Z dnia 2004-05-11

 • 5554/2004/IV/P - 2004-05-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wydruk planów Gdyni

 • 5555/2004/IV/U - 2004-05-11
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Oświetlenie schodów między ulicami Powstania Wielkopolskiego, Wiosny Ludów, Powstań Chłopskich"

 • 5556/2004/IV/U - 2004-05-11
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Oświetlenie ulicy Podchorążych"

 • 5557/2004/IV/R - 2004-05-11
  zawarcia porozumienia z Powiatem Puckim dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej

 • 5558/2004/IV/R - 2004-05-11
  zawarcia porozumienia z Powiatem Gdańskim dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej

 • 5559/2004/IV/R - 2004-05-11
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup dodatkowej licencji sytemu "PentaKoszt"

 • 5560/2004/IV/M - 2004-05-11
  wykonania dokumentacji technicznej celem zagospodarowania placu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku pomiędzy ul. Generała Maczka i ul. Harcerską

 • 5561/2004/IV/M - 2004-05-11
  naprawy ogrodzenia terenu gminnego przy al. Zwycięstwa

 • 5562/2004/IV/M - 2004-05-11
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 141-145

 • 5563/2004/IV/M - 2004-05-11
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwarznieńskiej

 • 5564/2004/IV/M - 2004-05-11
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Harcerskiej

 • 5565/2004/IV/M - 2004-05-11
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Łużyckiej 2

 • 5566/2004/IV/M - 2004-05-11
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Maciejewicza zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 5567/2004/IV/M - 2004-05-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 5568/2004/IV/M - 2004-05-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 5569/2004/IV/U - 2004-05-11
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym"

 • 5570/2004/IV/R - 2004-05-11
  akceptacji aneksu do umowy KB/56/MOPS/2003 dotyczącej prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu miasta Gdyni

 • 5571/2004/IV/U - 2004-05-11
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dembińskiego"

 • 5572/2004/IV/S - 2004-05-11
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów elektrycznych w 2004 r.

 • 5573/2004/IV/S - 2004-05-11
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 16/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego ustanowienia pełnomocnika ds. Wyborów - urzędnika wyborczego

 • 5574/2004/IV/S - 2004-05-11
  upoważnienia do prowadzenia postępowań a także do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych

 • 5575/2004/IV/S - 2004-05-11
  upoważnienia do prowadzenia postępowań a także do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych

 • 5576/2004/IV/O - 2004-05-11
  zawarcia umowy z SANUS Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania osteoporozy (I etap)

 • 5577/2004/IV/O - 2004-05-11
  zawarcia umowy z SANUS Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania osteoporozy (II etap)

 • 5578/2004/IV/O - 2004-05-11
  zawarcia umowy z Przychodnią "Dąbrowa - Dąbrówka" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania osteoporozy (II etap)

 • 5579/2004/IV/O - 2004-05-11
  zawarcia umowy z Przychodnią "Działki Leśne" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania osteoporozy(II etap)

 • 5580/2004/IV/O - 2004-05-11
  zawarcia umowy z Przychodnią "Dąbrowa - Dąbrówka" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania osteoporozy (I etap)

 • 5581/2004/IV/O - 2004-05-11
  zawarcia umowy z Przychodnią "Witomino" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania osteoporozy (II etap)

 • 5582/2004/IV/O - 2004-05-11
  zawarcia umowy z Przychodnią "Witomino" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania osteoporozy (I etap)

 • 5583/2004/IV/M - 2004-05-11
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 5584/2004/IV/O - 2004-05-11
  powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację badań profilaktycznych w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnozy uzależnienia od alkoholu

 • 5585/2004/IV/P - 2004-05-11
  sprzedaży samochodu Fiat Ducato stanowiącego środek trwały Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 • 5586/2004/IV/S - 2004-05-11
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5587/2004/IV/S - 2004-05-11
  zakupu książek "Ulice Gdyni" autorstwa Sławomira Kitowskiego

 • 5588/2004/IV/U - 2004-05-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych dla rejonu dwóch ciągów schodów terenowych od ul. Ejsmonda

 • 5589/2004/IV/U - 2004-05-11
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji: "Remont szkoły Podstawowej Nr 13"

 • 5590/2004/IV/S - 2004-05-11
  przeprowadzenia szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • 5591/2004/IV/P - 2004-05-11
  podpisania aneksu do umowy BFX/G - DOD/245/02 o świadczenie usługi SDI przez TP SA na potrzeby Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej

 • 5592/2004/IV/U - 2004-05-11
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej

 • 5593/2004/IV/P - 2004-05-11
  organizacji koncertu jubileuszowego w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej "Ad te Domine"

 • 5594/2004/IV/P - 2004-05-11
  noclegów dla Pana prowadzącego spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Gdyni

 • 5595/2004/IV/P - 2004-05-11
  noclegów osób występujących podczas gali V edycji konkursu "Gdynia bez barier"

 • 5596/2004/IV/S - 2004-05-11
  zmiany treści zarządzenia nr 4908/04/IV/S

 • 5597/2004/IV/S - 2004-05-11
  zakupu i naprawy sprzętu jeździeckiego na potrzeby Oddziału Konnego Straży Miejskiej

 • 5598/2004/IV/S - 2004-05-11
  wyrażenia zgody na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Władysława IV 58

 • 5599/2004/IV/P - 2004-05-11
  zmiany zarządzenia nr 5386/04/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację wizyty delegacji z Chin

 • 5600/2004/IV/P - 2004-05-11
  zatwierdzenia wyników konkursu "Bezpieczna Gdynia"

 • 5601/2004/IV/S - 2004-05-11
  zakupu środków do odławiania dzików

 • 5602/2004/IV/P - 2004-05-11
  organizacji noclegów i wyżywienia uczestników III Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Osób Niepełnosprawnych "Muzyka bez granic"

 • 5603/2004/IV/P - 2004-05-11
  zakupu usługi szkoleniowej dla aplikantów Straży Miejskiej

 • 5604/2004/IV/P - 2004-05-11
  organizacji konferencji "Miasto otwarte - Komunikacja bez barier"

 • 5605/2004/IV/M - 2004-05-11
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Grunwaldzkim

 • 5606/2004/IV/M - 2004-05-11
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej

 • 5607/2004/IV/M - 2004-05-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Piłsudskiego

 • 5608/2004/IV/M - 2004-05-11
  powołania Komisji przetargowej celem wybory wykonawcy zadania "Przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych przy al. Zwycięstwa 96-98"

 • 5609/2004/IV/M - 2004-05-11
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Hutniczej

 • 5610/2004/IV/O - 2004-05-11
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 5611/2004/IV/O - 2004-05-11
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 11.05.2004