Z dnia 2004-05-05

 • 5476/2004/IV/P - 2004-05-05
  zawierania umów i udzielania zezwoleń na ekspozycję reklamy na obiektach i terenach stanowiących lub będących w zarządzie gminy Gdynia

 • 5477/2004/IV/O - 2004-05-05
  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Przedszkola Samorządowego Nr 7, 8, 25 w Gdyni

 • 5478/2004/IV/O - 2004-05-05
  zakupu nagród dla laureatów III Przeglądu Piosenki Popularnej "POP CIS" organizowanego przez Zespół Szkół Nr 9

 • 5479/2004/IV/O - 2004-05-05
  zakupu nagród dla laureatów Siódmego Małego Gdyńskiego Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 17

 • 5480/2004/IV/O - 2004-05-05
  zakupu nagród dla laureatów Międzygimnazjalnego Konkursu Antycznego organizowanego przez Gimnazjum Nr 1 i Publiczne Klasyczne Gimnazjum Katolickie w Gdyni

 • 5481/2004/IV/O - 2004-05-05
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Nr 2 ze szkołą z Rodeby - Szwecja

 • 5482/2004/IV/O - 2004-05-05
  przeznaczenia środków finansowych na organizację Przeglądu Form Teatralnych Gdyńskich Szkół Specjalnych pod hasłem "My zaczarowani teatrem"

 • 5483/2004/IV/O - 2004-05-05
  udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni

 • 5484/2004/IV/O - 2004-05-05
  umorzenia odsetek dla kontrahentów Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

 • 5485/2004/IV/O - 2004-05-05
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół otwartych"

 • 5486/2004/IV/S - 2004-05-05
  upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni

 • 5487/2004/IV/S - 2004-05-05
  upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 5488/2004/IV/S - 2004-05-05
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 5489/2004/IV/S - 2004-05-05
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 5490/2004/IV/S - 2004-05-05
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Redłowo

 • 5491/2004/IV/S - 2004-05-05
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Pogórze

 • 5492/2004/IV/S - 2004-05-05
  przedłużenia umowy najmu lokalu na biuro dla Rady Dzielnicy Obłuże

 • 5493/2004/IV/S - 2004-05-05
  przedłużenia umowy najmu lokalu na biuro dla Rady Dzielnicy Cisowa

 • 5494/2004/IV/S - 2004-05-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup taśm do drukarki

 • 5495/2004/IV/S - 2004-05-05
  zakupu papieru termicznego do drukarek fiskalnych

 • 5496/2004/IV/M - 2004-05-05
  upoważnienia dwóch Wiceprezydentów do akceptacji oświadczenia przedłożonego przez Bank NORDEA Polska S.A. w związku z zaciągnięciem kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku położonego przy Al. Piłsudskiego 50 A

 • 5497/2004/IV/M - 2004-05-05
  wymiany pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Chwarznieńskiej 176 A

 • 5498/2004/IV/M - 2004-05-05
  wyboru wykonawcy remontu pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Płk. Dąbka 52

 • 5499/2004/IV/M - 2004-05-05
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Chylońskiej 116 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy

 • 5500/2004/IV/M - 2004-05-05
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Nałkowskiej

 • 5501/2004/IV/M - 2004-05-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV

 • 5502/2004/IV/M - 2004-05-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. 3-go Maja

 • 5503/2004/IV/M - 2004-05-05
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Niskiej 18

 • 5504/2004/IV/M - 2004-05-05
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 6 do umowy dzierżawy TG/506/92

 • 5505/2004/IV/S - 2004-05-05
  transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

 • 5506/2004/IV/P - 2004-05-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Seattle

 • 5507/2004/IV/P - 2004-05-05
  akceptacji treści aneksu do umowy RP/18/RPR/18/D/04 o ekspozycję reklamy przy ul. Bema 27

 • 5508/2004/IV/P - 2004-05-05
  zamówienia bannerów reklamowych na strony www.

