Z dnia 2004-04-27

 • 5385/2004/IV/P - 2004-04-27
  zakupu wózka gąsienicowego do jazdy po schodach

 • 5386/2004/IV/P - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na organizację wizyty delegacji z Chin

 • 5387/2004/IV/P - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na projekt i druk grafiki na siedmiu tablicach reklamowych

 • 5388/2004/IV/P - 2004-04-27
  akceptacji treści umowy o współpracy dotyczącej patronatu medialnego nad akcją promocyjną "Gdynia - otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 5389/2004/IV/P - 2004-04-27
  zakupu unijnego wydania Dziennika Bałtyckiego

 • 5390/2004/IV/P - 2004-04-27
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Miejską Policji dotyczącego pełnienia przez policjantów służby prewencyjnej w środkach komunikacji miejskiej

 • 5391/2004/IV/P - 2004-04-27
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004 r

 • 5392/2004/IV/P - 2004-04-27
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2004

 • 5393/2004/IV/P - 2004-04-27
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 roku

 • 5394/2004/IV/S - 2004-04-27
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5395/2004/IV/U - 2004-04-27
  uregulowania należności - przedpłaty opłaty przyłączeniowej za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków dla obszaru Gdynia Zachód

 • 5396/2004/IV/U - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wąskiej i Poprzecznej w osiedlu Witomino

 • 5397/2004/IV/R - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w postępowaniu o wartości powyżej 60.000 EURO na dostawę, montaż i uruchomienie systemu do oczyszczania wody

 • 5398/2004/IV/S - 2004-04-27
  powierzenia prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni Wiceprezydentowi Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni

 • 5399/2004/IV/S - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie usługi odkażania akt

 • 5400/2004/IV/S - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów Urzędu Miasta Gdyni

 • 5401/2004/IV/M - 2004-04-27
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, Al. Zjednoczenia

 • 5402/2004/IV/M - 2004-04-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Działdowskiej

 • 5403/2004/IV/M - 2004-04-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wolności

 • 5404/2004/IV/M - 2004-04-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowodworskiego

 • 5405/2004/IV/M - 2004-04-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni Kolonii

 • 5406/2004/IV/M - 2004-04-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni Kolonii

 • 5407/2004/IV/M - 2004-04-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5408/2004/IV/M - 2004-04-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5409/2004/IV/M - 2004-04-27
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni

 • 5410/2004/IV/M - 2004-04-27
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 5411/2004/IV/M - 2004-04-27
  skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego

 • 5412/2004/IV/M - 2004-04-27
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/541/92

 • 5413/2004/IV/M - 2004-04-27
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/560/92

 • 5414/2004/IV/O - 2004-04-27
  akceptacji treści umowy dotyczącej objęcia przez Radio Gdańsk patronatu radiowego nad uroczystościami z okazji wejścia do Unii Europejskiej

 • 5415/2004/IV/R - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym

 • 5416/2004/IV/R - 2004-04-27
  udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

 • 5417/2004/IV/R - 2004-04-27
  udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

 • 5418/2004/IV/R - 2004-04-27
  udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

 • 5419/2004/IV/M - 2004-04-27
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim

 • 5420/2004/IV/S - 2004-04-27
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5421/2004/IV/S - 2004-04-27
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5422/2004/IV/S - 2004-04-27
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie urządzeń wentylacyjnych w Sali Mieszkańców w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 5423/2004/IV/U - 2004-04-27
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zadania "Budowa Bałtyckiej Sceny Letniej w Gdyni Orłowie"

 • 5424/2004/IV/U - 2004-04-27
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zadania budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chwarznieńskiej

 • 5425/2004/IV/S - 2004-04-27
  zakupu artykułów gospodarstwa domowego dla rad dzielnic

 • 5426/2004/IV/S - 2004-04-27
  zakupu kwiatów doniczkowych

 • 5427/2004/IV/P - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na organizację zakwaterowania dla delegacji z Kristiansend

 • 5428/2004/IV/P - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na wynajęcie minibusu

 • 5429/2004/IV/P - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na organizację pobytu delegacji z Kristiansend

 • 5430/2004/IV/U - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na docieplenie szybu windy w Szkole Podstawowej nr 9

 • 5431/2004/IV/U - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Budowa ulicy Kowieńskiej"

 • 5432/2004/IV/U - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego zadania: "Przebudowa i rozbudowa hal garażowych przy al. Zwycięstwa 96-98"

