Z dnia 2004-06-29

 • 6073/2004/IV/M - 2004-06-29
  zawarcia umowy z Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym "Promyk" na prowadzenie Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

 • 6074/2004/IV/P - 2004-06-29
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 • 6075/2004/IV/P - 2004-06-29
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 Muzeum Miasta Gdyni

 • 6076/2004/IV/P - 2004-06-29
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 Teatru Miejskiego

 • 6077/2004/IV/P - 2004-06-29
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 Domu Kultury

 • 6078/2004/IV/P - 2004-06-29
  przekazania dotacji Centralnemu Muzeum Morskiemu na wykonanie prac o charakterze remontowym na statku muzeum "Dar Pomorza"

 • 6079/2004/IV/P - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na druk ulotki turystycznej "Zapraszamy do Gdyni" w czterech wersjach językowych

 • 6080/2004/IV/P - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na zakup kurtek przeciwdeszczowych jako wyposażenia Lotnych Miejskich Punktów Informacji Turystycznej

 • 6081/2004/IV/P - 2004-06-29
  akceptacji treści umowy RP/32/RPR/27/D/04 o ekspozycję reklamy przy ul. Śląskiej

 • 6082/2004/IV/K - 2004-06-29
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 6083/2004/IV/K - 2004-06-29
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2004

 • 6084/2004/IV/K - 2004-06-29
  zmiany zarządzenia nr 4237/04/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 roku

 • 6085/2004/IV/U - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia terenu pod budowę Drogi Różowej etap III faza 1 b

 • 6086/2004/IV/U - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót remontowych zajezdni autobusowej przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 6087/2004/IV/U - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie ekspertyzy dotyczącej przebudowy drzewostanu na ul. 10 Lutego

 • 6088/2004/IV/U - 2004-06-29
  zmiany zarządzenia nr 6001/04/IV/U dotyczącego zapłaty kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych dot. zadania: "Budowa hali sportowo - widowiskowej"

 • 6089/2004/IV/U - 2004-06-29
  zmiany zarządzenia nr 4460/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na powielanie dokumentacji projektowo - wykonawczej inwestycji: "Budowa hali sportowo - widowiskowej"

 • 6090/2004/IV/U - 2004-06-29
  zmiany zarządzenia nr 4639/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na powielanie dokumentacji projektowo - wykonawczej inwestycji: "Budowa hali sportowo - widowiskowej"

 • 6091/2004/IV/U - 2004-06-29
  zmiany zarządzenia nr 5929/04/IV/U dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Szkoła Podstawowa Nr 13"

 • 6092/2004/IV/U - 2004-06-29
  zmiany zarządzenia nr 5432/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zamieszczenie ogłoszenia o zadaniu: "Pomorski Park Technologiczny"

 • 6093/2004/IV/R - 2004-06-29
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na dostawę i instalację urządzeń laboratoryjnych jako wyposażenie laboratoriów badawczo - diagnostycznych modułu biotechnologii i ochrony środowiska Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 6094/2004/IV/S - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego na prace porządkowe po zakończeniu poboru 2004 r.

 • 6095/2004/IV/R - 2004-06-29
  sprawie powołania Zespołu ds. Merytorycznej i Formalnej Oceny Wniosków Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu o utworzenie warsztatów terapii zajęciowej

 • 6096/2004/IV/S - 2004-06-29
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie samochodów służbowych

 • 6097/2004/IV/M - 2004-06-29
  unieważnienia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie użytków rolnych w operacie ewidencji gruntów miasta Gdyni

 • 6098/2004/IV/M - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na konserwację ploterów

 • 6099/2004/IV/M - 2004-06-29
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ENERGA Gdyńskiej Kompanii Energetycznej S.A. nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Morskiej

 • 6100/2004/IV/M - 2004-06-29
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ENERGA Gdyńskiej Kompanii Energetycznej S.A. nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kopernika

 • 6101/2004/IV/M - 2004-06-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6102/2004/IV/M - 2004-06-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6103/2004/IV/M - 2004-06-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV

 • 6104/2004/IV/M - 2004-06-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Orlicz - Dreszera

 • 6105/2004/IV/M - 2004-06-29
  użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna

 • 6106/2004/IV/M - 2004-06-29
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy TG/574/92

 • 6107/2004/IV/M - 2004-06-29
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 6108/2004/IV/M - 2004-06-29
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 6109/2004/IV/M - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego "Oświetlenia ulicy Porębskiego

 • 6110/2004/IV/U - 2004-06-29
  kosztów postępowania procesowego dotyczące zamówienia publicznego na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004 - 2007

 • 6111/2004/IV/R - 2004-06-29
  przyjęcia Regulaminu Domu Pomocy Społecznej

 • 6112/2004/IV/U - 2004-06-29
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie ulicy Podchorążych"

 • 6113/2004/IV/U - 2004-06-29
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Droga Różowa etap III faza 1 b węzeł Al. Zwycięstwa - ul. Wielkopolska

 • 6114/2004/IV/U - 2004-06-29
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa ulicy Złotej"

 • 6115/2004/IV/U - 2004-06-29
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Kanalizacja sanitarna w ul. Dembińskiego"

 • 6116/2004/IV/U - 2004-06-29
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym"

 • 6117/2004/IV/U - 2004-06-29
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa odcinka ulicy Owocowej realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych"

 • 6118/2004/IV/M - 2004-06-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6119/2004/IV/M - 2004-06-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6120/2004/IV/P - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie czapek z haftowanym logo "Gdynia Żeglarską Stolicą Polski"

 • 6121/2004/IV/P - 2004-06-29
  akceptacji treści umowy RP/31/RPT/26/D/04 o ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa

 • 6122/2004/IV/U - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w rejonie II w okresie od 01.07 do 31.07 br.

