Z dnia 2004-03-09

 • 4816/2004/IV/O - 2004-03-09
  organizacji roku szkolnego 2004 - 2005 w prowadzonych przez miasto Gdynię placówkach oświatowych

 • 4817/2004/IV/P - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na druk ulotek turystycznych "Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą"

 • 4818/2004/IV/P - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na wykonanie długopisów z nadrukiem logo Gdynia europejska oraz adresem strony internetowej

 • 4819/2004/IV/K - 2004-03-09
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004 r.

 • 4820/2004/IV/K - 2004-03-09
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2004

 • 4821/2004/IV/K - 2004-03-09
  zmiany zarządzenia nr 4237/04/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 roku

 • 4822/2004/IV/K - 2004-03-09
  oddania głosu na zgromadzeniu wierzycieli postępowania układowego dłużnika Stoczni Remontowej "Nauta" S.A. w Gdyni otwartego postanowieniem Sadu Rejonowego w Gdańsku

 • 4823/2004/IV/U - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na przeprowadzenie procedury konkursu na projekt koncepcyjno - ideowy Pomnika Marynarza Polskiego w Gdyni

 • 4824/2004/IV/U - 2004-03-09
  zawarcia aneksu do umowy na wykonanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka

 • 4825/2004/IV/U - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na ubezpieczenie szaletów miejskich i tablic informacyjnych oznakowania wjazdów do miasta Gdyni

 • 4826/2004/IV/M - 2004-03-09
  źródła finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Sopockiej

 • 4827/2004/IV/U - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA przy ul. Zawiszy Czrnego"

 • 4828/2004/IV/U - 2004-03-09
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dembińskiego- etap II

 • 4829/2004/IV/O - 2004-03-09
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z af Champangymnasiet z Kalskrony

 • 4830/2004/IV/O - 2004-03-09
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z Gimnazjum Ernst - Moritz - Arndt w Bonn

 • 4831/2004/IV/O - 2004-03-09
  udzielenia upoważnienia dla dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia

 • 4832/2004/IV/O - 2004-03-09
  rozwiązania porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni w Powiatem Bytowskim

 • 4833/2004/IV/O - 2004-03-09
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania: "Projekt edukacji ekologicznej - chrońmy nasz Bałtyk"

 • 4834/2004/IV/O - 2004-03-09
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół Otwartych"

 • 4835/2004/IV/O - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 6.000 EURO na zakup materiałów statystycznych

 • 4836/2004/IV/O - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 6.000 EURO na przygotowanie opracowania "Szacunek dla 2007 i 2008 roku przewidywanej liczby podmiotów gospodarczych i liczby osób pracujących w tych podmiotach na terenie portowo - przemysłowym w Gdyni

 • 4837/2004/IV/P - 2004-03-09
  prezentacji internetowych rad dzielnic

 • 4838/2004/IV/S - 2004-03-09
  stosowania instrukcji kancelaryjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni

 • 4839/2004/IV/S - 2004-03-09
  akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych w 2004 i 2005 roku

 • 4840/2004/IV/M - 2004-03-09
  wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Rybaków 4

 • 4841/2004/IV/M - 2004-03-09
  wystąpienia o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na dobudowę dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych do budynku przychodni Vita Med Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o

 • 4842/2004/IV/M - 2004-03-09
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdyni S.A

 • 4843/2004/IV/M - 2004-03-09
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Łężycach

 • 4844/2004/IV/M - 2004-03-09
  ustalenia warunków przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 2 lata nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93

 • 4845/2004/IV/M - 2004-03-09
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Legionów, zabudowanej garażem, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 4846/2004/IV/M - 2004-03-09
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolonii, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4847/2004/IV/M - 2004-03-09
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolonii, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4848/2004/IV/M - 2004-03-09
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4849/2004/IV/M - 2004-03-09
  wydzierżawienia lokali nr 032 i 033 na parterze w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 4850/2004/IV/M - 2004-03-09
  wydzierżawienia lokali nr 001, 002, 003, 005 i 006 na parterze w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 4851/2004/IV/M - 2004-03-09
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 zlokalizowanego na placu targowym (pawilon nr 228)

 • 4852/2004/IV/M - 2004-03-09
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 8 do umowy dzierżawy nr TG/518/92

