Z dnia 2004-04-13

 • 5240/2004/IV/P - 2004-04-13
  przyjęcia treści aneksu do umowy dotyczącej organizacji konkursu "Gdyński biznesplan 2004"

 • 5241/2004/IV/P - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na ekspozycję reklamy promującej kampanię "Gdynia - otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 5242/2004/IV/P - 2004-04-13
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 5243/2004/IV/P - 2004-04-13
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wielki Kack festynu z okazji 3-go maja przy Źródle Marii

 • 5244/2004/IV/U - 2004-04-13
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy projektów budowlano-wykonawczych na remont basenu przy Szkole Podstawowej Nr 39

 • 5245/2004/IV/U - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie wielobranżowej koncepcji Bałtyckiej Sceny Letniej w Gdyni Orłowie

 • 5246/2004/IV/K - 2004-04-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 5247/2004/IV/O - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 6.000 EURO na obsługę akcji "Posprzątajmy swój dom na wejście do Unii Europejskiej"

 • 5248/2004/IV/O - 2004-04-13
  zakupu nagród dla laureatów Konkursu Biblijnego "Ewangelia Św. Łukasza"

 • 5249/2004/IV/O - 2004-04-13
  zakupu nagród dla laureatów IV edycji "Konkursu Wiedzy o Europie" i III edycji konkursu "Teatralia Gimnazjalne"

 • 5250/2004/IV/O - 2004-04-13
  zakupu nagród dla uczestników konkursu ekologicznego "Jesteśmy mieszkańcami i przyjaciółmi planety Ziemia"

 • 5251/2004/IV/O - 2004-04-13
  zakupu nagród dla zwycięzców eliminacji miejskich w XXXI Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym

 • 5252/2004/IV/O - 2004-04-13
  częściowego pokrycia kosztów udziału chóru z Młodzieżowego Domu Kultury w Ogólnopolskim Finale Konkursu Chórów A’Capella Dzieci i Młodzieży

 • 5253/2004/IV/O - 2004-04-13
  zmiany zarządzenia nr 4974/04/IV/O w sprawie dofinansowania organizacji VII Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Zbrodni Katyńskiej

 • 5254/2004/IV/R - 2004-04-13
  ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 • 5255/2004/IV/S - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z umieszczaniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • 5256/2004/IV/S - 2004-04-13
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO na skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni

 • 5257/2004/IV/S - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na zakup biletów lotniczych

 • 5258/2004/IV/M - 2004-04-13
  wyboru wykonawcy ekspertyzy stanu technicznego i funkcjonalno-przestrzennej budynku przy ul. Kieleckiej 4

 • 5259/2004/IV/M - 2004-04-13
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na remont połaci dachowej Poradni Dziecięcej przy Przychodni Lekarskiej "Orłowo"

 • 5260/2004/IV/M - 2004-04-13
  remontu chodnika przy budynku mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 25-27

 • 5261/2004/IV/M - 2004-04-13
  remontu schodów osiedlowych w skarpie oraz rozbudowy pergoli dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ul. Kopernika 6,8,10,12,14 i Bp. Dominika 5

 • 5262/2004/IV/M - 2004-04-13
  wykonania remontu mieszkania w budynku nr 12 przy ul. Rolniczej

 • 5263/2004/IV/M - 2004-04-13
  wymiany okien w lokalu zajmowanym przez Świetlicę Socjoterapeutyczną "HOSPES" przy ul. Żeglarzy 5

 • 5264/2004/IV/M - 2004-04-13
  ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Janka Wiśniewskiego 22

 • 5265/2004/IV/M - 2004-04-13
  wyboru inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi w trakcie realizacji adaptacji części III piętra budynku przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 5266/2004/IV/M - 2004-04-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 1-3

 • 5267/2004/IV/M - 2004-04-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 27-29

 • 5268/2004/IV/M - 2004-04-13
  zapłaty za dozór techniczny dźwigu w budynku użytkowym przy ul. Polskiej 30

 • 5269/2004/IV/M - 2004-04-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starogardzkiej

 • 5270/2004/IV/M - 2004-04-13
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Paderewskiego 29 na rzecz użytkownika wieczystego Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 5271/2004/IV/M - 2004-04-13
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Zakopiańskiej zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 5272/2004/IV/M - 2004-04-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Górniczej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5273/2004/IV/M - 2004-04-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dąbrowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5274/2004/IV/M - 2004-04-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5275/2004/IV/M - 2004-04-13
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej

 • 5276/2004/IV/M - 2004-04-13
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Jarzębinowej 57 A

 • 5277/2004/IV/M - 2004-04-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta środków finansowych na spłatę II raty z tytułu zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP

 • 5278/2004/IV/M - 2004-04-13
  określenia warunków użytkowania lokalu przeznaczonego na Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morskiej

 • 5279/2004/IV/M - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na dostawę papieru i folii kreślarskiej do ploterów w Wydziale Geodezji

 • 5280/2004/IV/P - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na zakup biletu lotniczego

 • 5281/2004/IV/U - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie suplementu do opracowania pn. "Przegląd stanu technicznego części nadwodnej i podwodnej mola spacerowego w Gdyni Orłowie"

