Z dnia 2004-06-01

 • 5795/2004/IV/S - 2004-06-01
  zmiany zarządzenia nr 5533/2004/IV/S dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • 5796/2004/IV/P - 2004-06-01
  zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy "Kieler Woche"

 • 5797/2004/IV/P - 2004-06-01
  organizacji "Festynu Rodzinnego" w dniu 19.06.04 r. na placu przy ul. Zbożowej w Gdyni

 • 5798/2004/IV/K - 2004-06-01
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 5799/2004/IV/U - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę i montaż stojaka na rowery na teren placu zabaw dla dzieci przy ul. Wolności

 • 5800/2004/IV/U - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi w zakresie wynajmu i obsługi kabin sanitarnych na terenie Gdyni

 • 5801/2004/IV/U - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi zabezpieczenia przepompowni ścieków sanitarnych przy szalecie na Bulwarze Nadmorskim

 • 5802/2004/IV/U - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "Oświetlenie schodów między ul. Powstania Wielkopolskiego, Wiosny Ludów, Powstań Chłopskich oraz przejścia od ul. Powstania Wielkopolskiego do ul. Cylkowskiego

 • 5803/2004/IV/R - 2004-06-01
  ustanowienia procedury kierowania i umieszczania mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej oraz ustalania opłat tych osób

 • 5804/2004/IV/R - 2004-06-01
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem wejherowskim w sprawie kierowania mieszkańców Gminy Gdynia do ponadgminnego domu pomocy społecznej na terenie tego powiatu

 • 5805/2004/IV/O - 2004-06-01
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

 • 5806/2004/IV/S - 2004-06-01
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2004 roku

 • 5807/2004/IV/M - 2004-06-01
  użyczenia nieruchomości przy Placu Grunwaldzkim

 • 5808/2004/IV/M - 2004-06-01
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości przy ul. Turkusowej 1

 • 5809/2004/IV/M - 2004-06-01
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 5-11

 • 5810/2004/IV/M - 2004-06-01
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej przy ul. Falistej 22

 • 5811/2004/IV/M - 2004-06-01
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej przy ul. Warszawskiej 21-23

 • 5812/2004/IV/M - 2004-06-01
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej przy ul. Krasickiego

 • 5813/2004/IV/M - 2004-06-01
  ustalenia wykazu nieruchomości przy ul. Mokwy przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5814/2004/IV/M - 2004-06-01
  ustalenia wykazu nieruchomości przy ul. Żywicznej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5815/2004/IV/M - 2004-06-01
  ustalenia wykazu nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5816/2004/IV/M - 2004-06-01
  ustalenia wykazu nieruchomości przy ul. Łąkowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5817/2004/IV/M - 2004-06-01
  wydzierżawienia gruntu przy ul. Wiczlińskiej

 • 5818/2004/IV/M - 2004-06-01
  wydzierżawienia gruntu przy ul. Górniczej

 • 5819/2004/IV/M - 2004-06-01
  wydzierżawienia gruntu przy ul. Puckiej

 • 5820/2004/IV/M - 2004-06-01
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni

 • 5821/2004/IV/M - 2004-06-01
  dodatkowych robót remontowych, koniecznych do wykonania w wyniku rozbiórki ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Rybaków 4

 • 5822/2004/IV/M - 2004-06-01
  wymiany trzech belek stropowych w lokalu użytkowym przy ul. Płk. Dąbka 52

 • 5823/2004/IV/M - 2004-06-01
  wykonania projektu technicznego oraz kosztorysu inwestorskiego instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania w budynkach nr 12 i 12A przy ul. Chrzanowskiego

 • 5824/2004/IV/M - 2004-06-01
  wykonania wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych pozostających w zasobach ABK Nr 3

 • 5825/2004/IV/M - 2004-06-01
  zmiany uchwały nr 4436/98/II Zarządu Miasta Gdyni z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie ustalenia zasad, struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących komunalny zasób gminy

 • 5826/2004/IV/M - 2004-06-01
  wykonania rozbiórki obiektu gospodarczego posadowionego na zapleczu budynku przy ul. Unruga 31

 • 5827/2004/IV/M - 2004-06-01
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 5828/2004/IV/M - 2004-06-01
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.

 • 5829/2004/IV/P - 2004-06-01
  przekazania wózka gąsienicowego do jazdy po schodach

 • 5830/2004/IV/U - 2004-06-01
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dembińskiego"

 • 5831/2004/IV/O - 2004-06-01
  powołania zespołu do spraw opiniowania i akceptacji "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008 - 2011 dla miasta Gdyni"

 • 5832/2004/IV/P - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie czapek z napisem "Gdynia No.1"

 • 5833/2004/IV/S - 2004-06-01
  dostawy agregatu chłodniczego do systemu wentylacji w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 5834/2004/IV/S - 2004-06-01
  instalacji systemu alarmowego z podglądem TV w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 5835/2004/IV/S - 2004-06-01
  wyrażenia zgody na wykonanie druków dla Wydziału Spraw Społecznych

 • 5836/2004/IV/O - 2004-06-01
  zakupu podręczników szkolnych "Ja, Ty, My" dla pierwszoklasistów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"`

