Z dnia 2004-05-25

 • 5682/2004/IV/P - 2004-05-25
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Mały Kack imprezy "Noc Świętojańska"

 • 5683/2004/IV/P - 2004-05-25
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Witomino imprezy "Festyn - zabawa w wypoczynek"

 • 5684/2004/IV/P - 2004-05-25
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Pogórze imprezy "Festyn Plenerowy".

 • 5685/2004/IV/U - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opisu taksacyjnego lasów przeznaczonych na cele nieleśne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

 • 5686/2004/IV/U - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji "Kanalizacja sanitarna w osiedlu Witomino".

 • 5687/2004/IV/U - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "Oświetlenie ulicy Podchorążych".

 • 5688/2004/IV/U - 2004-05-25
  zmiany zarządzenia nr 4632/04/IV/K dotyczącego wykonania aktualizacji dokumentacji dla inwestycji: "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II - przebudowa toru 84"

 • 5689/2004/IV/U - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie aktualizacji dokumentacji dla inwestycji : "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II przebudowa toru 84"

 • 5690/2004/IV/U - 2004-05-25
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z kolektorem deszczowym w ul. Algierskiej i Alzackiej

 • 5691/2004/IV/U - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie do rzeki Kaczej ścieków deszczowych

 • 5692/2004/IV/K - 2004-05-25
  spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych

 • 5693/2004/IV/K - 2004-05-25
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 5694/2004/IV/O - 2004-05-25
  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • 5695/2004/IV/O - 2004-05-25
  przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych

 • 5696/2004/IV/O - 2004-05-25
  dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni delegacji z Licee Jean Monnet

 • 5697/2004/IV/O - 2004-05-25
  dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni młodzieży i nauczycieli z Nykoping

 • 5698/2004/IV/O - 2004-05-25
  zakupu nagród dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych

 • 5699/2004/IV/O - 2004-05-25
  uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 5700/2004/IV/O - 2004-05-25
  zakupu faksu dla Przedszkola Samorządowego Nr 25

 • 5701/2004/IV/O - 2004-05-25
  akceptacji aneksu nr 3 do umowy KB/214/OZ/66/W/2002 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Chwarznieńskiej 2 i Wiczlińskiej 93

 • 5702/2004/IV/O - 2004-05-25
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/225/OZ/67/W/2002 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Maciejewicza 11

 • 5703/2004/IV/R - 2004-05-25
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego dla wyposażenia laboratoriów Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 5704/2004/IV/R - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w postępowaniu o wartości do 60.000 EUR na dostawę i montaż biofermentora dla Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 5705/2004/IV/S - 2004-05-25
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5706/2004/IV/S - 2004-05-25
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5707/2004/IV/M - 2004-05-25
  remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dąbrowskiego 37

 • 5708/2004/IV/M - 2004-05-25
  wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem daszku nad schodami zewnętrznymi do budynku użytkowanego przez Przychodnię Lekarską "Orłowo"

 • 5709/2004/IV/M - 2004-05-25
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy al. Piłsudskiego 50 A

 • 5710/2004/IV/M - 2004-05-25
  udzielenia pełnomocnictwa

 • 5711/2004/IV/M - 2004-05-25
  przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 60.000 EUR na odpłatne wykonanie usługi wypłaty świadczeń rodzinnych

 • 5712/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5713/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5714/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5715/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5716/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5717/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5718/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5719/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5720/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5721/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5722/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5723/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5724/2004/IV/M - 2004-05-25
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 51 bl. I

 • 5725/2004/IV/M - 2004-05-25
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bosmańskiej 50

 • 5726/2004/IV/M - 2004-05-25
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy al. Piłsudskiego 50 A

 • 5727/2004/IV/M - 2004-05-25
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej

 • 5728/2004/IV/M - 2004-05-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5729/2004/IV/M - 2004-05-25
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 5730/2004/IV/M - 2004-05-25
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego

 • 5731/2004/IV/M - 2004-05-25
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego

 • 5732/2004/IV/M - 2004-05-25
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej

 • 5733/2004/IV/M - 2004-05-25
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy TG/644/92

 • 5734/2004/IV/M - 2004-05-25
  zmiany umowy dzierżawy nr TG/189/83 zawartej na grunt położony przy ul. Świeckiej

 • 5735/2004/IV/M - 2004-05-25
  użyczenia lokalu w budynku położonym przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 5736/2004/IV/M - 2004-05-25
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 5737/2004/IV/M - 2004-05-25
  projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej

 • 5738/2004/IV/M - 2004-05-25
  projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Mokwy

 • 5739/2004/IV/M - 2004-05-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Aluminiowej

 • 5740/2004/IV/U - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości poniżej 60.000 EUR na wykonanie projektu wykonawczego Bałtyckiej Sceny Letniej

 • 5741/2004/IV/P - 2004-05-25
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa imprezy pn. "Festyn rodzinny"

 • 5742/2004/IV/U - 2004-05-25
  zawarcia aneksu do umowy na przeprowadzenie procedury konkursu na projekt koncepcyjno - ideowy "Pomnika Marynarza Polskiego"

 • 5743/2004/IV/U - 2004-05-25
  wystąpienia o decyzję na budowę oświetlenia odcinka ulicy Zielonej

 • 5744/2004/IV/P - 2004-05-25
  akceptacji treści umowy o współpracy dotyczącej organizacji imprezy pt. "Święto ulicy Świętojańskiej"

 • 5745/2004/IV/S - 2004-05-25
  pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami w Sali Obsługi Mieszkańców

 • 5746/2004/IV/P - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie projektu i przygotowanie do druku plakatu promującego Gdyńskie Targi Pracy

 • 5747/2004/IV/P - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk plakatów promujących Gdyńskie Targi Pracy

