Z dnia 2004-03-30

 • 5050/2004/IV/P - 2004-03-30
  wyrażenia zgody na przyjęcie treści umowy sponsorskiej dotyczącej akcji promocyjnej "Gdynia - otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 5051/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na dokonanie odbioru sanitarnego pawilonu socjalno - biurowego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Małokackiej 3

 • 5052/2004/IV/U - 2004-03-30
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na oświetlenie dojazdu do ulicy Rtęciowej

 • 5053/2004/IV/U - 2004-03-30
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę muru oporowego i chodnika w ciągu ulicy Arciszewskich

 • 5054/2004/IV/U - 2004-03-30
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę oświetlenia ulicy Solnej

 • 5055/2004/IV/U - 2004-03-30
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę oświetlenia skrzyżowania ulicy Pomorskiej i Zakopiańskiej

 • 5056/2004/IV/U - 2004-03-30
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla Inwestycji "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 5057/2004/IV/U - 2004-03-30
  upoważnienia do podpisania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu stanu technicznego dróg publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni

 • 5058/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie trzech koncepcji drogowych związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • 5059/2004/IV/U - 2004-03-30
  akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Gdyni na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008 - 2011"

 • 5060/2004/IV/O - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 37 w Gdyni

 • 5061/2004/IV/O - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Gdyni

 • 5062/2004/IV/O - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni

 • 5063/2004/IV/O - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gdyni

 • 5064/2004/IV/O - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Gdyni

 • 5065/2004/IV/O - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Gdyni

 • 5066/2004/IV/O - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 11 w Gdyni

 • 5067/2004/IV/O - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

 • 5068/2004/IV/O - 2004-03-30
  dofinansowania kosztów współpracy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego ze szkołą Stormarnschule z Ahrensburga

 • 5069/2004/IV/O - 2004-03-30
  zakupu nagród dla laureatów Festiwalu Piosenki Kaszubskiej i Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Kaszubskiej

 • 5070/2004/IV/K - 2004-03-30
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004 r.

 • 5071/2004/IV/K - 2004-03-30
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni w 2004 r.

 • 5072/2004/IV/K - 2004-03-30
  zmiany zarządzenia nr 4237/04/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 r.

 • 5073/2004/IV/K - 2004-03-30
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EURO na zaciągniecie kredytu długoterminowego przez Gminę Miasta Gdyni

 • 5074/2004/IV/K - 2004-03-30
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 5075/2004/IV/P - 2004-03-30
  zakupienia autorskich praw majątkowych do diapozytywu barwnego przeznaczonego do wykorzystania na plakacie wielkoformatowym promującym kampanię inwestycyjną "Gdynia - otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 5076/2004/IV/P - 2004-03-30
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 5077/2004/IV/P - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk folderu turystycznego "Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą"

 • 5078/2004/IV/P - 2004-03-30
  wyrażenia zgody na wykonanie przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych miasta Gdyni

 • 5079/2004/IV/P - 2004-03-30
  organizacji koncertu młodych muzyków "Tribute to Seattle" w Klubie Ucho

 • 5080/2004/IV/S - 2004-03-30
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5081/2004/IV/S - 2004-03-30
  wyrażenia zgody na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5082/2004/IV/S - 2004-03-30
  wyrażenia zgody na projekt aranżacji, wydzielających nowe funkcje i strefy komunikacyjne w Sali Mieszkańców i Antresoli Urzędu Miasta Gdyni

 • 5083/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EURO na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z dokumentacją potoku Chylońskiego

 • 5084/2004/IV/U - 2004-03-30
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004 - 2007 w rejonach III, IV, V VII i VIII

 • 5085/2004/IV/S - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EURO na zakup części i urządzeń do bieżącej naprawy sprzętu komputerowego

 • 5086/2004/IV/U - 2004-03-30
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na likwidację "dzikich" wysypisk

 • 5087/2004/IV/U - 2004-03-30
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 6.000 EURO na dostawę i zainstalowanie urządzeń wentylacyjnych w Sali Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 5088/2004/IV/U - 2004-03-30
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy KB/587/UI/201/W/03 dotyczącej wymiany słupów trakcyjno-oświetleniowych w ul. Morskiej

 • 5089/2004/IV/U - 2004-03-30
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawczy zadania "Budowa odcinka ulicy Promiennej realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych"

 • 5090/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EURO na wykonanie wydzielenia terenu pod budowę Drogi Różowej etap III faza 2

 • 5091/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EURO na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Drogi Różowej etap III faza 2"

 • 5092/2004/IV/U - 2004-03-30
  zawarcia aneksu nr 3 do umowy KB/178/UK/15/W/03 dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestycyjnego nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadania "Remont ul. Świętojańskiej - etap II B"

 • 5093/2004/IV/U - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na remont chodnika w ciągu ul. Kartuskiej na odcinku od nr 45 do ul. Raduńskiej"