 • 5837/2004/IV/O - 2004-06-01
  zakupu podręczników szkolnych "Już w szkole" dla pierwszoklasistów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 5838/2004/IV/O - 2004-06-01
  zakupu podręczników szkolnych "Wesoła szkoła" dla pierwszoklasistów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 5839/2004/IV/O - 2004-06-01
  zakupu podręczników szkolnych "Moja szkoła" dla pierwszoklasistów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 5840/2004/IV/S - 2004-06-01
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5841/2004/IV/S - 2004-06-01
  wyrażenia zgody na zakup artykułów stolarskich

 • 5842/2004/IV/M - 2004-06-01
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Spółdzielczej

 • 5843/2004/IV/O - 2004-06-01
  wypowiedzenia umowy KB/56/OZ/11/W/2003 dotyczącej realizacji zadania "Tanie dożywianie"

 • 5844/2004/IV/O - 2004-06-01
  zakupu podręczników szkolnych "Świat ucznia" dla pierwszoklasistów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 5845/2004/IV/O - 2004-06-01
  dofinansowania kosztów współpracy Zespołu Szkół Nr 1 ze szkołą dla dzieci w Plymouth

 • 5846/2004/IV/O - 2004-06-01
  dofinansowania kosztów podróży do Szwecji laureatów konkursu "Wyspa Zagadek"

 • 5847/2004/IV/U - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej

 • 5848/2004/IV/U - 2004-06-01
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę "Sali Gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym"

 • 5849/2004/IV/P - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie balonów z nadrukiem "Święto ul. Świętojańskiej"

 • 5850/2004/IV/P - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk teczek przeznaczonych do pakietu dokumentów "Jak rozpocząć działalność gospodarczą"

 • 5851/2004/IV/S - 2004-06-01
  zmiany zarządzenia nr 5495/04/S dotyczącego zakupu papieru termicznego do drukarek fiskalnych

 • 5852/2004/IV/S - 2004-06-01
  uruchomienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni za wykonanie prac malarskich i czyszczenie tablic ogłoszeniowych

 • 5853/2004/IV/S - 2004-06-01
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup samochodów służbowych

 • 5854/2004/IV/S - 2004-06-01
  zmiany umowy nr KB/765/UK/129/W/2002 dotyczącej wykonawstwa robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdyni rejon I

 • 5855/2004/IV/S - 2004-06-01
  zawarcia aneksu nr 4 do umowy KB/744/UK/125/W/2002 dotyczącej zadania "Wykonawstwo robót związanych z utrzymaniem sygnalizacji świetlnych"

 • 5856/2004/IV/S - 2004-06-01
  zmiany umowy nr KB/766/UK/130/W/2002 dotyczącej wykonawstwa robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdyni rejon nr II

 • 5857/2004/IV/S - 2004-06-01
  zmiany umowy nr KB/767/UK/131/W/2002 dotyczącej wykonawstwa robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdyni rejon nr III

 • 5858/2004/IV/P - 2004-06-01
  ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza

 • 5859/2004/IV/U - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi przeglądu wraz z czyszczeniem i oceną stanu technicznego przepompowni ścieków sanitarnych przy szalecie na Bulwarze Nadmorskim

 • 5860/2004/IV/K - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na udzielenie porad i wskazówek w zakresie prawa podatkowego

 • 5861/2004/IV/O - 2004-06-01
  zakupu aparatu cyfrowego dla Szkoły Podstawowej Nr 37

 • 5862/2004/IV/P - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na rejs po Zatoce Gdańskiej

 • 5863/2004/IV/P - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługi przewodnickie

 • 5864/2004/IV/P - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie tablicy informacyjnej

 • 5865/2004/IV/P - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na renowację tablic rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska"

 • 5866/2004/IV/U - 2004-06-01
  akceptacji treści aneksu do umowy KB/167/UI/45/W/04 dotyczącej opracowania projektu budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka

 • 5867/2004/IV/U - 2004-06-01
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, w rejonie ulic Chwarznieńskiej i Wiczlińskiej

 • 5868/2004/IV/R - 2004-06-01
  podpisania aneksu do umowy nr WFOŚ/D/I -2/192/2003

 • 5869/2004/IV/P - 2004-06-01
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie postępowania sądowego

 • 5870/2004/IV/O - 2004-06-01
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Wystawki - zbiórka odpadów wielkogabarytowych"

 • 5871/2004/IV/M - 2004-06-01
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Restauracją "Róża Wiatrów"

 • 5872/2004/IV/U - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji modernizacji placów zabaw w parku na Kamiennej Górze

 • 5873/2004/IV/U - 2004-06-01
  unieważnienia zarządzenia nr 5384/04/IV/U dotyczącego zatwierdzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania: "Budowa hali sportowo - widowiskowej"

 • 5874/2004/IV/P - 2004-06-01
  udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie i wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 • 5875/2004/IV/M - 2004-06-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej u zbiegu ulic Świętojańskiej i 10 Lutego

 • 5876/2004/IV/U - 2004-06-01
  częściowego sponsorowania przez PB PANORAMA wybudowania placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego

 • 5877/2004/IV/U - 2004-06-01
  zatwierdzenia programu działań "Porządek na Kolibkach"

 • 5878/2004/IV/M - 2004-06-01
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Kiejstuta i Śląskiej - Droga Różowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.06.2004