 • 5748/2004/IV/S - 2004-05-25
  naprawy windy "Otis"

 • 5749/2004/IV/P - 2004-05-25
  zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia w systemie informatycznym MCPR osprzętu komputerowego do transmisji danych

 • 5750/2004/IV/P - 2004-05-25
  zakupienia Informatora Turystycznego

 • 5751/2004/IV/U - 2004-05-25
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w dzielnicy Meksyk

 • 5752/2004/IV/U - 2004-05-25
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EUR pn: "Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004 - 2007" dla rejonu II"

 • 5753/2004/IV/P - 2004-05-25
  organizacji części gdyńskiej IV Krajowego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry" - Sopot 2004"

 • 5754/2004/IV/O - 2004-05-25
  dofinansowania kosztów przejazdu szkolnego teatrzyka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr1

 • 5755/2004/IV/M - 2004-05-25
  sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie okresowej weryfikacji danych ewidencjonowanych w zakresie użytków rolnych

 • 5756/2004/IV/U - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na remont masztów flagowych

 • 5757/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 5758/2004/IV/S - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.

 • 5759/2004/IV/R - 2004-05-25
  organizacji promocji projektu TELLUS w Gdyni

 • 5760/2004/IV/U - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i remontu kanału deszczowego w ul. Benisławskiego

 • 5761/2004/IV/U - 2004-05-25
  uregulowania należności - przedpłaty opłaty przyłączeniowej za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Bałtyckiej Sceny Letniej w Gdyni Orłowie

 • 5762/2004/IV/U - 2004-05-25
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Budowa oświetlenia dwóch ciągów schodów terenowych prowadzących od ul. Ejsmonda w kierunku Bulwaru Nadmorskiego"

 • 5763/2004/IV/P - 2004-05-25
  zakupienia stojaków do ekspozycji materiałów promocyjnych

 • 5764/2004/IV/P - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wymianę grafiki na flagach i transparentach wykonanych z materiału PCV

 • 5765/2004/IV/P - 2004-05-25
  akceptacji treści umowy sponsorskiej dotyczącej akcji promocyjnej "Gdynia - otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 5766/2004/IV/P - 2004-05-25
  dofinansowania wydania katalogu wystawy plastycznej “Razem w Europie" odbywającej się w maju w Galerii Sztuki Współczesnej “Galeria’78" w Gdyni

 • 5767/2004/IV/P - 2004-05-25
  ufundowania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w I Biennale "Baltic Press Foto - Gdynia 2004"

 • 5768/2004/IV/S - 2004-05-25
  zakupu środków do czyszczenia koni Straży Miejskiej oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 5769/2004/IV/S - 2004-05-25
  wyrażenia zgody na wykonanie naprawy ekspresu do parzenia kawy

 • 5770/2004/IV/U - 2004-05-25
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne pn: "Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w latach 2004 - 2007"

 • 5771/2004/IV/U - 2004-05-25
  aneksu do umowy na wykonanie usługi w zakresie administrowania i konserwacji lasów komunalnych miasta Gdyni w związku ze zmianami w podatku VAT

 • 5772/2004/IV/U - 2004-05-25
  akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/163/UG/12/W/2004 na partycypację przez Gminę Miasta Gdynia w kosztach naprawy kanału deszczowego odprowadzającego między innymi wody opadowe z Estakady Kwiatkowskiego w związku z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

 • 5773/2004/IV/U - 2004-05-25
  aneksów do umów na wykonanie usług w zakresie eksploatacji, konserwacji i prac awaryjno - naprawczych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni w latach 2002 - 2007, rejon I, II, III w związku z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

 • 5774/2004/IV/U - 2004-05-25
  aneksu do umowy nr KB/2/UG/2/W/2003 z dnia 30.12.2002 r. na utrzymanie, konserwacje i naprawy bieżące szaletów miejskich na terenie miasta Gdyni w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2005 r. wynikającego z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 • 5775/2004/IV/U - 2004-05-25
  aneksów do umów na wykonanie usług w zakresie utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w okresie od 01.04.2004 r. do 30.06.2004 r. w związku ze zmianami w podatku VAT

 • 5776/2004/IV/U - 2004-05-25
  aneksu do umowy na wykonanie usług w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie Gdyni w latach 2003 - 2006 w związku ze zmianami w podatku

 • 5777/2004/IV/U - 2004-05-25
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usługi w zakresie administrowania i konserwacji lasów komunalnych miasta Gdyni

 • 5778/2004/IV/M - 2004-05-25
  uruchomienia środków finansowych pozwalających na zawarcie umów zlecenia do kwoty 15.000 zł

 • 5779/2004/IV/O - 2004-05-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6000 EUR na realizację zadania organizacja akcji pn: "Mnie to nie kręci"

 • 5780/2004/IV/O - 2004-05-25
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/12/OZ/4/W/2004 z 16.01.2004 r.

 • 5781/2004/IV/O - 2004-05-25
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku Stowarzyszeniu Animatorów Zdrowia Psychicznego "Zielona Myśl" na realizacje zadania związanego z Gminnym programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

 • 5782/2004/IV/O - 2004-05-25
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego na realizacje zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

 • 5783/2004/IV/O - 2004-05-25
  akceptacji aneksu do umowy KB/9/OZ/1/W/2004 z dnia 16.01.2004 r

 • 5784/2004/IV/M - 2004-05-25
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną

 • 5785/2004/IV/M - 2004-05-25
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego stanowiących własność Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • 5786/2004/IV/M - 2004-05-25
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego stanowiących własność Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • 5787/2004/IV/S - 2004-05-25
  zakupu usług szkoleniowych dla 2 pracowników UM

 • 5788/2004/IV/P - 2004-05-25
  udzielenia dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku Fundacji ECOBALTIC

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.05.2004