Z dnia 2004-06-15

 • 5944/2004/IV/R - 2004-06-15
  zatwierdzenia wniosku o finansowanie projektów Powiatowego Urzędu Pracy o środki na programy rynku pracy

 • 5945/2004/IV/P - 2004-06-15
  określenia wysokości Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2003

 • 5946/2004/IV/P - 2004-06-15
  dofinansowania wydania tomiku poezji Jerzego Wilskiego pt. "Noszę to w sobie"

 • 5947/2004/IV/P - 2004-06-15
  dofinansowania wydania antologii twórczości uczniowskiej pt. "Jasność"

 • 5948/2004/IV/P - 2004-06-15
  zakupu 50 egzemplarzy płyty DVD zawierającej film pt. "Lech Wałęsa - bilans dwu dekad"

 • 5949/2004/IV/P - 2004-06-15
  zakupu 10 egzemplarzy książki pt. "Dziś mówię ludziom, co mówiłem Bogu..."

 • 5950/2004/IV/P - 2004-06-15
  zakupu 30 egzemplarzy książki pt. "Józef Piłsudski - romantyczny realista"

 • 5951/2004/IV/P - 2004-06-15
  akceptacji treści umowy RP/28/RPR/24/D/04 o ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa

 • 5952/2004/IV/K - 2004-06-15
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 5953/2004/IV/K - 2004-06-15
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2004

 • 5954/2004/IV/K - 2004-06-15
  zmiany zarządzenia nr 4237/04/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 roku

 • 5955/2004/IV/R - 2004-06-15
  wniosku o otrzymanie grantu na realizację projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich II’

 • 5956/2004/IV/R - 2004-06-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przygotowanie posiłków podczas Forum Miejskich Konserwatorów Zabytków w Gdyni

 • 5957/2004/IV/U - 2004-06-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na remont murków przy pomniku J.C. Korzeniowskiego

 • 5958/2004/IV/O - 2004-06-15
  zmiany zarządzenia nr 2537/2000/III dotyczącego zatwierdzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS Emerytów i Rencistów byłych Nauczycieli

 • 5959/2004/IV/R - 2004-06-15
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR na dostawę i instalację urządzeń laboratoryjnych dla Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 5960/2004/IV/R - 2004-06-15
  upoważnienia p.o. Dyrektora Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" do wydawania decyzji administracyjnych

 • 5961/2004/IV/M - 2004-06-15
  remontu pomieszczeń kryzysowych w budynku socjalnym położonym przy ul. Żeglarzy

 • 5962/2004/IV/M - 2004-06-15
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Olgierda 28

 • 5963/2004/IV/M - 2004-06-15
  wydzierżawienia lokali nr 16,17,18,19 na parterze w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy al. Zwycięstwa

 • 5964/2004/IV/M - 2004-06-15
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie pawilonu handlowego zlokalizowanego na placu targowym (pawilon nr 123)

 • 5965/2004/IV/P - 2004-06-15
  wykonania trzech pucharów stanowiących nagrody dla niepełnosprawnych zwycięzców Europejskich Zawodów w Siłowaniu się na Rękę

 • 5966/2004/IV/R - 2004-06-15
  zakupu biletów na rejs statkiem podczas Forum Miejskich Konserwatorów Zabytków

 • 5967/2004/IV/R - 2004-06-15
  wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu "SEBTrans - Link. Cele VI Korytarza Transportowego w Gdyni"

 • 5968/2004/IV/M - 2004-06-15
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Walnym, Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • 5969/2004/IV/R - 2004-06-15
  wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni i przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • 5970/2004/IV/M - 2004-06-15
  zmiany zarządzenia nr 457/03/IV/M w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego przy ul. Morskiej 93

 • 5971/2004/IV/U - 2004-06-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR PWiK na uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pasa dla lewoskrętu z ul. Wielkopolskiej w ul. Źródło Marii

 • 5972/2004/IV/U - 2004-06-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR przedsiębiorstwu Energa na uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pasa dla lewoskrętu z ul. Wielkopolskiej w ul. Źródło Marii

 • 5973/2004/IV/U - 2004-06-15
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej al. Zwycięstwa na wysokości Trójmiejskiego Centrum Handlowego KLIF - kierunek Gdańsk

 • 5974/2004/IV/O - 2004-06-15
  realizacji zobowiązań wobec PFRON z tytułu należności zlikwidowanego SZOZ Przychodni Lekarskiej "Działki Leśne"

 • 5975/2004/IV/P - 2004-06-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu i przygotowania do druku plakatu promującego Święto ul. Świętojańskiej

 • 5976/2004/IV/P - 2004-06-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na druk plakatów promujących Święto ul. Świętojańskiej

 • 5977/2004/IV/M - 2004-06-15
  określenia warunków nabycia na rzecz miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego przysługującego firmie "Intop-Ltd" w stosunku do nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, poł. przy ul. Łużyckiej 3

 • 5978/2004/IV/M - 2004-06-15
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę notarialną

 • 5979/2004/IV/U - 2004-06-15
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia"

 • 5980/2004/IV/U - 2004-06-15
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Droga Różowa - etap III faza 1 b - węzeł al. Zwycięstwa - Wielkopolska"

 • 5981/2004/IV/U - 2004-06-15
  zatwierdzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na wybór wykonawcy zadania: Oświetlenie schodów między schodami Powstania Wielkopolskiego, Wiosny Ludów, Powstań Chłopskich"

 • 5982/2004/IV/P - 2004-06-15
  zakupu 5.000 egzemplarzy dodatku do Dziennika Bałtyckiego poświęconego ul. Świętojańskiej

 • 5983/2004/IV/P - 2004-06-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na emisję filmu telewizyjnego "Święto ul. Świętojańskiej"

 • 5984/2004/IV/U - 2004-06-15
  uregulowania należności za uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Droga Różowa etap IIII faza 2"

 • 5985/2004/IV/O - 2004-06-15
  ustanowienia konkursu za wyniki w nauce dla najlepszego absolwenta szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

 • 5986/2004/IV/O - 2004-06-15
  zmiany zarządzenia nr 5695/04/IV dotyczącego przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych

 • 5987/2004/IV/P - 2004-06-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie flag z materiału PCV

 • 5988/2004/IV/S - 2004-06-15
  wyrażenia zgody na zakup regału przesuwnego

 • 5989/2004/IV/U - 2004-06-15
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy projektów budowlanych i wykonawczych na remont basenu przy Szkole Podstawowej Nr 39

 • 5990/2004/IV/S - 2004-06-15
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5991/2004/IV/P - 2004-06-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie i publikację dodatku do Dziennika Bałtyckiego poświęconego ul. Świętojańskiej

 • 5992/2004/IV/O - 2004-06-15
  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej - lipiec 2004

 • 5993/2004/IV/P - 2004-06-15
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 5994/2004/IV/U - 2004-06-15
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym"

 • 5995/2004/IV/P - 2004-06-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na realizację filmu telewizyjnego pt. "Świętojańska ulicą Europy"

 • 5996/2004/IV/P - 2004-06-15
  zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim w zakresie przyznania środków finansowych przeznaczonych na realizacje programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną

 • 5997/2004/IV/P - 2004-06-15
  zakupu narzędzi ręcznych i mechanicznych

 • 5998/2004/IV/O - 2004-06-15
  zakupu piór do pisania

 • 5999/2004/IV/P - 2004-06-15
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji władz samorządowych Miasta Siostrzanego Karpacz

 • 6000/2004/IV/P - 2004-06-15
  przyjęcia treści porozumienia o współpracy w zakresie realizacji III Edycji Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 15.06.2004