lokal nr 1

 • 6217/2004/IV/M - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 95 lokal nr 2.

 • 6218/2004/IV/S - 2004-07-06
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 6219/2004/IV/S - 2004-07-06
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Biskupa Dominika 18

 • 6220/2004/IV/M - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 42 -48 lokal nr IX

 • 6221/2004/IV/M - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 42 -48 lokal nr II

 • 6222/2004/IV/U - 2004-07-06
  zawarcia aneksu nr 1 do umowy KB/351/UG/47/W/2004 na wykonanie pola piaskowego oraz wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w dzielnicy Redłowo przy ul. Cylkowskiego

 • 6223/2004/IV/O - 2004-07-06
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/9/OZ/1/W/2004 dotyczącej realizacji zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 6224/2004/IV/P - 2004-07-06
  przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 6225/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację XII edycji Festiwalu Gdynia Summer Jazz Days’ 2004

 • 6226/2004/IV/P - 2004-07-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Grunwaldzkim

 • 6227/2004/IV/R - 2004-07-06
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku

 • 6228/2004/IV/M - 2004-07-06
  wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalu Biblioteki publicznej w Gdyni

 • 6229/2004/IV/M - 2004-07-06
  ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Miasta Gdyni działkę drogową nr 843/169 położoną przy ul. Dembińskiego.

 • 6230/2004/IV/U - 2004-07-06
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Droga Różowa - etap III faza 2"

 • 6231/2004/IV/U - 2004-07-06
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę "Sali Gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym"

 • 6232/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na postawienie w terenie tablic informacyjnych Dzielnicy Wielki Kack

 • 6233/2004/IV/U - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie przedmiaru robót na remont zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 13

 • 6234/2004/IV/U - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej rejonu ulicy Opata Hackiego

 • 6235/2004/IV/U - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku Riviera"

 • 6236/2004/IV/U - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko linii trolejbusowych projektowanych w ramach inwestycji: "Rozwój proekologicznego transportu publicznego"

 • 6237/2004/IV/M - 2004-07-06
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jemiołowej

 • 6238/2004/IV/P - 2004-07-06
  udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie grafik - upominków dla gości zagranicznych

 • 6239/2004/IV/K - 2004-07-06
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 6240/2004/IV/S - 2004-07-06
  wymiany okna w ściance działowej w pokoju 205 w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 6241/2004/IV/M - 2004-07-06
  użyczenia nieruchomości położonej przy Al. Topolowej

 • 6242/2004/IV/P - 2004-07-06
  organizacji uroczystości obchodów Święta Policji

 • 6243/2004/IV/P - 2004-07-06
  udziału Gminy Miasta Gdyni jako współorganizatora Eliminacji VI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu

 • 6244/2004/IV/P - 2004-07-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 6245/2004/IV/P - 2004-07-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.07.2004