 • 4853/2004/IV/M - 2004-03-09
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 9 do umowy dzierżawy nr TG/529/92

 • 4854/2004/IV/M - 2004-03-09
  dopisania współdzierżawcy do umowy dzierżawy nr TG/212/92

 • 4855/2004/IV/P - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na druk ulotki "Pomorskie Miasteczko Zawodów"

 • 4856/2004/IV/M - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie zmiany systematyki plików i treści numerycznej mapy zasadniczej w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu

 • 4857/2004/IV/U - 2004-03-09
  akceptacji aneksu nr 2 dotyczącego podziału na etapy zadania inwestycyjnego oraz udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Oświetlenie ulicy Zielonej"

 • 4858/2004/IV/O - 2004-03-09
  zmiany uchwały nr 9027/2002 dotyczącej przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania: "Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 73"

 • 4859/2004/IV/P - 2004-03-09
  powierzenia organizacji imprezy Regaty Młodzieżowych Mistrzostw Świata ISAF Gdynia 2004 r. Gdyńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

 • 4860/2004/IV/P - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów oraz etui do medali - nagród w finale V edycji konkursu "Gdynia bez barier"

 • 4861/2004/IV/M - 2004-03-09
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Traugutta przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4862/2004/IV/P - 2004-03-09
  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EURO na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 • 4863/2004/IV/P - 2004-03-09
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 • 4864/2004/IV/P - 2004-03-09
  zmiany zarządzenia nr 1382/03/IV/P dotyczącego powołania zespołu koordynującego tworzenie polityki powszechnego dostępu zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "AGENDA 22"

 • 4865/2004/IV/S - 2004-03-09
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4866/2004/IV/O - 2004-03-09
  udzielenia upoważnienia dla Dyrektora I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

 • 4867/2004/IV/O - 2004-03-09
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4868/2004/IV/R - 2004-03-09
  zlecenia organizacji szkolenia z zakresu wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 4869/2004/IV/U - 2004-03-09
  zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/616/UK/38/W/2003 dotyczącej wykonania modernizacji skrzyżowania ul. Unruga z Bosmańską

 • 4870/2004/IV/U - 2004-03-09
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Legionów

 • 4871/2004/IV/U - 2004-03-09
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na remont chodnika w ciągu ul. Kartuskiej

 • 4872/2004/IV/U - 2004-03-09
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na remont chodnika w ciągu ul. Wrocławskiej

 • 4873/2004/IV/S - 2004-03-09
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup druków akcydensowych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 4874/2004/IV/U - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EURO na opracowanie aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego ciągu pieszo jezdnego łączącego ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego

 • 4875/2004/IV/U - 2004-03-09
  akceptacji wniosku o otwarciu postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EURO w trybie negocjacji na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zajezdni trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 4876/2004/IV/U - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na aktualizację projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę kanału deszczowego w ciągu ulic Cylkowskiego, Legionów i Stryjskiej

 • 4877/2004/IV/U - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu przy ul. Płk. Dąbka

 • 4878/2004/IV/M - 2004-03-09
  podpisania umowy dotyczącej przyłączenia budynku przy ul. Opata Hackiego 13 do sieci ciepłowniczej należącej do OPEC Gdynia

 • 4879/2004/IV/M - 2004-03-09
  zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty zaliczki kwoty na poczet odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości położonej przy ul. Działkowskiego 7

 • 4880/2004/IV/S - 2004-03-09
  wyrażenia zgody na zakup regałów przesuwnych

 • 4881/2004/IV/U - 2004-03-09
  zamówienia publicznego do 6.000 EURO na realizację opracowania określającego wskaźniki potrzebne do wniosków o dofinansowanie rozbudowy ulicy Janka Wiśniewskiego etap II

 • 4882/2004/IV/S - 2004-03-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie studium wykonalności dla projektu "Budowa sieci szkieletowej i instalacji infokiosków"

 • 4883/2004/IV/O - 2004-03-09
  wykonania informatora dla gimnazjalisty

 • 4884/2004/IV/M - 2004-03-09
  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Sopockiej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 4885/2004/IV/P - 2004-03-09
  uzupełnienia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 09.03.2004