Z dnia 2004-06-08

 • 5881/2004/IV/P - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Kilonii

 • 5882/2004/IV/P - 2004-06-08
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo imprezy pn. "Noc Świętojańska"

 • 5883/2004/IV/P - 2004-06-08
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie - Demptowo imprezy pn. "Noc Świętojańska"

 • 5884/2004/IV/P - 2004-06-08
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Chylonia imprezy pn. "Noc Kupały"

 • 5885/2004/IV/P - 2004-06-08
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack imprezy pn. "Noc Świętojańska"

 • 5886/2004/IV/P - 2004-06-08
  zawarcia aneksu do umowy Nr KB/270/PON/7/W/2004 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Integracyjnym "Promyk"

 • 5887/2004/IV/P - 2004-06-08
  przyjęcia treści porozumienia o współpracy w zakresie działań samorządów powiatowych związanych z tworzeniem oraz wspieraniem nowych miejsc pracy

 • 5888/2004/IV/P - 2004-06-08
  akceptacji treści aneksu do umowy RP/31/BG/01 o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 5889/2004/IV/P - 2004-06-08
  akceptacji treści aneksu do umowy RP/30/BG/01 o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 5890/2004/IV/U - 2004-06-08
  zmiany zarządzenia nr 5549/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na powielenie dokumentacji projektowo - wykonawczej inwestycji: "Pomorski Park Technologiczny"

 • 5891/2004/IV/O - 2004-06-08
  częściowego pokrycia kosztów udziału w Międzynarodowych Warsztatach Społeczno - Artystycznych w Orleanie

 • 5892/2004/IV/O - 2004-06-08
  udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

 • 5893/2004/IV/M - 2004-06-08
  uruchomienia środków finansowych na wymianę stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Żeromskiego 36

 • 5894/2004/IV/M - 2004-06-08
  remontu chodnika znajdującego się przy budynku mieszkalnym nr 76 przy ul. Powstania Wielkopolskiego

 • 5895/2004/IV/M - 2004-06-08
  wykonania robót drogowych przy budynku stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy ul. Biskupa Dominika 13 A

 • 5896/2004/IV/M - 2004-06-08
  wykonania wsadów kominowych w przewodach spalinowych w lokalach budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 1-3

 • 5897/2004/IV/M - 2004-06-08
  wykonania wsadów kominowych w przewodach spalinowych w lokalach budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 2-4

 • 5898/2004/IV/M - 2004-06-08
  wymiany podłogi w mieszkaniu położonym przy al. Zwycięstwa

 • 5899/2004/IV/M - 2004-06-08
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 5900/2004/IV/M - 2004-06-08
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 5901/2004/IV/M - 2004-06-08
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej

 • 5902/2004/IV/K - 2004-06-08
  spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 5903/2004/IV/O - 2004-06-08
  wyrażenia zgody na przyjęcie aneksu nr 2 do umowy KB/6/UO/GFOŚ/2004 dotyczącej wykonania badań jakości morskich wód przybrzeżnych w rejonie Orłowa

 • 5904/2004/IV/S - 2004-06-08
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 7/2004 do umowy najmu z Zakładem Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • 5905/2004/IV/U - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na remont balustrady i pokładu mola spacerowego w Gdyni - Orłowie

 • 5906/2004/IV/U - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na uporządkowanie terenu zieleni miejskiej wzdłuż muru oporowego przy ul. Podgórskiej

 • 5907/2004/IV/U - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę żelbetowych koszy ulicznych

 • 5908/2004/IV/R - 2004-06-08
  wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie do Programu Współpracy przygranicznej, Phare Region Morza Bałtyckiego 2002, Fundusz Małych Projektów

 • 5909/2004/IV/P - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup 500 egzemplarzy wydawnictwa - "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych"

 • 5910/2004/IV/P - 2004-06-08
  organizacji wystawy malarstwa Henryka Baranowskiego w Muzeum Narodowym w Gdańsku

 • 5911/2004/IV/P - 2004-06-08
  akceptacji treści umowy RP/27/RPR/23/D/04 o ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa

 • 5912/2004/IV/P - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie transparentów na namioty

 • 5914/2004/IV/U - 2004-06-08
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na wykonanie remontu chodnika przed pawilonem handlowym przy ul. Unruga

 • 5915/2004/IV/U - 2004-06-08
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont chodnika w ul. Dworcowej

 • 5916/2004/IV/M - 2004-06-08
  kierowania do zawarcia z TBS "Czynszówka" umów najmu lokali

 • 5917/2004/IV/M - 2004-06-08
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 • 5918/2004/IV/M - 2004-06-08
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

 • 5919/2004/IV/M - 2004-06-08
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ejsmonda

 • 5920/2004/IV/M - 2004-06-08
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 5921/2004/IV/S - 2004-06-08
  rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 5922/2004/IV/U - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Śląskiej

 • 5923/2004/IV/U - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji studium wykonalności projektu "Rozwój proekologicznego transportu publicznego"

 • 5924/2004/IV/U - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie "Analizy kosztów i korzyści dla projektów inwestycyjnych pn. "Trasa Kwiatkowskiego - III etap"

 • 5925/2004/IV/U - 2004-06-08
  uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji w roku 2004

 • 5926/2004/IV/U - 2004-06-08
  akceptacji aneksu nr 4/2004 dotyczącego zmiany treści umowy na wykonanie zadania "Droga Różowa etap III faza 1c - wiadukt w ul. Stryjskiej"

 • 5927/2004/IV/U - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu i przeprowadzenia próbnego obciążenia wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Stryjskiej

 • 5928/2004/IV/U - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie pola piaskowego na placu zabaw w dzielnicy Redłowo przy ul. Cylkowskiego

 • 5929/2004/IV/U - 2004-06-08
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Szkoła Podstawowa Nr 13"

 • 5930/2004/IV/U - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Płk. Dąbka

 • 5931/2004/IV/U - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji deszczowej w ulicy Legionów

 • 5932/2004/IV/U - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w dzielnicy Redłowo przy ul. Cylkowskiego

 • 5933/2004/IV/R - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej dofinansowania modernizacji ul. Świętojańskiej ze środków Unii Europejskiej

 • 5934/2004/IV/S - 2004-06-08
  wyrażenia zgody na zakup materiału na stoły dla obwodowych komisji wyborczych

 • 5935/2004/IV/S - 2004-06-08
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 5936/2004/IV/S - 2004-06-08
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 5937/2004/IV/M - 2004-06-08
  uruchomienia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń za wprowadzanie do systemu wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych

 • 5938/2004/IV/M - 2004-06-08
  zmiany zarządzenia nr 5711/04/IV/M dotyczącego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 60.000 EUR na odpłatne wykonanie usługi wypłaty świadczeń rodzinnych

 • 5939/2004/IVS - 2004-06-08
  zmiany zarządzenia nr 5758/04/IV/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • 5940/2004/IVM - 2004-06-08


 • 5941/2004/IVU - 2004-06-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie kamienia pamiątkowego dla Centrum Wychowania Morskiego

 • 5942/2004/IVU - 2004-06-08
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni będącej częścią chodnika przy al. Topolowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.06.2004