Z dnia 2004-06-22

 • 6005/2004/IV/U - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "Szkoła Podstawowa Nr 13"

 • 6006/2004/IV/U - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru robót sanitarnych na zadaniu "Szkoła Podstawowa Nr 13"

 • 6007/2004/IV/U - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Podchorążych

 • 6008/2004/IV/U - 2004-06-22
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 6009/2004/IV/U - 2004-06-22
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej"

 • 6010/2004/IV/U - 2004-06-22
  ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie "Gdynia w kwiatach"

 • 6011/2004/IV/U - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie operatu szacunkowego działek w rejonie ul. Hutniczej

 • 6012/2004/IV/O - 2004-06-22
  akceptacji aneksu do umowy KB/101/50/W/2004 dotyczącej przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizacje zadań związanych z prowadzeniem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 6013/2004/IV/R - 2004-06-22
  zatwierdzenia wyniku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 60.000 EUR na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 6014/2004/IV/S - 2004-06-22
  udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej

 • 6015/2004/IV/U - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na opracowanie w języku angielskim dokumentów dotyczących projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap"

 • 6016/2004/IV/S - 2004-06-22
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 6017/2004/IV/S - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na naprawę tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja

 • 6018/2004/IV/M - 2004-06-22
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 • 6019/2004/IV/M - 2004-06-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Dąbrowskiego

 • 6020/2004/IV/M - 2004-06-22
  wydzierżawienia lokali nr 22, 23 w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 6021/2004/IV/M - 2004-06-22
  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Armii Krajowej

 • 6022/2004/IV/M - 2004-06-22
  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Abrahama 73/75

 • 6023/2004/IV/K - 2004-06-22
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na udzielnie kredytu długoterminowego Gminie Miasta Gdyni

 • 6024/2004/IV/M - 2004-06-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6025/2004/IV/M - 2004-06-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 96/98 lokal 216 w budynku biurowym

 • 6026/2004/IV/M - 2004-06-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Partyzantów przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6027/2004/IV/M - 2004-06-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ENERGA Gdańskiej Kampanii Energetycznej S.A. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Diany

 • 6028/2004/IV/M - 2004-06-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ENERGA Gdańskiej Kampanii Energetycznej S.A. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Krzywoustego

 • 6029/2004/IV/M - 2004-06-22
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 6030/2004/IV/M - 2004-06-22
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6031/2004/IV/S - 2004-06-22
  wyrażenia zgody na zakup sprzętu AGD

 • 6032/2004/IV/U - 2004-06-22
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont chodnika przed pawilonem handlowym przy ul. Unruga

 • 6033/2004/IV/U - 2004-06-22
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Legionów

 • 6034/2004/IV/M - 2004-06-22
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 6035/2004/IV/M - 2004-06-22
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 6036/2004/IV/K - 2004-06-22
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 6037/2004/IV/P - 2004-06-22
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Śródmieście imprez pn. "Dni Morza"

 • 6038/2004/IV/P - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup kamizelek taktyczno-operacyjnych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w ramach realizacji programu "Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa mieszkańców - Bezpieczna Dzielnica"

 • 6039/2004/IV/P - 2004-06-22
  Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2004 dla Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

 • 6040/2004/IV/P - 2004-06-22
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup samochodów służbowych

 • 6041/2004/IV/P - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie toreb na kółkach

 • 6042/2004/IV/P - 2004-06-22
  zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EUR na wykonanie mapy Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w wersji elektronicznej

 • 6043/2004/IV/S - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup części i urządzeń do bieżącej naprawy sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 6044/2004/IV/O - 2004-06-22
  wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas wakacji

 • 6045/2004/IV/U - 2004-06-22
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa ulicy Bosmańskiej realizowanej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych"

 • 6046/2004/IV/U - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w osiedlu Witomino"

 • 6047/2004/IV/U - 2004-06-22
  aneksu nr 1/2004 do umowy KB/221/UI/73/W/2004 na wykonanie zadania "Przebudowa obiektu - Szkoła Podstawowa Nr 29"

 • 6048/2004/IV/U - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na oświetlenie trenu zieleni jako placu zabaw przy ul. Narcyzowej

 • 6049/2004/IV/P - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na napisanie tekstu do informatora gospodarczego

 • 6050/2004/IV/M - 2004-06-22
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont pomieszczeń budynku użytkowanego przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego

 • 6051/2004/IV/M - 2004-06-22
  wykonania dokumentacji technicznej na wybudowanie przewodów kominowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku położonym przy ul. Wiśniewskiego 9

 • 6052/2004/IV/M - 2004-06-22
  zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5825/04/IV/M dotyczącego ustalenia zasad, struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiący komunalny zasób Gminy

 • 6053/2004/IV/S - 2004-06-22
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, pranie oraz czyszczenie umundurowania

 • 6054/2004/IV/S - 2004-06-22
  wyrażenia zgody na zakup usługi czyszczenia wykładzin

 • 6055/2004/IV/U - 2004-06-22
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy KB/195/UI/59/W/2004 na wykonanie dokumentacji dla inwestycji "Droga Różowa etap III- faza 2."

 • 6056/2004/IV/P - 2004-06-22
  wyrażenia zgody na udział Miasta Gdyni jako partnera w projekcie "MIDOS tworzenie przestrzeni zewnętrznej dla wszystkich"

 • 6057/2004/IV/U - 2004-06-22
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Modernizacja kanału deszczowego w ul. Cylkowskiego i Stryjskiej"

 • 6058/2004/IV/U - 2004-06-22
  akceptacji treści aneksu nr 8/2004 do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym: " Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA przy ul. Zawiszy Czarnego z przeznaczeniem na Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni

 • 6059/2004/IV/U - 2004-06-22
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej al. Zwycięstwa

 • 6060/2004/IV/U - 2004-06-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie i remont tablic z nazwami ulic na terenie miasta Gdyni

 • 6061/2004/IV/P - 2004-06-22
  udzielenia zgody na użyczenie nazwy Gdynia w graficzno-słownym znaku towarowym Akademii Morskiej

 • 6062/2004/IV/M - 2004-06-22
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na wykonaniu wycen, wydzieleń geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów Miejskich Hal Targowych

 • 6063/2004/IV/P - 2004-06-22
  uzupełnienia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego

 • 6064/2004/IV/P - 2004-06-22
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6065/2004/IV/M - 2004-06-22
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowie dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni położony przy ul. Spółdzielczej

 • 6066/2004/IV/M - 2004-06-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zakręt do Oksywia przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6067/2004/IV/U - 2004-06-22
  zmiany umowy KB/281/UK/17/W/2004 dotyczącej odnowy nawierzchni bitumicznej ul. Makuszyńskiego

 • 6068/2004/IV/U - 2004-06-22
  powołania, określenia składu oraz zasad działania Rady Gdyńskich Seniorów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.06.2004