Z dnia 2004-04-20

 • 5317/2004/IV/K - 2004-04-20
  podpisania umowy na wykonanie obowiązków inkasenta opłaty Targowej

 • 5318/2004/IV/U - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na dostawę i montaż urządzeń na terenie rekreacyjnym w dzielnicy Wielki Kack przy ul. Gryfa Pomorskiego

 • 5319/2004/IV/U - 2004-04-20
  akceptacji aneksu do umowy na wykonanie usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i remontów bieżących fontanny na Skwerze Kościuszki oraz poidełek istniejących na terenie miasta Gdyni

 • 5320/2004/IV/U - 2004-04-20
  uregulowania należności - przedpłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zasilania sygnalizacji ulicznej dla inwestycji "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 5321/2004/IV/O - 2004-04-20
  wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonania pomiarów stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu

 • 5322/2004/IV/O - 2004-04-20
  wyrażenia zgody na zakup nagród przez szkoły organizujące międzyszkolne konkursy ekologiczne

 • 5323/2004/IV/O - 2004-04-20
  zakupu nagród dla zwycięzców IX Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego

 • 5324/2004/IV/R - 2004-04-20
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni

 • 5325/2004/IV/S - 2004-04-20
  wyrażenia zgody na zakup i naprawę opon do samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 5326/2004/IV/M - 2004-04-20
  wymiany pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym, należącym do Gminy przy ul. Chwarznieńskiej 26-28

 • 5327/2004/IV/M - 2004-04-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rtęciowej

 • 5328/2004/IV/M - 2004-04-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej i Traugutta

 • 5329/2004/IV/M - 2004-04-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Krasickiego

 • 5330/2004/IV/M - 2004-04-20
  ustalenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położnej przy Pl. Grunwaldzkim

 • 5331/2004/IV/M - 2004-04-20
  umowy dzierżawy zawartej pomiędzy PKP S.A. a Gminą Miasta Gdyni oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłaty związane z czynszem dzierżawnym - ul. Janka Wiśniewskiego

 • 5332/2004/IV/M - 2004-04-20
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2004 do umowy dzierżawy nr MG/143/2001 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Stryjskiej

 • 5333/2004/IV/M - 2004-04-20
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowie dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni położony przy ul. Architektów 2-3

 • 5334/2004/IV/P - 2004-04-20
  zakupu bezprzewodowych zestawów słuchawkowych dla potrzeb Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 5335/2004/IV/S - 2004-04-20
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5336/2004/IV/P - 2004-04-20
  podpisania umowy z Telekomunikacją Kolejową Sp. z o.o. na dostęp do Internetu w Miejskiej Informacji Turystycznej na Dworcu PKP

 • 5337/2004/IV/P - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na malowanie Miejskiej Informacji Turystycznej na Dworcu PKP

 • 5338/2004/IV/S - 2004-04-20
  wyrażenia zgody na zakup odzieży roboczej z logo Gdyni dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5339/2004/IV/P - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na noclegi dla delegacji z Liepaji

 • 5340/2004/IV/P - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na organizację pobytu w Gdyni przedstawicieli miast uczestniczących w XII Igrzyskach Miast Bliźniaczych

 • 5341/2004/IV/O - 2004-04-20
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zakupu nagród Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego pt. "Nasza Ziemia - nasze jutro. Lasy przyszłością"

 • 5342/2004/IV/R - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na wykonanie ekspertyzy określającej możliwości zabezpieczenia dostaw ciepła do zachodniej części Gdyni

 • 5343/2004/IV/S - 2004-04-20
  wyrażenia zgody na zakup paliwa i oleju dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 5344/2004/IV/O - 2004-04-20
  dofinansowania udziału uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w europejskim konkursie "Odyseja umysłu 2004"

 • 5345/2004/IV/O - 2004-04-20
  dofinansowania pobytu grupy z Liepai w ramach wymiany międzynarodowej

 • 5346/2004/IV/O - 2004-04-20
  wyrażenia zgody na przyjęcie aneksu do umowy dotyczącej wykonania badań jakości morskich wód przybrzeżnych w rejonie Orłowa

 • 5347/2004/IV/U - 2004-04-20
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "Remont dwóch ciągów schodów terenowych prowadzących do ul. Ejsmonda"

 • 5348/2004/IV/O - 2004-04-20
  zakupu sprzętu gospodarczego i biurowego dla Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 5349/2004/IV/R - 2004-04-20
  zmiany wysokości dotacji na realizację prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych znajdujących się w kościele Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni

 • 5350/2004/IV/O - 2004-04-20
  akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w 2004 r.

