Z dnia 2004-03-16

 • 4886/2004/IV/P - 2004-03-16
  zakupu 50 egzemplarzy "Rocznika Gdyńskiego nr 15" od wydawcy - Towarzystwa Miłośników Gdyni

 • 4887/2004/IV/P - 2004-03-16
  zakupu 20 egzemplarzy albumu Haliny Wasielak - Cieślak "Gdynia pod żaglami"

 • 4888/2004/IV/P - 2004-03-16
  zakupu 50 egzemplarzy książki Ewy Ostrowskiej pt. "Gdynia Miasto i Ludzie"

 • 4889/2004/IV/P - 2004-03-16
  zakupu 20 egzemplarzy książki Zofii Watarak "Teatr Ekspresji Wojciecha Misiuro"

 • 4890/2004/IV/P - 2004-03-16
  zakupu 10 egzemplarzy książki Macieja Wójcickiego "Co pan zaśpiewa doktorze"

 • 4891/2004/IV/P - 2004-03-16
  dofinansowania wydania książki Józefa Kwiatkowskiego "Dar Pomorza - Rejsy i załoga"

 • 4892/2004/IV/P - 2004-03-16
  zawarcia aneksu do umowy KB/132/PON/4/W/2004 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych

 • 4893/2004/IV/P - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na wykonanie chust bawełnianych z logo Gdyni

 • 4894/2004/IV/U - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji "Remont Szkoły Podstawowej Nr 29"

 • 4895/2004/IV/U - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich "Remont Szkoły Podstawowej Nr 29"

 • 4896/2004/IV/O - 2004-03-16
  powiatowego rocznego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych dla mieszkańców Gdyni

 • 4897/2004/IV/O - 2004-03-16
  zmiany zarządzenia nr 4154/04/IV/O w sprawie przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" na realizację zadania: prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4898/2004/IV/O - 2004-03-16
  zmiany zarządzenia nr 4155/04/IV/O w sprawie przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" na realizację zadania: prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4899/2004/IV/O - 2004-03-16
  zmiany zarządzenia nr 4476/04/IV/O w sprawie dotyczącego przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4900/2004/IV/O - 2004-03-16
  dofinansowania kosztów organizacji etapu rejonowego XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 • 4901/2004/IV/O - 2004-03-16
  dofinansowania kosztów współpracy gdyńskich szkół zawodowych z Tornstrmska Gymnasiet w Karlskronie

 • 4902/2004/IV/O - 2004-03-16
  dofinansowania kosztów współpracy Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektrycznych z Friedrich - Junge Realschule i Realschule Pries z Kilonii

 • 4903/2004/IV/O - 2004-03-16
  zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. "Lubię Europę bo...."

 • 4904/2004/IV/O - 2004-03-16
  częściowego pokrycia kosztów organizacji przez Młodzieżowy Dom Kultury eliminacji miejskich XXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej oraz Turnieju Poezji Śpiewanej

 • 4905/2004/IV/S - 2004-03-16
  zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 4906/2004/IV/S - 2004-03-16
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Orłowo

 • 4907/2004/IV/S - 2004-03-16
  zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

 • 4908/2004/IV/S - 2004-03-16
  wyrażenia zgody na zakup flag oraz wybór oferenta

 • 4909/2004/IV/S - 2004-03-16
  wyrażenia zgody na zakup usługi czyszczenia wykładzin

 • 4910/2004/IV/S - 2004-03-16
  wyrażenia zgody na zakup faksów

 • 4911/2004/IV/M - 2004-03-16
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Hryniewickiego i Waszyngtona stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 4912/2004/IV/M - 2004-03-16
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Architektów 2-3

 • 4913/2004/IV/M - 2004-03-16
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/143/2001 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Stryjskiej

 • 4914/2004/IV/M - 2004-03-16
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na remont połaci dachowej Poradni Dziecięcej w Przychodni Lekarskiej "Orłowo"

 • 4915/2004/IV/M - 2004-03-16
  rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Orłowskiej 15

 • 4916/2004/IV/M - 2004-03-16
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 3 przeznaczonej pod budowę "Drogi Różowej"

 • 4917/2004/IV/M - 2004-03-16
  przekazania środków finansowych na zakup materiałów budowlanych i wykonanie niezbędnych prac budowlanych celem zakończenia remontu sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych

 • 4918/2004/IV/M - 2004-03-16
  przekazania środków finansowych na zakup materiałów budowlanych i wykonanie niezbędnych prac budowlanych celem zakończenia remontu pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne w budynku Szkoły Muzycznej