 • 5094/2004/IV/U - 2004-03-30
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Śląskiej

 • 5095/2004/IV/K - 2004-03-30
  rozłożenia na raty płatności III raty z tytułu sprzedaży Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej składników majątkowych

 • 5096/2004/IV/U - 2004-03-30
  akceptacji treści aneksu nr 7/04 do umowy KB/400/UI/108/W/02 dotyczącej rozbudowy V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dickmana

 • 5097/2004/IV/U - 2004-03-30
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania "Budowa ulicy Ks. Siega realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych"

 • 5098/2004/IV/U - 2004-03-30
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania "Kanalizacja sanitarna os. Witomino"

 • 5099/2004/IV/U - 2004-03-30
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego na wykonanie ciągu pieszego łączącego ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego

 • 5100/2004/IV/P - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na druk plakatów poświęconych kampanii "Gdynia - otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 5101/2004/IV/P - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup "Słoników POPO", które zostaną przekazane gdyńskim szkołom uczestniczącym w programie edukacyjnym "POPO"

 • 5102/2004/IV/P - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń i plakatów na galę V edycji konkursu "Gdynia bez barier".

 • 5103/2004/IV/P - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na dzierżawę podświetlonych ekranów reklamowych

 • 5104/2004/IV/P - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na dzierżawę podświetlonych ekranów reklamowych typu citylight.

 • 5105/2004/IV/P - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na druk plakatów wielkoformatowych o tematyce europejskiej.

 • 5106/2004/IV/O - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 7, 8 i 25 oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców

 • 5107/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie pomiarów uzupełniających mapy sytuacyjno wysokościowe wykorzystywane w pracach planistycznych

 • 5108/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup biletów lotniczych

 • 5109/2004/IV/M - 2004-03-30
  zatwierdzenia projektu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Hurtownią Kabli ACEL a Gminą Miasta Gdyni

 • 5110/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na nasadzanie rekompensujące wycinkę drzew na terenie cmentarza komunalnego w Pierwoszynie

 • 5111/2004/IV/U - 2004-03-30
  zatwierdzenia aneksu nr 1 do umowy nr KB/604/UI/210/W/03 dotyczącej wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Złotej

 • 5112/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych zajezdni trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 5113/2004/IV/M - 2004-03-30
  wyboru wykonawcy remontu pomieszczeń II piętra przy ul. Leszczynki 177

 • 5114/2004/IV/U - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Hutniczej

 • 5115/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w dzielnicy Mały Kack przy ul. Wieluńskiej i Druskiennickiej

 • 5116/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w dzielnicy Cisowa przy Zespole Szkół Nr 9

 • 5117/2004/IV/S - 2004-03-30
  wyrażenia zgody na zakup sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej i odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5118/2004/IV/S - 2004-03-30
  wyrażenia zgody na zakup sortów mundurowych dla pracowników Oddziału Konnego Straży Miejskiej

 • 5119/2004/IV/S - 2004-03-30
  rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 6.000 EURO na dostawę i zainstalowanie urządzeń wentylacyjnych w Sali Obsługi Mieszkańców

 • 5120/2004/IV/S - 2004-03-30
  wyrażenia zgody na wykonanie naprawy ekspresu do kawy

 • 5121/2004/IV/S - 2004-03-30
  akceptacji wniosku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup materiałów biurowych

 • 5122/2004/IV/O - 2004-03-30
  zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu "Baśnie i Legendy Kaszub"

 • 5123/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w rejonie III, IV,V,VII,VIII

 • 5124/2004/IV/U - 2004-03-30
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 5125/2004/IV/U - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na zakup biletów lotniczych

 • 5126/2004/IV/U - 2004-03-30
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Wiczlińskiej

 • 5127/2004/IV/U - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Makuszyńskiego

 • 5128/2004/IV/U - 2004-03-30
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Świerkowej

 • 5129/2004/IV/P - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zamieszczenie reklamy w Gazecie Wyborczej w dodatku "Europomorze"

 • 5130/2004/IV/P - 2004-03-30
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 • 5131/2004/IV/M - 2004-03-30
  wyrażenia zgody na wydatkowania kwoty z tytułu zwrotu przez Gminę Miasta Gdyni nakładów poniesionych przez PWHD "Merkury" na nieruchomość gminną położoną przy ul. Łużyckiej 4

 • 5132/2004/IV/K - 2004-03-30
  ulokowania wolnych środków budżetowych

 • 5133/2004/IV/P - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na projekt i przygotowanie do druku plakatów typu bilboard i citylight

 • 5134/2004/IV/U - 2004-03-30
  zmiany zarządzenia nr 4422/04/IV/U wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gdyni

 • 5135/2004/IV/P - 2004-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na język polski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 30.03.2004