 • 5351/2004/IV/S - 2004-04-20
  wyrażenia zgody na zakup hełmów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej

 • 5352/2004/IV/R - 2004-04-20
  zawarcia umowy z Pomorskim Zarządem Okręgowym PCK na realizację zadania polegającego na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie

 • 5353/2004/IV/R - 2004-04-20
  powołania Rady ds. Strategii przy Prezydencie Miasta Gdyni

 • 5354/2004/IV/M - 2004-04-20
  użyczenia nieruchomości położonej przy al. Topolowej

 • 5355/2004/IV/M - 2004-04-20
  użyczenia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Energetyków 13 A

 • 5356/2004/IV/S - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na organizację pobytu w Gdyni Honorowego Obywatela - Pana Władysława Bartoszewskiego

 • 5357/2004/IV/S - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na organizację koncertu towarzyszącego uroczystości wręczenia insygniów Honorowego Obywatela - Panu Władysławowi Bartoszewskiemu

 • 5358/2004/IV/S - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup usługi gastronomicznej w związku z wręczenia insygniów Honorowego Obywatela - Panu Władysławowi Bartoszewskiemu

 • 5359/2004/IV/M - 2004-04-20
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę III raty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych

 • 5360/2004/IV/S - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego na druk informacji Prezydenta Miasta Gdyni o obwodach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • 5361/2004/IV/R - 2004-04-20
  złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków finansowych pochodzących z ogólnych funduszy Unii Europejskich na realizację projektu "Stymulowanie rozwoju Miasta Gdyni"

 • 5362/2004/IV/U - 2004-04-20
  zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni

 • 5363/2004/IV/O - 2004-04-20
  zmiany zarządzenia nr 5171/04/IV/O dotyczącego dofinansowania organizacji Sympozjum Kształcenie na odległość - metody i narzędzia

 • 5364/2004/IV/P - 2004-04-20
  ufundowanie Nagrody w V Konkursie "Rybackie scenki rodzajowe"

 • 5365/2004/IV/P - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Festiwalu Sztuki Aktorskiej "Cztery pory filmu"

 • 5366/2004/IV/P - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na wykonanie projektu i przygotowanie do druku plakatu promującego blok imprez "Gdynia wita Europę"

 • 5367/2004/IV/P - 2004-04-20
  organizacji wystawy poplenerowej pn. "Energia wody"

 • 5368/2004/IV/U - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Wymiana słupów trakcyjno - oświetleniowych w ul. Morskiej"

 • 5369/2004/IV/U - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na druk plakatów promujących imprezy "Gdynia wita Europę"

 • 5370/2004/IV/U - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na organizację pobytu w Gdyni przedstawicieli Karlskrony

 • 5371/2004/IV/S - 2004-04-20
  umieszczenia informacji o Urzędzie Miasta Gdyni w książce telefonicznej

 • 5372/2004/IV/S - 2004-04-20
  wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Redłowskiej

 • 5373/2004/IV/U - 2004-04-20
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "Remont dwóch ciągów schodów prowadzących do ul. Ejsmonda"

 • 5374/2004/IV/U - 2004-04-20
  zatwierdzenia zadań inwestycyjnych w ramach przebudowy obiektów oświatowych - szkoły podstawowe

 • 5375/2004/IV/S - 2004-04-20
  zmiany zarządzenia nr 5257/04/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletów lotniczych

 • 5376/2004/IV/M - 2004-04-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zjednoczenia

 • 5377/2004/IV/P - 2004-04-20
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu uczestników konferencji naukowej Komitetu Połowów Międzynarodowej Rady Badań Morza

 • 5378/2004/IV/P - 2004-04-20
  ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji podmiotom nie działający w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania z zakresu ekologii

 • 5379/2004/IV/P - 2004-04-20
  powołania Komisji oceniającej

 • 5380/2004/IV/P - 2004-04-20
  wyrażenia zgody na ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem punktów przyjęć wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych.

 • 5381/2004/IV/P - 2004-04-20
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 20.04.2004