 • 4919/2004/IV/M - 2004-03-16
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na remont połaci dachowej Poradni Dziecięcej przy Przychodni Lekarskiej "Orłowo"

 • 4920/2004/IV/S - 2004-03-16
  upoważnienia naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • 4921/2004/IV/P - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na zakup biletów lotniczych

 • 4922/2004/IV/U - 2004-03-16
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Gdyński międzyszkolny konkurs ekologiczny - częściowe pokrycie kosztów zakupu nagród" dla Gimnazjum Jezuitów im. Św. St. Kostki

 • 4923/2004/IV/U - 2004-03-16
  wyrażenia zgody na pranie, prasowanie, zawieszanie firan i zasłon znajdujących się w Sali Ślubów i w poczekalni Urzędu Stanu Cywilnego

 • 4924/2004/IV/U - 2004-03-16
  przekazania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwizacji do Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz poddania ich odpłatnemu procesowi dezynfekcji

 • 4925/2004/IV/U - 2004-03-16
  umorzenia odsetek od uregulowanego zadłużenia z tytułu dzierżawy gruntu położonego przy ul. Batalionów Chłopskich

 • 4926/2004/IV/M - 2004-03-16
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr II stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bp. Dominika 16-22 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 4927/2004/IV/M - 2004-03-16
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV 7-15 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 4928/2004/IV/S - 2004-03-16
  otwarcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO na skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni

 • 4929/2004/IV/S - 2004-03-16
  upoważnienia naczelnika Wydziału Urbanistyki

 • 4930/2004/IV/S - 2004-03-16
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4931/2004/IV/U - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie kubków z nadrukiem hasła "Zapraszamy ptaki do Gdyni" i logo Gdyni jako nagród w konkursie na wykonanie budki lęgowej i karmnika

 • 4932/2004/IV/U - 2004-03-16
  przeprowadzenia "Przeglądu małych form teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego ochronie"

 • 4933/2004/IV/S - 2004-03-16
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4934/2004/IV/P - 2004-03-16
  konkursu "Bezpieczna Gdynia"

 • 4935/2004/IV/U - 2004-03-16
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na przebudowę kanału deszczowego w ciągu ulic: Cyklowskiego, Legionów i Stryjskiej.

 • 4936/2004/IV/U - 2004-03-16
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla Pogórze II - etap I.

 • 4937/2004/IV/U - 2004-03-16
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla terenu rekreacyjnego i zieleni urządzonej przy ul. Płk. Dąbka w osiedli Pogórze

 • 4938/2004/IV/U - 2004-03-16
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na remont Szkoły Podstawowej Nr 29

 • 4939/2004/IV/S - 2004-03-16
  realizacji umowy z Komendą Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zajęcie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności lokalu w budynku przy ul. Władysława IV 12/14

 • 4940/2004/IV/S - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup i aktualizację programów antywirusowych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 4941/2004/IV/P - 2004-03-16
  kierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego

 • 4942/2004/IV/P - 2004-03-16
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 4943/2004/IV/U - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie ekspertyzy w zakresie wpływu inwestycji "Trasa Kwiatkowskiego - III etap na tereny objęte Programem Natura 2000"

 • 4944/2004/IV/U - 2004-03-16
  zatwierdzenie aneksu do umowy nr SOO/249/2000/RR/III dotyczącej wykonania projektu budowlano-wykonawczego III przedsięwzięcie Trasy Kawiatkowskiego

 • 4945/2004/IV/P - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie konferencji poświęconej piętnastoleciu istnienia ZHR w Gdyni

 • 4946/2004/IV/U - 2004-03-16
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta Gdyni

 • 4947/2004/IV/M - 2004-03-16
  zmiany zarządzeń nr 3410/03/IV/M, 3277/03/IV/M oraz 4194/04/IV/M

 • 4948/2004/IV/P - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie upominków reklamowych w postaci myszki do komputera z nadrukiem logo Gdyni

 • 4949/2004/IV/P - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie etui na płyty kompaktowe z nadrukiem logo Gdyni

 • 4950/2004/IV/P - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie parasoli automatycznych

 • 4951/2004/IV/P - 2004-03-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na czyszczenie i wyklejenie grafiki na flagach

 • 4952/2004/IV/P - 2004-03-16
  akceptacji zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk folderu turystycznego "Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.03.2004