 • 6123/2004/IV/U - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w rejonie III,IV,V,VII i VIII w okresie od 01.07 do 31.07 br.

 • 6124/2004/IV/S - 2004-06-29
  powołania zespołu zadaniowego do spraw realizacji projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap

 • 6125/2004/IV/S - 2004-06-29
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni

 • 6126/2004/IV/M - 2004-06-29
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umów notarialnych dotyczących zbycia nieruchomości położonych przy ul. Unruga, Koperkowej i Gryfa Pomorskiego

 • 6127/2004/IV/M - 2004-06-29
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych

 • 6128/2004/IV/P - 2004-06-29
  zmiany zarządzenia nr 5672/04/IV/P

 • 6129/2004/IV/M - 2004-06-29
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej przy Bulwarze Nadmorskim

 • 6130/2004/IV/U - 2004-06-29
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 6131/2004/IV/U - 2004-06-29
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Biskupa Dominika

 • 6132/2004/IV/S - 2004-06-29
  wyrażenia zgody na zakup kopertownicy pocztowej

 • 6133/2004/IV/U - 2004-06-29
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Odwodnienie ul. Chwarznieńskiej"

 • 6134/2004/IV/M - 2004-06-29
  użyczenia nieruchomości położonej przy al. Topolowej

 • 6135/2004/IV/M - 2004-06-29
  użyczenia nieruchomości położonej przy Placu Grunwaldzkim

 • 6136/2004/IV/M - 2004-06-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy al. Piłsudskiego

 • 6137/2004/IV/S - 2004-06-29
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup mebli

 • 6138/2004/IV/S - 2004-06-29
  zlecenia prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • 6139/2004/IV/M - 2004-06-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej u zbiegu ulic Świętojańskiej i 10 Lutego

 • 6140/2004/IV/M - 2004-06-29
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej u zbiegu ulic Świętojańskiej i 10 Lutego

 • 6141/2004/IV/P - 2004-06-29
  ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w II konkursie modelarskim "Pomorskie łodzie i kutry"

 • 6142/2004/IV/M - 2004-06-29
  ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 30 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adwokackiej

 • 6143/2004/IV/M - 2004-06-29
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 6144/2004/IV/U - 2004-06-29
  akceptacji zmiany treści umowy KB/215/UI/69/W/2004 dotyczącej wykonania inwestycji pn: "Kanalizacja sanitarna w osiedlu Witomino"

 • 6145/2004/IV/M - 2004-06-29
  zmiany zarządzenia nr 4291/03/IV/M dotyczącego przejęcia w administrowanie przez ABK Nr 1 budynku po Izbie Wytrzeźwień

 • 6146/2004/IV/U - 2004-06-29
  akceptacji treści aneksów do umów na wykonanie usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i prac awaryjno-naprawczych koryt rzek

 • 6147/2004/IV/U - 2004-06-29
  sprostowania zarządzenia nr 5956/IV/U

 • 6148/2004/IV/U - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na remont estrady na Kamiennej Górze

 • 6149/2004/IV/M - 2004-06-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Grunwaldzkim

 • 6150/2004/IV/U - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup koszy ulicznych

 • 6151/2004/IV/U - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przeprowadzenie kontroli i odbiór przepompowni ścieków sanitarnych przy szalecie na Bulwarze Nadmorskim

 • 6152/2004/IV/S - 2004-06-29
  zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni dotyczącej przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miast Gdyni

 • 6153/2004/IV/P - 2004-06-29
  akceptacji treści umowy dotyczącej promocji koncertu zespołu Sistars

 • 6154/2004/IV/P - 2004-06-29
  podpisania umowy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu na prowadzenie Lotnych Miejskich Punktów Informacji Turystycznej

 • 6155/2004/IV/P - 2004-06-29
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6156/2004/IV/P - 2004-06-29
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6157/2004/IV/U - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na wykonanie robót związanych z zadaniem "Kanalizacja sanitarna w osiedlu Witomino"

 • 6158/2004/IV/U - 2004-06-29
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa hali sportowo - widowiskowej"

 • 6159/2004/IV/M - 2004-06-29
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału we własności niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Dickmana

 • 6160/2004/IV/O - 2004-06-29
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

 • 6161/2004/IV/U - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych dla zaprojektowania szafki pomiarowej niezbędnej do oświetlenia dwóch ciągów schodów terenowych przy ul. Ejsmonda

 • 6162/2004/IV/U - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na opracowanie opinii technicznej dotyczącej prawidłowości przyjętych rozwiązań stalowej konstrukcji nośnej dachu nad halą sportowo - widowiskową

 • 6163/2004/IV/S - 2004-06-29
  wyrażenia zgody na uruchomienia środków na wypłatę wynagrodzenia za wykonaną usługę transportową.

 • 6164/2004/IV/M - 2004-06-29
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Maciejewicza 11 A

 • 6165/2004/IV/M - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup upominków reklamowych - lornetek turystycznych

 • 6166/2004/IV/M - 2004-06-29
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie nadruku na upominkach reklamowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.06.2004