 • 5282/2004/IV/U - 2004-04-13
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usług w zakresie utrzymania konserwacji i remontów bieżących studni publicznych istniejących na terenie miasta Gdyni w latach 2002 - 2005

 • 5283/2004/IV/U - 2004-04-13
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonywanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z utrzymaniem, konserwacją i remontami studni publicznych istniejących na terenie Gdyni

 • 5284/2004/IV/U - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EURO na wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego Potoku Kolibkowskiego wraz z operatem wodnoprawnym

 • 5285/2004/IV/P - 2004-04-13
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści ogłoszenia o przetargu

 • 5286/2004/IV/P - 2004-04-13
  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EURO na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 • 5287/2004/IV/P - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zasilania energetycznego i obsługę wydzierżawionej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z transformatorem i układem pomiarowym, przyłączenia do sieci energetycznej oraz sprzedaży i przesyłania energii elektrycznej na potrzeby imprez organizowanych na końcu Skweru Kościuszki

 • 5288/2004/IV/S - 2004-04-13
  zakupu usługi szkoleniowej - przeszkolenia pracownika UM Gdyni

 • 5289/2004/IV/S - 2004-04-13
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni

 • 5290/2004/IV/U - 2004-04-13
  udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EURO w trybie negocjacji na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zajezdni trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 5291/2004/IV/P - 2004-04-13
  zmiany treści zarządzenia nr 4734/04/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu prac komisji konsultacyjnej programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • 5292/2004/IV/P - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na uroczystość nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Gdyni prof. Władysławowi Bartoszewskiemu

 • 5293/2004/IV/M - 2004-04-13
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego przysługującego sp. z o.o. "Metalzbyt" w stosunku do nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łużyckiej przeznaczonej pod budowę "Drogi Różowej"

 • 5294/2004/IV/M - 2004-04-13
  określenia warunków nabycia na rzecz Miasta Gdyni na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego przysługującego PHZ "Baltona" S.A. w stosunku do nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej przy ul. Łużyckiej 3 przeznaczonej pod budowę "Drogi Różowej"

 • 5295/2004/IV/P - 2004-04-13
  osprzętu komputerowego do transmisji danych na potrzeby Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 5296/2004/IV/O - 2004-04-13
  wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnzjalnych oraz placówek edukacyjno - wychowawczych w roku 2004

 • 5297/2004/IV/M - 2004-04-13
  określenia warunków nabycia na rzecz Miasta Gdyni na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego przysługującego firmie "Intop - Ltd. sp. z o.o. w stosunku do nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej przy ul. Łużyckiej 3 przeznaczonej pod budowę Drogi Różowej

 • 5298/2004/IV/M - 2004-04-13
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 • 5299/2004/IV/S - 2004-04-13
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup samochodów służbowych do 60.000 EURO

 • 5300/2004/IV/S - 2004-04-13
  zmiany zarządzenia nr 3116/03/IVS Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 września 2003 r.

 • 5301/2004/IV/S - 2004-04-13
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie koni Oddziału Konnego Straży Miejskiej do 6.000 EURO oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 5302/2004/IV/U - 2004-04-13
  zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia w 2004 r.

 • 5303/2004/IV/U - 2004-04-13
  zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/616/UK/38/W/2003 z dnia 18.12.2003 r. dotyczącej wykonania modernizacji skrzyżowania ul. Unruga z ul. Bosmańską wraz z budową sygnalizacji świetlnej

 • 5304/2004/IV/U - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 60.000 EURO na wykonanie specyfikacji technicznych dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"

 • 5305/2004/IV/K - 2004-04-13
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 5306/2004/IV/P - 2004-04-13
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 5307/2004/IV/P - 2004-04-13
  akceptacji treści umowy RP/24/RPR/22/D/04 pomiędzy Gminą Gdynia a Agencją Reklamową UNI-ART. sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Władysława IV - dz. nr 131 KM 58

 • 5308/2004/IV/P - 2004-04-13
  akceptacji treści umowy RP/23/RPR/22/D/04 pomiędzy Gminą Gdynia a Agencją Reklamową UNI-ART. sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Władysława IV - dz. nr 397/305 KM 55

 • 5309/2004/IV/P - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację finału V edycji konkursu "Gdynia bez barier" w dniu 23 maja 2004 r. w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej

 • 5310/2004/IV/P - 2004-04-13
  zawarcia umowy z UM Kilonii na udział Gdyni w rynku międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2004

 • 5311/2004/IV/P - 2004-04-13
  udziału miasta Gdyni w 10 Targach Turystycznych "Ostsee-Messe 2004" w Berlinie w dniach 23-25.04.2004 r.

 • 5312/2004/IV/P - 2004-04-13
  udziału Miasta Gdyni w Gdańskich Targach Turystycznych "GTT 2004" w Gdańsku w dniach 16-18.04.2004 r.

 • 5313/2004/IV/P - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na realizację filmu telewizyjnego "Gdynia wita Europę"

 • 5314/2004/IV/P - 2004-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego na emisję filmu telewizyjnego "Gdynia wita Europę’

 • 5315/2004/IV/P - 2004-04-13
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Juliana Ejsmonda

 • 5316/2004/IV/M - 2004-04-13
  użyczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 13

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.04.2004