 • 5509/2004/IV/R - 2004-05-05
  obowiązku prowadzenia rejestru wydatków w rodzinnych domach dziecka działających na terenie gminy Gdynia

 • 5510/2004/IV/R - 2004-05-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę i montaż aparatury laboratoryjnej do Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni

 • 5511/2004/IV/P - 2004-05-05
  zmiany zarządzenia nr 5103/04/IV/P dotyczącego dzierżawy ekranów reklamowych

 • 5512/2004/IV/P - 2004-05-05
  zmiany zarządzenia nr 5104/04/IV/P dotyczącego dzierżawy nośników reklamowych

 • 5513/2004/IV/P - 2004-05-05
  zmiany zarządzenia nr 5100/04/IV/P dotyczącego druku plakatów poświęconych kampanii "Gdynia - otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 5514/2004/IV/P - 2004-05-05
  zmiany zarządzenia nr 5241/04/IV/P dotyczącego ekspozycji reklamy na autobusach PKM promującej kampanię "Gdynia - otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 5515/2004/IV/O - 2004-05-05
  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

 • 5516/2004/IV/O - 2004-05-05
  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, 7 Gimnazjum Nr 1, 3, 4, 11 oraz Szkoły Podstawowej Nr 37

 • 5517/2004/IV/P - 2004-05-05
  zawarcia aneksu do umowy nr KB/226/PON/5/W/2004

 • 5518/2004/IV/P - 2004-05-05
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie projektu remontu umocnień koryta potoku Chylońskiego

 • 5519/2004/IV/S - 2004-05-05
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5520/2004/IV/U - 2004-05-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji "Regulacja potoku Źródło Marii wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec"

 • 5521/2004/IV/U - 2004-05-05
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EUR w trybie negocjacji na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zajezdni trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 5522/2004/IV/U - 2004-05-05
  wypłaty odszkodowania tytułem roszczeń związanych z uszkodzeniem pojazdu

 • 5523/2004/IV/S - 2004-05-05
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup wykładziny podłogowej

 • 5524/2004/IV/P - 2004-05-05
  rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi serwisu i konserwacji systemu monitoringu miasta Gdyni

 • 5525/2004/IV/M - 2004-05-05
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV

 • 5526/2004/IV/M - 2004-05-05
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej

 • 5527/2004/IV/P - 2004-05-05
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 • 5528/2004/IV/U - 2004-05-05
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji "Droga Różowa etap III faza 1b"

 • 5529/2004/IV/U - 2004-05-05
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie schodów między ulicami Powstania Wielkopolskiego, Wiosny Ludów, Powstań Chłopskich"

 • 5530/2004/IV/U - 2004-05-05
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie ulicy Podchorążych"

 • 5531/2004/IV/U - 2004-05-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie kolorowych kserokopii na foliach

 • 5532/2004/IV/U - 2004-05-05
  zawarcia aneksu do umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo

 • 5533/2004/IV/S - 2004-05-05
  udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • 5534/2004/IV/M - 2004-05-05
  zakupu i montażu kamer do monitoringu wizyjnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świętojańskiej 139

 • 5535/2004/IV/P - 2004-05-05
  udzielenia dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w 2004 roku

 • 5536/2004/IV/P - 2004-05-05
  udzielenia dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w 2004 roku

 • 5537/2004/IV/P - 2004-05-05
  zmiany zarządzenia 5386/04/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację wizyty delegacji z Chin

 • 5538/2004/IV/P - 2004-05-05
  zmiany zarządzenia 5280/04/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup biletu lotniczego

 • 5539/2004/IV/O - 2004-05-05
  wyrażenia zgody na podpisanie umowy z SP ZOZ Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego na prowadzenie Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego

 • 5540/2004/IV/P - 2004-05-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie nadruku na gadżetach reklamowych

 • 5541/2004/IV/P - 2004-05-05
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 5542/2004/IV/R - 2004-05-05
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

 • 5543/2004/IV/U - 2004-05-05
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Makuszyńskiego.

 • 5544/2004/IV/U - 2004-05-05
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Śląskiej

 • 5545/2004/IV/U - 2004-05-05
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Świerkowa

 • 5546/2004/IV/U - 2004-05-05
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont chodnika ul. Kartuskiej

 • 5547/2004/IV/U - 2004-05-05
  zmiany zarządzenia nr 5463/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w rejonie II

 • 5548/2004/IV/U - 2004-05-05
  zawarcia aneksu nr 1 do umowy KB/224/UG/28/W/2004 na dostawę i montaż urządzeń na terenie rekreacyjnym w dzielnicy Wielki Kack przy ul. Gryfa Pomorskiego

 • 5549/2004/IV/U - 2004-05-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na powielenie dokumentacji projektowo-wykonawczej inwestycji: "Pomorski Park Technologiczny"

 • 5550/2004/IV/S - 2004-05-05
  zlecenia prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • 5551/2004/IV/S - 2004-05-05
  wydatków związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych

 • 5552/2004/IV/M - 2004-05-05
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów

 • 5553/2004/IV/P - 2004-05-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na przygotowanie poczęstunku dla uczestników konferencji prasowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.05.2004