 • 5433/2004/IV/U - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na osadzenie kratek wentylacyjnych w łączniku basenu przy Zespole Szkół Nr 10

 • 5434/2004/IV/S - 2004-04-27
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego

 • 5435/2004/IV/M - 2004-04-27
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Orłowskiej 2

 • 5436/2004/IV/U - 2004-04-27
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy projektów budowlanych i wykonawczych na remont basenu przy Szkole Podstawowej Nr 39

 • 5437/2004/IV/U - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego zadania: "Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej"

 • 5438/2004/IV/U - 2004-04-27
  akceptacji aneksu nr 2/ 2004 dotyczącego zmiany treści umowy KBV/360/UI/94/W/03 na wykonanie zadania: "Droga Różowa etap III faza 1c"

 • 5439/2004/IV/U - 2004-04-27
  projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na demontaż dyżurki usytuowanej w rejonie ronda przy ul. Mickiewicza

 • 5440/2004/IV/M - 2004-04-27
  przyjęcia "Instrukcji w sprawie trybu planowania i udzielania zamówień publicznych"

 • 5441/2004/IV/U - 2004-04-27
  dofinansowania kosztów pobytu grupy uczniów i nauczycieli z Polskiej Szkoły w Trokach na Litwie

 • 5442/2004/IV/S - 2004-04-27
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5443/2004/IV/O - 2004-04-27
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadań edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów w ramach kampanii "Czyste Plaże"

 • 5444/2004/IV/O - 2004-04-27
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni

 • 5445/2004/IV/R - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie pomiarów uzupełniających mapy sytuacyjno - wysokościowe wykorzystywane w pracach planistycznych

 • 5446/2004/IV/P - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na opracowanie i wykonanie reklamy promującej kampanię "Gdynia otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 5447/2004/IV/P - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na czyszczenie i wyklejanie grafik na flagach

 • 5448/2004/IV/P - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie nadruku logo "Gdynia europejska"

 • 5449/2004/IV/P - 2004-04-27
  powołania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

 • 5450/2004/IV/P - 2004-04-27
  powołania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • 5451/2004/IV/P - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na druk teczki do listu okolicznościowego

 • 5452/2004/IV/S - 2004-04-27
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wydanie karty homologacyjnej stwierdzającej poprawność i zgodność parametrów technicznych walizki do zabezpieczenia gotówki

 • 5453/2004/IV/U - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej - Chwarznieńskiej i Źródło Marii

 • 5454/2004/IV/M - 2004-04-27
  wprowadzenia podatku VAT do warunków sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Miasta Gdyni w przetargach ustnych

 • 5455/2004/IV/S - 2004-04-27
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 5456/2004/IV/P - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na organizację pobytu delegacji z Kolonii

 • 5457/2004/IV/M - 2004-04-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 96/98 - obejmującej lokale na parterze w budynku biurowym

 • 5458/2004/IV/P - 2004-04-27
  zatwierdzenia zasad funkcjonowania Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 5459/2004/IV/P - 2004-04-27
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Miejską Policji dotyczącego pełnienia przez policjantów służby prewencyjnej w ramach programu "Gdynia bez zagrożeń"

 • 5460/2004/IV/M - 2004-04-27
  rozłożenia na raty opłaty rocznej za 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, Hutniczej i Stryjskiej

 • 5461/2004/IV/M - 2004-04-27
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lotników 86

 • 5462/2004/IV/P - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy "Noc wejścia Polski do Unii Europejskiej na Skwerze Kościuszki"

 • 5463/2004/IV/U - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w rejonie II

 • 5464/2004/IV/U - 2004-04-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie Gdyni

 • 5465/2004/IV/U - 2004-04-27
  konkursu na projekt koncepcyjno - ideowy "Pomnika Marynarza Polskiego" w Gdyni

 • 5466/2004/IV/U - 2004-04-27
  akceptacji aneksu nr 3 do umowy KB/357/UG/79/W/2002 na całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni

 • 5467/2004/IV/U - 2004-04-27
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na likwidację "dzikich wysypisk"

 • 5468/2004/IV/U - 2004-04-27
  powołania zespołu pełnomocników ds. wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13.06.2004r.

 • 5469/2004/IV/M - 2004-04-27
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę sądową

 • 5470/2004/IV/P - 2004-04-27
  akceptacji treści umowy o współpracy dotyczącej patronatu medialnego nad akcją promocyjną "Gdynia - otwarte miasto dla otwartych ludzi"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.04.2004